Flertal hen over midten afskaffer pointsystem for ægtefællesammenføring

Par i solnedgang

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er netop blevet enige om at gøre op med den tidligere regerings pointsystem for ægtefællesammenføring. Dermed er der flertal for justitsminister Morten Bødskovs lovforslag, der i dag skal til afstemning i Folketinget. Ministeren glæder sig over, at udlændingepolitikken er tilbage på midten i dansk politik.

Regeringen har sammen med Enhedslisten og Liberal Alliance et flertal bag et opgør med den tidligere regerings uretfærdige og unødvendige tiltag på udlændingeområdet. Det såkaldte pointsystem var en unødig ændring af reglerne for ægtefællesammenføring, og det var udtryk for uddannelsessnobberi, fordi udlændinge med høje uddannelser havde bedre mulighed for at komme til Danmark sammenlignet med udlændinge med fx en erhvervsuddannelse.

I stedet ønsker regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance at indføre regler, der fremmer integrationen. Udlændinge, der kommer her til landet, skal hurtigst muligt lære dansk som grundlag for en vellykket integration. Derfor vil en opholdstilladelse som ægtefællesammenført fremover bl.a. være betinget af, at udlændingen efter meddelelse af opholdstilladelse består en danskprøve.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Jeg vil gerne kvittere for et rigtig godt samarbejde med Enhedslisten og Liberal Alliance. Begge partier har taget stort ansvar og har sikret, at udlændingepolitikken er tilbage, hvor den hører til: På midten af dansk politik. Det glæder mig, fordi udlændingepolitikken simpelthen er for vigtig til alene at blive ført fra den ene side af Folketinget.

Når man begynder at forskelsbehandle folk, så udlændinge med en uddannelse fra et fint universitet behandles bedre end udlændinge med en håndværkeruddannelse, så er man på forkert kurs. Derfor vil vi afskaffe pointsystemet for ægtefællesammenføring, der er et eksempel på, at udlændingepolitikken var kommet for langt ud med den tidligere regering.

24-årsreglen og tilknytningskravet skal være den robuste kerne i danske udlændingepolitik. Justeringen af reglerne indebærer, at vi vender tilbage til den situation, der var gældende ved udgangen af 2010.”

Folketinget skal i dag stemme om lovforslaget (L 104).

 

Baggrund

Det fremgår af regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”, at regeringen vil stille klare og rimelige krav til udlændinge, der ønsker familiesammenføring. På den ene side ønsker regeringen en effektiv indsats over for tvangsægteskaber, på den anden side ønsker regeringen, at danskere kan bo med deres ægtefælle i Danmark, når de lever op til en række objektive krav.

Med L 104 udmøntes de første af de ændringer af familiesammenføringsreglerne, der er beskrevet i regeringsgrundlaget.

Det såkaldte pointsystem afskaffes. Reglerne betyder, at en udlænding der ønsker at komme til Danmark som led i familiesammenføring skal opnå et antal point udover at leve op til de øvrige krav om tilknytningskrav, krav om en passende bolig, selvforsørgelse mv. Det er regeringens, Enhedslistens og Liberal Alliances opfattelse, at pointsystemet er en unødig barriere for at få en udenlandsk ægtefælle her til landet.

Samtidigt ændres tilknytningskravet til det, der var gældende før juli 2011, hvor kravet blev ændret. Tidligere var kravet, at familien samlet set skulle have større tilknytning til Danmark. Med det skærpede tilknytningskrav skulle familien have væsentlig større tilknytning. Denne unødige ændring tilbageføres.

Ændringerne indebærer, at de betingelser for ægtefællesammenføring, der var gældende frem til ultimo 2010, i hovedtræk genindføres. 24-årsreglen og tilknytningskravet vil således fortsat gælde.Samtidig ændres 28-årsreglen, der dispenserer fra tilknytningskravet, til en 26-årsregel.

Det er regeringens, Enhedslistens og Liberal Alliances opfattelse, at personer med mindst 26 års dansk indfødsret en så stærk og varig tilknytning til Danmark, at de kan undtages fra tilknytningskravet. Tilsvarende gælder herboende udlændinge, der har haft 26 års ophold, fra de var børn.

Herudover gøres opholdstilladelse som familiesammenført betinget af, at udlændingen består en danskprøve. Prøven skal bestås senest 6 måneder efter, at udlændingen er kommet her til landet. Dog med mulighed for omprøve 3 måneder efter. Bestås prøven kan den pågældende således fortsat opholde sig her i landet. Samtidigt afskaffes den såkaldte indvandringsprøve.

L 104 indeholder også ændringer, når det gælder gebyrer og sikkerhedsstillelse. Gebyrerne på familiesammenføringsområdet afskaffes. Derudover indeholder lovændringen, at den økonomiske sikkerhedsstillelse, som den herboende ægtefælle skal stille i forbindelse med en ansøgning om familiesammenføring, nedsættes fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Regeringen har opstillet et mål om, at 10.000 flere indvandrere og efterkommere kommer i arbejde inden år 2020. For at sætte fokus på ægtefællesammenførte udlændinges beskæftigelsesfrekvens vil regeringen pr. 1. januar 2013 udarbejde statistiske oplysninger om denne gruppes beskæftigelsesfrekvens. Regeringen vil evaluere indsatsen efter en tre-årig periode.

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior på telefon 4037 6737.