EU skærper indsatsen mod insiderhandel og baner vejen for bedre beskyttelse af ofre i Europa

EU’s justitsministre besluttede i dag at skærpe indsatsen mod insiderhandel og kursmanipulation. Ministrene tilsluttede sig også rammerne for en ny ordning for beskyttelse af ofre på tværs af landegrænser.

EU-landenes justitsministre har i dag været samlet til det andet formelle rådsmøde om retlige anliggender under dansk formandskab. Justitsminister og formand for Rådet for retlige og indre anliggender Morten Bødskov havde sat kampen mod insiderhandel og markedsmanipulation på dagsordenen. Ministrene drøftede også en styrket beskyttelse af ofre.

 

Insiderhandel og kursmanipulation

De europæiske justitsministre tilsluttede sig på mødet en mere ensartet og konsekvent bekæmpelse af insiderhandel og kursmanipulation i hele EU. Rådet var således enig om at indføre effektive straffe, der skal have en afskrækkende virkning. Det skal være med til at hindre, at de kriminelle kan spekulere i, hvor i EU det bedst kan betale sig at begå deres forbrydelse. Ministrene besluttede også, at selskaber i videre omfang end i dag skal kunne straffes, når de er ansvarlige for insiderhandel og kursmanipulation.

Justitsminister og formand for RIA-Rådet Morten Bødskov udtaler:

”Vi har i dag taget vigtige skridt med henblik på at sætte hårdere ind mod insiderhandel og kursmanipulation.

Finanskrisen har vist os, at de finansielle markeder ikke var så robuste, som nogle troede. Det er derfor vigtigt, at vi nu genopbygger tilliden til markedet på et solidt fundament, hvor der slås hårdt ned på dem, som snyder.

Med mere ensartede straffe for insiderhandel og kursmanipulation i samtlige EU-lande kan de kriminelle ikke længere spekulere i, hvor forbrydelsen bedst betaler sig. Jeg er sikker på, at vi ved at indføre en effektiv og konsekvent indsats i hele EU kan være med til at fjerne det spillerum, som forskellige og uigennemsigtige regler har givet de kriminelle.”

 

Beskyttelse af ofre på tværs af grænser

De europæiske justitsministre er enige om, at opmærksomheden omkring ofres retsstilling skal øges. Ministrene tilsluttede sig derfor på mødet rammerne for en ny beskyttelsesordning, som skal sikre et stærkere værn for ofre på tværs af landegrænserne. De nye regler vil f.eks. betyde, at et polititilhold, som er udstedt i én medlemsstat, skal anerkendes af en anden medlemsstat, hvis den beskyttede person rejser eller flytter til denne medlemsstat.

Justitsminister og formand for RIA-Rådet Morten Bødskov udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med, at mine ministerkolleger i dag bakkede op om et stærkere værn for ofre, som gør brug af deres ret til fri bevægelse.

Med en ordning, hvor offeret kan tage sin beskyttelse med over landegrænserne, sættes offeret i centrum. Jeg er derfor glad for, at vi i Rådet er enige om at sikre en enkel ordning, hvor de besværlige procedurer er skåret væk til fordel for en effektiv offerbeskyttelse. Kun på den måde sikrer vi en sammenhængende beskyttelse af voldsofre på tværs af landegrænserne.” 

 

Baggrund

Danmark varetager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union (Rådet) i 1. halvår 2012. Rådet træder sammen i 10 forskellige sammensætninger afhængigt af de behandlede emner, og justitsministeren varetager formandskabet for Rådet (retlige og indre anliggender).

RIA-Rådet skal helt overordnet sikre, at EU er ”et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed” og varetager samarbejdet i forhold til grænsekontrol, indvandring, asyl, civilbeskyttelse, civilret samt politimæssige og strafferetlige forhold.

Rådet træder sammen tre gange under hvert formandskab, og mødet den 26.-27. april 2012 er det andet formelle rådsmøde under dansk formandskab. Derudover afholdt det danske formandskab den 26.-27. januar 2012 et uformelt RIA-ministermøde i København.

Kontakt

Pressehenvendelser: Jakob Thune

Tlf. 2214 6650, e-mail: [email protected]

 

Dagsorden: Lasse Boje

Tlf. 4016 9917, e-mail: [email protected]