EU og USA styrker samarbejdet om terrorbekæmpelse

Europa-Parlamentet godkender ny aftale mellem EU og USA om udveksling af passageroplysninger. EU har taget et vigtigt skridt i kampen mod international kriminalitet og for beskyttelsen af europæiske borgeres privatliv. Europa-Parlamentet stemte således i dag for at godkende en ny aftale mellem EU og USA om udveksling af oplysninger om flypassagerer til brug for bekæmpelsen af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet. Justitsminister Morten Bødskov deltog på vegne af det danske EU-formandskab i den afsluttende debat i Europa-Parlamentet.

Europa-Parlamentet har i dag stemt for godkendelsen af en ny aftale mellem EU og USA om udveksling af passageroplysninger (PNR-oplysninger). Aftalen skaber et nyt og forbedret retsgrundlag for europæiske flyselskabers overførsel af passageroplysninger til det amerikanske Department of Homeland Security. Aftalen indeholder samtidig en række bestemmelser, der sikrer, at de amerikanske myndigheder behandler personoplysninger om europæiske flypassagerer på betryggende vis.

Formanden for Rådet (Retlige og Indre anliggender) justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Anvendelsen af PNR-oplysninger udgør et afgørende og effektivt værktøj i kampen mod alvorlig grænseoverskridende kriminalitet, herunder terrorisme.

Samtidig er det vigtigt, at anvendelsen af PNR-oplysninger kun finder sted, i det omfang det er relevant og nødvendigt. Samtidig skal det naturligvis ske på en måde, der sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af enkeltpersoners rettigheder.

Den nye aftale opnår på den baggrund en passende balance mellem hensynet til kriminalitetsbekæmpelsen og hensynet individets rettigheder.

Det er således meget tilfredsstillende, at Europa-Parlamentet i dag har stemt for at godkende den nye PNR-aftale med USA.

Den nye aftale sikrer, at vores nære amerikanske samarbejdspartnere også fremadrettet får adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at bekæmpe alvorlig international kriminalitet. Det kommer såvel amerikanske som europæiske statsborgere til gavn.

Til gengæld forpligter de amerikanske myndigheder sig til at efterleve en række krav, der skal sikre, at behandlingen af passagerernes personoplysninger sker på betryggende vis.”

 

Baggrund

USA har for år tilbage etableret et PNR-system, hvori der indgår oplysninger fra alle flyselskaber, der har ruter til USA.

EU indgik i 2004 og 2007 aftaler om overførsel og anvendelse af PNR-oplysninger med USA. Baggrunden for aftalerne var, at de amerikanske myndigheder stiller krav om, at luftfartsselskaber stiller PNR-oplysninger til rådighed, som betingelse for at de pågældende luftfartsselskaber må lande i USA. Ved at stille PNR-oplysninger til rådighed for de amerikanske myndigheder, ville luftfartsselskaberne imidlertid kunne krænke de databeskyttelsesregler, der gælder i EU’s medlemsstater. De nævnte PNR-aftaler er indgået for at imødegå dette problem. Aftalerne indeholder således bestemmelser om databeskyttelse i forbindelse med overførsel og anvendelse af PNR-oplysninger.

I overensstemmelse med en anmodning fra Europa-Parlamentet anmodede Rådet (retlige- og indre anliggender) i 2010 Europa-Kommissionen om at genforhandle den gældende PNR-aftale fra 2007 med henblik på at opnå en forbedret databeskyttelse i forbindelse med anvendelse af flypassagerers personoplysninger.

Der blev i slutningen af 2011 opnået enighed mellem Europa-Kommissionen og USA om et udkast til en ny aftale. På rådsmødet (retlige- og indre anliggender) den 13.-14. december 2011 besluttede Rådet at undertegne aftalen på EU's vegne. Før Rådet kan træffe afgørelse om at indgå aftalen på vegne af EU, skal Europa-Parlamentet imidlertid meddele sit samtykke hertil.

Den aftale som Europa-Parlamentet nu har godkendt indeholder bl.a. bestemmelser om datasikkerhed, sletning af følsomme personoplysninger, ret til indsigt i de behandlede oplysninger, ret til berigtigelse af oplysninger og bestemmelser om administrativ og retslig prøvelse i henhold til amerikansk ret. Aftalen vil erstatte den gældende aftale mellem parterne fra 2007.

Beslutningen om at indgå aftalen på vegne af EU forventes at blive truffet på rådsmødet (retlige- og indre anliggender) den 26.-27. april 2012.

 

Retsforbeholdet

Aftalen er omfattet af det danske retsforbehold. De garantier, som de amerikanske myndigheder har indvilget i at sikre bliver iagttaget, når der behandles PNR-oplysninger, vil således ikke kunne forventes iagttaget i forhold til flypassagerer, der rejser med et danskbaseret flyselskab til USA.

Eventuelle spørgsmål fra journalister kan rettes til særlig rådgiver Jakob Thune på telefon 22 14 66 50, mens andre interesserede kan kontakte fuldmægtig Christian Wiese Svanberg på telefon 50 76 11 17.