Højesterets dom ændrer ikke reglerne for udlændinge på tålt ophold

Justitsminister Morten Bødskov har i dag på et samråd i Folketingets Udvalg for Udlændinge og Integrationspolitik slået fast, at Højesterets dom i den såkaldte Karkavandi-sag ikke ændrer på reglerne for udlændinge på tålt ophold.

Udlændingemyndighederne vil fremover i overensstemmelse med Højesterets dom løbende vurdere, om det fortsat er proportionalt at opretholde opholdspligt i Center Sandholm og meldepligt. I praksis betyder det, at vurderingen skal finde sted hver 6. måned, medmindre forholdene tilsiger noget andet.

Justitsministeren har i går udsendt en instruks til Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet om kravet om løbende vurderinger. Som konsekvens heraf vil pålægget om opholds- og meldepligt i alle sager vedrørende personer på tålt ophold blive revurderet i den kommende tid.

Justitsministeren har i dagens samråd blandt andet anført:

”Regeringens holdning er, at udlændinge på tålt ophold grundlæggende er uønskede her i landet som følge af de forhold, der har ført til, at de pågældende er på tålt ophold. De skal derfor udrejse af Danmark og skal udsendes af landet, så snart det måtte blive muligt.

Højesterets afgørelse er konkret begrundet i forholdene i den pågældende udlændings sag. Højesteret har ved dommen ikke tilsidesat den lovgivning, som blev vedtaget af Folketinget, vedrørende opholdspligt og meldepligt.

Det er Justitsministeriets vurdering, at dommen har den betydning, at Udlændingestyrelsen i sager om opholdspligt for personer på tålt ophold løbende skal vurdere, om der er proportionalitet mellem afgørelsen om opholdspligt og de øvrige forhold i den enkelte sag.Det er Justitsministeriets vurdering, at proportionaliteten løbende skal vurderes, og at det skal ske hver 6. måned, medmindre forholdene tilsiger noget andet. Justitsministeriet har orienteret Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet om ministeriets vurdering. Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet skal nu gennemgå alle konkrete sager vedrørende udlændinge på tålt ophold i lyset af Højesterets dom samt ministeriets brev.”

Højesterets afgørelse er konkret begrundet i forholdene i den pågældende udlændings sag. Højesteret har ved dommen ikke tilsidesat den lovgivning, som blev vedtaget af Folketinget, vedrørende opholdspligt og meldepligt

Baggrund

Det siger reglerne for udlændinge på tålt ophold

  •  Hvornår henvises en udlænding til tålt ophold: Udlændinge henvises efter lovgivningen til tålt ophold her i landet i de tilfælde, hvor de enten er udelukket fra asyl efter Flygtningekonventions artikel 1 F, eller udvises som værende til fare for statens sikkerhed eller på grund af domme for alvorlig kriminalitet, og hvor det samtidig hermed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udsende den pågældende tvangsmæssigt til vedkommendes hjemland eller et tredjeland, hvor vedkommende ikke er beskyttet mod videresendelse til hjemlandet.
  • Meldepligt: Meldepligt betyder, at politiet efter udlændingelovens § 34, stk. 3, bestemmer, medmindre særlige grunde taler derimod, at udlændinge på tålt ophold skal give møde hos politiet på nærmere angivne tidspunkter med henblik på løbende at sikre, at politiet har kendskab til udlændingens opholdssted.
  • Opholdspligt: Opholdspligt betyder, at Udlændingestyrelsen efter udlændingelovens § 42 a, stk. 8, bestemmer, medmindre særlige grundetaler derimod, at en udlænding på tålt ophold, skal tage ophold på et bestemt indkvarteringssted, det vil sige Center Sandholm.

 

Højesteretsdom i Karkavandi-sagen

  • Det er Justitsministeriets opfattelse, at dommen har den betydning, at Udlændingestyrelsen i sager om opholdspligt for personer på tålt ophold løbende skal vurdere, om der er proportionalitet mellem afgørelsen om opholdspligt og de øvrige forhold i den enkelte sag ud fra de i Højesterets dom nævnte kriterier, jf. således også afsnit 4 i bemærkningerne til lov nr. 1397 af 27. december 2008.
  • Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at ”Udlændingeservices afgørelse af 16. februar 2009 om, at A skal bo og overnatte i Center Sandholm, i hvert fald på nuværende tidspunkt udgør et uproportionalt indgreb i hans bevægelsesfrihed i strid med artikel 2 i Tillægsprotokol 4. Afgørelsen må derfor ophæves som ugyldig. Som konsekvens heraf må også Integrationsministeriets afgørelse af 29. september 2009 om meldepligt i Center Sandholm ophæves som ugyldig. Dette udelukker ikke, at der kan træffes en ny afgørelse om meldepligt.”

 

Ændret instruks til Udlændingestyrelsen om løbende vurdering

  • Justitsministeriet orienterede ved instruks af 6. september 2012 Rigspolitiet og Udlændingestyrelsen om Højesterets dom af 1. juni 2012, herunder om, at det er Justitsministeriets vurdering, at dommen har den betydning, at Udlændingestyrelsen i sager om opholdspligt for personer på tålt ophold løbende skal vurdere, om der er proportionalitet mellem afgørelsen om opholdspligt og de øvrige forhold i den enkelte sag ud fra de i Højesterets dom nævnte kriterier, jf. således også afsnit 4 i bemærkningerne til lov nr. 1397 af 27. december 2008.
    Vurderingen af, om påbud om opholdspligt og afgørelser om meldepligt fortsat kan opretholdes, jf. det anførte ovenfor, bør som udgangspunkt foretages hver 6. måned, medmindre forholdene tilsiger noget andet.

Journalister kan for yderligere oplysninger kontakte særlig rådgiver Jakob Thune på telefon 22 14 66 50.