Grønland vedtager lov om store byggeprojekter

Landstinget i Grønland har i dag vedtaget forslag til landstingslov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (storskalaloven).

I den anledning udtaler justitsminister Morten Bødskov:

”Jeg har noteret mig, at Landstinget i dag har vedtaget det grønlandske forslag til landstingslov om storskalaprojekter.

Regeringen respekterer den kompetencefordeling, der er mellem Grønland og Danmark, og dermed de beslutninger, der træffes af selvstyret på om-råder, som selvstyret har overtaget, inden for selvstyrelovens rammer.

Regeringen tager selvstyrets beslutning til efterretning, og Justitsministeriet vil nu tage kontakt til de grønlandske myndigheder med henblik på at indlede den proces, der skal foregå i Grønland forud for fremsættelse af et dansk lovforslag om anvendelse af udenlandsk arbejdskraft i anlægsfasen af storskalaprojekter, herunder forelæggelse af lovforslaget for Landstinget.”

 

Til baggrund

Landstinget har den 7. december 2012 vedtaget det grønlandske forslag til landstingslov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter.

Storskalaloven skal gøre det muligt at gennemføre råstofprojekter og andre store erhvervsprojekter inden for energiintensiv industri og regulerer bl.a. rammerne for anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft.

Storskalalovens regulering af udenlandsk arbejdskraft afviger fra de vilkår, der meddeles opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af i dag. Der er derfor behov for en særskilt dansk lov for Grønland, der skaber hjemmel til at anvende udenlandsk arbejdskraft til storskalaprojekter.