Bødskov: Kæmpe flertal sætter stop for meningsløse afslag på familiesammenføring med børn

Barn og mor

I dag har Folketinget vedtaget at ændre reglerne for familiesammenføring med børn. Hermed sker der en klar forbedring af mulighederne for, at børn kan bo her i landet, hvis en af deres forældre allerede er i Danmark. Forslaget er vedtaget af et stort flertal med stemmer fra regeringspartierne, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og de Konservative.

Regeringen indgik i februar 2012 en politisk aftale med Enhedslisten og Liberal Alliance. En del af aftalen handler om at ændre reglerne om, hvornår en herboende forælder kan få familiesammenført sit barn, hvis forælderen venter mere end to år med at søge om det, og barnet og den anden forælder begge bor i hjemlandet (kravet om vellykket integration). Nu indføres der en minimumsalder på seks år. Det betyder, at der ikke skal foretages en vurdering af integrationsparathed hos små børn, der skal familiesammenføres med deres mor eller far i Danmark. Det gælder, uanset hvor lang tid der går, før de søges familiesammenført.

Efterfølgende har Venstre og de Konservative tilsluttet sig forslaget om en minimumsalder og de øvrige ændringer af kravet om vellykket integration, og har derfor i dag stemt for denne del af aftalen.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Det er regeringens grundlæggende holdning, at børn og forældre skal kunne leve sammen. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi nu gør op med en politik, der gradvist har mistet fokus og har skabt stadigt mere meningsløse hindringer for selv små børns muligheder for et liv med en forælder her i landet.

Med vedtagelsen af en minimumsaldersgrænse har vi sikret, at små børn kan familiesammenføres med deres forælder her i landet uden krav om integrationsvurdering. Det er min faste overbevisning, at børn godt kan få en fornuftig integration, hvis barnet har sin skolegang her i landet, og det afspejler forslaget. For de større børn bevarer vi kravet om mulighed for en god integration, men der vil fremover blive lagt større vægt på forældrenes integration, når vi skal vurdere, om et barn har grundlag for en vellykket integration her i landet. Hvis en forældre fx er i beskæftigelse eller har gennemført danskuddannelse, taler det for, at vedkommende er godt integreret.

Jeg vil gerne kvittere for, at et så bredt flertal i Folketinget har valgt at bakke op om dette forslag.”

 

Herudover har Folketinget vedtaget en række andre ændringer af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder at styrke hensynet til barnets tarv i behandlingen af sager om familiesammenføring, hvis barnets tidligere opholdstilladelse er bortfaldet på grund af ophold i udlandet. Disse ændringer er vedtaget af regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”For regeringen er det vigtigt at overholde Danmarks internationale forpligtelser og i øvrigt at styrke retssikkerheden for børn og deres forældre. Vi ønsker, at reglerne tager hensyn til barnets tarv.

Vi fastholder et stærkt fokus på at forhindre genopdragelsesrejser. Det siger sig selv, at genopdragelsesrejser er meget skadelige for integrationen. Vi fastholder derfor reglerne om, at barnet mister sit opholdsgrundlag efter tre måneder, hvis forældrene sender barnet på genopdragelsesrejse. For at styrke forebyggelsen indfører vi samtidig en pligt for kommunerne til at informere om udlændingelovens bortfaldsregler, når de afholder præventive samtaler med forældre ved mistanke om genopdragelsesrejse.”

 

 

Baggrund

I februar 2012 indgik regeringen en aftale med Enhedslisten og Liberal Alliance om at ændre reglerne for familiesammenføring med børn. Aftalen er udmøntet med lovforslaget L 150, som justitsministeren fremsatte for Folketinget i marts 2012.

Under Folketingets behandling af forslaget tilkendegav Venstre og de Konservative, at de ville tilslutte sig dele af det samlede forslag, hvorfor de stillede et ændringsforslag om at opdele lovforslaget i to dele, hvilket er sket ved at opdele forslaget i L 150 A og L 150 B.

 

L 150 A (vedtaget af regeringen, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og de Konservative)

  • Indførelse af en aldersgrænse, hvor der ikke stilles krav om vellykket integration. Den nuværende 2 års regel ændres ved at der indføres en minimumsaldesgrænse på 6 år, hvor der ikke skal foretages integrationsvurdering af barnet, selvom 2 års grænsen overskrides. Efter 6 år gælder 2 års grænsen om integrationsvurdering fortsat. Det betyder, at kravet om integrationsvurdering først stilles, når barnet er 8 år.
  • Dispensation fra 2-års grænsen ved tvist om forældremyndighed m.v. I tilfælde, hvor forældren har været afskåret fra at få barnet her til landet inden for 2 år, fx hvor der er tvist om forældremyndigheden i hjemlandet eller hvor forælder og barn er blevet afskilt under en flugt, kan der dispenseres fra 2 års grænsen om integrationsvurdering.
  • Øget betydning af den herboende forældres integration. Der lægges øget vægt på den herboende forældres integration. Ved vurderingen af, om den herboende forælder er godt integreret, tillægges det særlig vægt, om den pågældende er i fast beskæftigelse. Har den pågældende gennemført den tilbudte danskuddannelse og bestået den afsluttende prøve inden for den treårige integrationsperiode, taler dette også for, at forælderen er godt integreret. Det vil også indgå, om den pågældende i øvrigt har gjort en aktiv indsats for egen integration.
  • Nærmere vurdering af det faktiske forhold til forælderen i hjemlandet. Barnets forhold til forælderen i hjemlandet tillægges større vægt. Der ses ikke længere blot på forælderens evne til at tage sig af barnet, men også på viljen.

 

L 150 B (vedtaget af regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance)

  • Præcisering af de særlige tilfælde, hvor børn mellem 15 og 18 år har adgang til familiesammenføring. Det tydeliggøres, at der skal kunne gives familiesammenføring til mindreårige børn over 15 år i tilfælde, hvor et barn ufrivilligt er blevet adskilt fra en eller begge forældre under flugt.
  • Ændring af reglerne om meddelelse af ny opholdstilladelse, hvis en tidligere er bortfaldet. Hensynet til barnets tarv i sager, hvor et barns opholdstilladelse er bortfaldet, gøres udtrykkeligt. Har barnet sit netværk og levet størstedelen af sit liv i Danmark, skal der på ny kunne gives opholdstilladelse.
  • Indførelse af præventive samtaler med forældre ved mistanke om genopdragelsesrejser. For at sikre, at offentlige myndigheder reagerer, hvis der er mistanke om genopdragelsesrejser, indføres præventive samtaler. Samtalerne skal gøre forældrene opmærksomme på konsekvenserne, herunder de opholdsretlige, af genopdragelsesrejsen.

 

Læs den politiske aftale.

Læs det oprindelige lovforslag L 150, L 150 A og L 150 B.

Journalister kan for yderligere oplysninger kontakte særlig rådgiver Jakob Thune på tlf. 2214 6650.