Ambitiøst udspil skal fremtidssikre fængslerne

Faengsel

200 nye fængselspladser, skærpede sikkerhedsforanstaltninger mod rockere og bandemedlemmer samt særlige tiltag, der skal hjælpe tidligere indsatte ud af kriminalitet. Regeringen har på baggrund af drøftelser med Folketingets partier i dag fremlagt et ambitiøst udspil til, hvordan det danske fængselsvæsen fremtidssikres.

Regeringen har i de seneste dage drøftet det danske fængselsvæsen med Folketingets partier. På den baggrund har regeringen nu præsenteret et samlet forhandlingsudspil til, hvordan vi i fremtiden sikrer en stærk kriminalforsorg.

Udspillet lægger op til, at der føres en hård kurs mod de hårdkogte kriminelle. Samtidig skal de, der gerne vil finde en vej ud af kriminaliteten, tilbydes en hjælpende hånd. Med udspillet skyder justitsminister Morten Bødskov for alvor gang i forhandlingerne med Folketingets partier om kriminalforsorgens økonomi.

Justitsminister Morten Bødskov siger:

”Hver tredje indsat har tidligere været fængslet. Den onde cirkel skal vi bryde. Det er helt nødvendigt, at vi får færre gengangere i fængslerne, så vi i sidste ende får færre ofre for kriminalitet.
Udspillet lægger derfor vægt på, at der skal være balance mellem de hårde og de bløde tiltag. Vi skal føre en hård kurs mod de hårdkogte kriminelle. Samtidig skal vi tilbyde en hjælpende hånd til dem, der gerne vil ud af kriminalitet.

For at udspillet får en reel effekt, er det helt afgørende, at der er en sammenhæng mellem de ressourcer, som kriminalforsorgen har til rådighed, og de krav vi stiller. En central del af udspillet handler derfor også om, at vi skal sikre en langtidsholdbar løsning på kriminalforsorgens kapacitetssituation og afdækning af konsekvenser for kriminalforsorgens kapacitet, når der overvejes strafskærpelser."

Helt konkret foreslår justitsminister Morten Bødskov i forhandlingsudspillet, at der etableres 200 nye fængselspladser, der skal tage hånd om de store pladsproblemer i landets fængsler. Endvidere skærpes sikkerheden i fængslerne ved at der etableres yderligere særlige pladser til rockere og bandemedlemmer. Og der tilføres flere narkohunde og mobile scannere, så der kan sættes ind over for indsmugling af narko og mobiltelefoner.

Der kan ikke herske tvivl om, at situationen i kriminalforsorgen i dag er uholdbar. Der er behov for handling. Jeg vil nu se frem til konstruktive forhandlinger med alle Folketingets partier for, at vi kan løse den alvorlige udfordring i kriminalforsorgen.

Udspillet lægger desuden op til, at der skal gøres mere brug af alternative strafformer som fodlænke og samfundstjeneste. Forskning viser nemlig, at sådanne strafformer kan mindske tilbagefald til kriminalitet. Desuden skal der ske en markant forbedring i indsatsen for at få kriminelle ud af deres kriminelle løbebane. Dette skal ske via særlige tiltag, som skal målrettes direkte mod den enkelte indsatte, herunder en øget undervisningsindsats.

En nyskabelse i dagens forhandlingsudspil er også, at der fremover skal være et langt stærkere samarbejde mellem kriminalforsorgen og kommunerne, så kommunerne i højere grad tager hånd om tidligere indsatte.

Justitsminister Morten Bødskov siger:

”Pladsmanglen skaber udfordringer for sikkerheden og arbejdsmiljøet for de ansatte fængselsbetjente. Det er samtidig en udfordring, at rockere og bandemedlemmer chikanerer de øvrige fanger og personalet. Sidst men ikke mindst må vi indse, at langt størstedelen af tidligere indsatte ikke i tilstrækkelig grad kommer ud og bliver en del af samfundet og arbejdsmarkedet. Alt det tager vi i dette udspil fat på at gøre noget ved.

Der kan ikke herske tvivl om, at situationen i kriminalforsorgen i dag er uholdbar. Der er behov for handling. Jeg vil nu se frem til konstruktive forhandlinger med alle Folketingets partier for, at vi kan løse den alvorlige udfordring i kriminalforsorgen.”

En aftale om kriminalforsorgens fremtidige økonomi vil indgå i finansloven for 2013.

 

Hovedpunkterne i regeringens udspil
 

Regeringen vil skabe 200 nye fængselspladser: Det skal ske ved at etablere 150 lukkede og 50 åbne pladser.

Øget kapacitetsudnyttelse: Permanent ”normalniveau” for kapacitetsudnyttelsen på 94 pct. fra 2013. Fra 2013 til 2016 foreslås en gradvis tilpasning af kapacitetsudnyttelse fra 98 % i 2013 til 94 % i 2016.

Hårdere kurs over for rockere og bander: Regeringen vil sikre en øget adskillelse af bandemedlemmer fra øvrige indsatte i fængslerne og konvertere 48 pladser til negativt stærke indsatte i Statsfængslet Østjylland.

Styrkelse af risikovurdering og bande-exitprogrammet: Særlige modtagelsesafsnit i fængslerne skal foretage risikovurderinger og afdække en sikkerhedsmæssig forsvarlig placering og behov for bande-exit. Bande-exit programmet styrkes som følge af det store behov, der er blandt indsatte for at få støtte til at komme ud af rocker- og bandemiljøer.

Etablering af udrejseafdelinger for udvisningsdømte udlændinge: Udviste udlændinge giver mange udfordringer i forhold til forebyggelse og sikkerhed og kræver derfor et særskilt fokus. Kriminalforsorgen har gode erfaringer med den særlige afdeling i Statsfængslet i Nyborg for udviste udlændinge med plads til 25 indsatte. På baggrund af de gode erfaringer fra Nyborg vil man oprette flere særlige udrejseafdelinger for udlændinge.

Øget brug af fodlænker og samfundstjeneste skal skabe færre gengangere: Erfaringer viser, at brugen af samfundstjeneste og fodlænke betyder, at dem, der får en sådan straf, har mindre tilbøjelighed til at vende tilbage til kriminalitet. Regeringen prioriterer straffe, der virker, og vil derfor øge brugen af samfundstjeneste, justere fodlænkeordningen og skabe mulighed for fodlænke under sidste del af afsoningen. Der vil derudover blive afsat en pulje til udvikling og afprøvning af GPS-fodlænker som en zone-model, hvor systemet sender en alarm, hvis klienten bevæger sig ind i foruddefinerede zoner.

Ny model skal målrette den forebyggende indsats mod den enkelte: Kriminalforsorgens indsats med tilsyn og resocialisering skal styrkes med fokus på effekt på tilbagefald til kriminalitet. I Canada har man positive erfaringer med effektmåling af den resocialiserende indsats (RNR-model, Risk, Need and Responsivity), som kan anvendes til at udføre effektive forebyggende indsatser målrettet den enkelte. Målinger har vist, at det har nedbragt tilbagefaldet til kriminalitet markant. En ny tilsynsmodel baseret på disse principper vil blive udrullet i Kriminalforsorgen i Frihed, og modellen vil efterfølgende også blive afprøvet i fængsler og arresthuse.

Sikkerheden i fængslerne bliver skærpet: Der er problemer med indsmugling af narko og mobiltelefoner i fængslerne, hvilket kan medvirke til at fastholde kriminel adfærd og opretholde kriminelle relationer. Regeringen ønsker at udvide antallet af narkohunde og indføre scannere til at spore mobiltelefoner for at styrke sikkerheden i fængslerne.

Markant løft til uddannelse og kompetenceudvikling: En analyse fra Rambøll viser, at kun 36 pct. af de tidligere indsatte får løn et år efter løsladelse. 22 pct. har ikke afsluttet grundskolen og 64 pct. mangler en kompetencegivende uddannelse eller en ungdomsuddannelse. Vejen ud af kriminalitet går gennem reelle muligheder for at gennemføre en uddannelse og få et job. Regeringen vil derfor styrke uddannelsesindsatsen i kriminalforsorgen. Midlerne bruges bl.a. til øget uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed i fængslerne, jobtræning, AMU-kurser, fjernundervisning samt et pilotprojekt med uddannelsesafdelinger i et åbent og et lukket fængsel. Samtidig ønsker regeringen et kompetenceløft af de erfarne fængselsbetjente i kriminalforsorgen.

Styrket samarbejde med kommunerne: Samarbejdet mellem kriminalforsorgen og kommunerne styrkes, så der blandt andet etableres særlige udslusningskoordinatorer i kommunen, og reglerne og praksis bliver mere fleksible for at sikre en bedre proces efter løsladelse. Det betyder for eksempel, at løsladelsen ikke kan ske om fredagen eller i weekenden, hvor de kommunale myndigheder ikke kan tage hånd om den løsladte.

Læs regeringens præsentation til udspil om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior på 4037 6737.