Udtalelse vedrørende udvisningen af subsistensløse EU-borgere

I anledning af spørgsmålet om håndtering af kriminelle udlændinge udtaler justitsminister Lars Barfoed:

"Det er helt uacceptabelt, at et større antal udlændinge kommer her til landet og ernærer sig ved pågående tiggeri eller tyverier mv."

Det er derfor vigtigt, at vi sætter ind med alle de værktøjer, som vi kan, over for sådanne udlændinge. Og det er derfor også min stående instruks, at politiet skal gøre brug af alle de muligheder, som udlændingelovgivningen giver, for at gribe ind over for de kriminelle udlændinge, herunder om muligt at udsende dem straks. Det var også baggrunden for, at politiet sidste sommer gennemførte aktioner på Amager, der i flere tilfælde førte til udvisning.

Højesteret har for nylig bekræftet, at det efter omstændighederne er muligt at udvise en EU-borger, der her i landet begår tyveri, og at politiet i den forbindelse kan frihedsberøve vedkommende for at sikre muligheden for udvisning. Frihedsberøvelse er imidlertid ikke muligt, når det gælder en EU-borger, der alene i et enkeltstående tilfælde har begået en mindre lovovertrædelse.

Politiet er nu ved at planlægge den fremtidige politiindsats og vil i den forbindelse bl.a. gennem mere synlig tilstedeværelse i de berørte områder sætte målrettet ind over for de udenlandske kriminelle.

Når det gælder udvisning af udlændinge, hører dette spørgsmål under integrationsministerens område, og der har i dag været holdt et møde med repræsentanter for Justitsministeriet, Rigspolitiet og Udlændingeservice samt Integrationsministeriet om mulighederne for udvisning.

Udlændingemyndighederne er nu – sammen med politiet – ved at se nærmere på de udlændingeretlige muligheder for at sætte effektivt ind over for bl.a. udenlandske hjemløse, der forstyrrer den offentlige orden ved at slå sig ned i lagerbygninger eller kolonihavehuse mv.

Jeg har samtidig med tilfredshed noteret mig, at integrationsministeren også vil se på mulighederne for at få ændret EU’s opholdsregler, så der skabes en udtrykkelig mulighed for at udvise EU-borgere, der på den måde forstyrrer den offentlige orden."