EU-rådsmøde: Vigtige skridt i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet

EU’s justits- og indenrigsministre er på det uformelle rådsmøde i København nået til vigtige konklusioner om bekæmpelse af international kriminalitet og om en bedre håndtering af indvandring og flygtninge. Der er solid opbakning om udveksling af oplysninger om flypassagerer som et værn mod terror og anden alvorlig kriminalitet samt om yderligere at styrke samarbejdet om at sende kriminelle til afsoning i hjemlandet. Samtidig var der enighed om ikke at gå videre med diskussionen om en tvangsmæssig fordeling af asylansøgere og flygtninge i EU. Fokus bør nu være på at finde andre redskaber til at hjælpe de EU-lande, der er udsat for voldsomt asyl- og migrationspres.

Over 50 af EU’s justits- og indenrigsministre, repræsentanter for de Schengen-associerede lande, kandidatlandene, Kroatien, kommissæren for indre anliggender, FN’s flygtningehøjkommissær og en række EU-agenturer har den 26. og 27. januar 2012 holdt uformelt rådsmøde i København. På mødet har de drøftet en række konkrete tiltag, der skal bidrage til at løse EU’s udfordringer over for terrorisme, organiseret kriminalitet og asyl- og migrationspres. Rådsmødet var det første uformelle rådsmøde under dansk formandskab.

”Jeg er meget tilfreds med det uformelle rådsmøde, vi har haft her i København de sidste to dage. Vi har taget vigtige skridt i retning af at skærpe EU’s indsats mod organiseret kriminalitet og terrorisme og i retning af at øge vores muligheder for på en bedre måde at klare presset på Europa fra flygtninge og indvandrere,” siger den danske justitsminister og formand for Rådet for Retlige og Indre Anliggender Morten Bødskov.

 

På dagsordenen var blandt andet udviklingen af et nyt system til brug for udveksling af oplysninger om flypassagerer (Passenger Name Record, PNR). Forslaget lægger op til, at luftfartsselskaber skal viderebringe oplysninger til medlemslandenes myndigheder for at bidrage til bekæmpelsen af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet.

“Medlemslandene var enige om, at et system til udveksling af passageroplysninger er et vigtigt værn mod alvorlig grænseoverskridende kriminalitet og terror. Det var positivt, at der var solid opbakning til, at EU skal bidrage med økonomisk støtte, så udviklingen af systemet i medlemslandene kan ske hurtigt og effektivt,” udtaler justitsminister Morten Bødskov.

 

På dagsordenen var derudover en stærkere europæisk indsats mod insiderhandel og kursmanipulation samt styrkelse af samarbejdet om overførelse af dømte til afsoning i deres hjemlande.

”Europa står som bekendt over for en lang række store udfordringer. På rådsmødet har jeg oplevet en stor vilje fra medlemslandene til at samarbejde og finde løsninger. Det gør mig virkelig optimistisk på EU-samarbejdets vegne. EU er et sted for store tanker – men også et sted for konkret og praktisk samarbejde. På mødet i Købehavn har vi fx drøftet praktiske løsninger på, hvordan landene konkret kan sende dømte udlændinge hjem til at afsone en dom i deres hjemland. Det vil være et vigtigt bidrag til resocialiseringen, når dømte kan afsone i det EU-land, de har størst tilhørsforhold til,” siger Morten Bødskov.

 

Ministrene drøftede også presset på Europa fra ulovlige indvandrere og asylsøgere, som har været en af de største udfordringer i EU de senere år. Det Europæiske Råd har derfor opfordret til, at EU viser reel og praktisk solidaritet med de lande, der særligt oplever dette voksende pres. På det uformelle rådsmøde var der en vigtig drøftelse af, hvordan solidaritet i praksis skal forstås.

”Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe de lande, der er under pres, for at håndtere udfordringerne med ulovlige indvandrere og asylsøgere i EU. Samtidig var der enighed om ikke at gå videre med diskussionen om en tvangsmæssig fordeling af asylansøgere og flygtninge mellem medlemslandene. I stedet vil vi på bedst mulig vis hjælpe de lande, der er mest berørt, med lokalt at håndtere udfordringerne. Det kan foregå ved at bistå med at udvikle bedre varslingssystemer, så vi hurtigt kan sætte ind i de berørte områder og dermed løse udfordringerne i opløbet,” siger justitsminister Morten Bødskov.

Du kan finde yderligere information det uformelle rådsmøde i Købehavn ved at læse diskussionspapirerne (PDF'er), som drøftelserne har taget udgangspunkt i:

Oversigt over prioriteter og vigtige møder under formandskabet.

 

Aftale om konkret støtte på asylområdet underskrevet

I forbindelse med det uformelle rådsmøde underskrev det Europæiske Asylstøttekontors direktør, Robert Visser, og ministeren med ansvar for flygtningespørgsmål i Luxembourg, Nicolas Schmit, en aftale om bistand til Luxembourg, der i den senere tid har oplevet en voldsom stigning i antallet af asylsøgere.

Sagen viser, at også lande midt inde i EU kan blive udsat for en pludselig stigning af antallet af asylsøgere.

Asylstøttekontorets pressemeddelelse om aftalen kan ses her.

 

Yderligere information

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior på tlf. 4037 6737.

Andre interesserede kan kontakte kontorchef Johan Kristian Legarth tlf. 5076 1042 eller souschef Thomas vom Braucke på tlf. 4126 9957.

EU Council meeting takes important steps in the fight against cross border criminal activities

The EU Ministers for Justice and Home Affairs have at the informal Council meeting in Copenhagen arrived at important conclusions concerning the fight against international crime and a better management of flows of immigrants and refugees. There is broad support concerning exchange of passenger information as a shield against terrorism and other serious crime and for further strengthening the cooperation in providing for criminals to serve sentences in their home country. There was consensus not to continue discussions on forced relocation of asylum seekers and refugees within the EU. The focus should now be on finding other tools to help the EU countries who face severe asylum and migration pressures.

More than 50 of the EU Ministers for Justice and Home Affairs, representatives from the Schengen associated states, the candidate countries, Croatia, the Commissioner for Home Affairs, the UN High Commissioner for Refugees and a number of EU agencies attended the informal Council meeting on 26 and 27 January 2012 in Copenhagen. At the meeting they discussed a number of concrete initiatives aimed at solving EU’s challenges with terrorism, organized crime and asylum and migration pressure. It was the first informal Council Meeting during the Danish Presidency.

“I am very satisfied with the informal Council Meeting, which we have held here in Copenhagen during the last two days. We have taken important steps in the direction of improving the EU’s efforts against organized crime and terrorism and in the direction of increasing our opportunities for a better management of the flows of refugees and immigrants”, says the Danish Minister for Justice and President of the Council of Justice and Home Affairs Morten Bødskov.

 

On the agenda was amongst other things the development of a new system for exchanging passenger information (Passenger Name Record, PNR). The proposal suggests that airline companies are required to pass on information to the authorities of the Member States to contribute to the fight against cross border criminal activities.

“The Member States agreed that a system for the exchange of passenger information is an important shield against cross border crime and terrorism. It is positive that there was strong support for the EU to contribute financially so that the system can be developed in the Member States in a fast and efficient manner”, says Minister for Justice Morten Bødskov.

 

The agenda also included discussions on a stronger European contribution in the fight against insider dealing and market manipulation as well as a strengthening of the cooperation on transfers of convicts for serving of sentences in their home countries.

“It is well known that Europe is facing a large number of great challenges. At the Council Meeting I have experienced a great willingness from the Member States to work together and find solutions. This makes me truly optimistic on behalf of the EU cooperation. The EU is a place for great thoughts – but also a place for concrete and practical cooperation. At the meeting in Copenhagen we have discussed practical solutions to how the countries can send sentenced foreigners home to serve a sentences in their home countries. It would be an important contribution to the rehabilitation process when the convicts can serve sentences in the EU country to which they have the strongest affiliation”, says Morten Bødskov.

 

Furthermore, the ministers discussed the pressure from illegal immigrants and asylum seekers on Europe that has been one of the largest challenges in the EU in the last few years. The European Council has therefore encouraged that the EU shows genuine and practical solidarity with the countries who are particularly experiences a growing pressure. At the informal meeting there was an important discussion of how solidarity is to be understood in practice.

“We will do our best to help those countries who are under pressure and thereby also help them handling the challenges due to illegal immigrants and asylum seekers in the EU. There was consensus not to continue discussions on forced relocation of asylum seekers and refugees between the Member States. Instead we will in the best possible manner help the most affected countries with handling the challenges locally. This can happen by supporting the development of better warning systems so we will be able to quickly take action in the affected areas and thereby solve the challenges before they develop”, says Minister for Justice Morten Bødskov.

You can find additional information about the informal Council Meeting in Copenhagen by reading the discussion papers, which have formed the bases for the discussions.

You can find an overview of the Danish Presidency’s priorities and important meetings here.

 

Agreement on concrete support in the asylum area signed in connection with the Council Meeting

In connection with the meeting, the Director of the European Asylum Support Office, Robert Visser, and the minister with responsibility for refugee questions in Luxembourg, Nicolas Schmit, signed an agreement of support for Luxembourg, which lately has been experiencing a significant increase in the number of asylum seekers. The case shows that also countries centrally located in the EU can experience sudden increases in the number of asylum seekers.

The press release from the Asylum Support Office can be found here.

 

Additional information

Journalists can contact head of communications Emil Melchior on +45 4037 6737.

Other interested can contact Head of Division Johan Kristian Legarth + 45 5076 1042 or Deputy Head of Division Thomas vom Braucke on  +45 4126 9957