Styrket indsats mod seksuelt misbrug af børn

Regeringen offentliggør i dag en strategi, der skal styrke indsatsen mod seksuelt misbrug af børn. Strategien lægger op til øget samarbejde mellem myndighederne og en ny følgegruppe skal løbende følge indsatsen og drøfte behovet for nye initiativer.

Regeringen fremlægger i dag en ny samlet strategi til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Strategien fastlægger de over-ordnede fokusområder for indsatsen til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn og sætter på den måde rammerne for det fremtidige arbejde på området. Regeringen nedsætter samtidig en bredt sammensat følgegruppe, der skal følge arbejdet med gennemførelsen af strategien og drøfte eventuelle nye initiativer.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Regeringen fastlægger med den nye samlede strategi de overordnede fokusområder for den fælles indsats til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Regeringen vil med strategien sikre tidlig handling i sager om seksuelt misbrug af børn, ligesom samarbejdet mellem de involverede myndigheder skal styrkes. Regeringen lægger derudover vægt på samarbejdet med de frivillige organisationer. Derfor vil vi nedsætte en bredt sammensat følgegruppe, som skal følge arbejdet med gennemførelsen af strategien.”

Socialminister Benedikte Kiær udtaler:

”Det er en forfærdelig tragedie, når et barn bliver misbrugt. Det trækker så lange spor i barnets liv, at det næsten er ubeskriveligt. Derfor skal alle, der er i konktakt med et barn, hvor der bare er mistanke om misbrug eller anden form for overgreb, handle på det og være med til at forebygge, at det overhovedet kan ske. Heldigvis har vi nogle gode redskaber, som vi kan bruge i det fortsatte arbejde med strategien. Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at alle voksne fagpersoner arbejder tæt sammen om at forebygge og behandle seksuelle overgreb på børn.”

Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder udtaler:

”Man kan vanskeligt forestille sig et værre overgreb og en værre belastning for et barn end at blive seksuelt misbrugt – ofte af en voksen, som barnet burde kunne have tillid til. Det har blandt meget andet også svære negative konsekvenser for et barns sundhed. Derfor er det nødvendigt, at også sundhedsvæsenet bidrager med forebyggelse, opsporing og behandling. Vi vil bl.a. rette opmærksomhed mod sundhedsuddannelserne, mod indsatsen i det kommunale sundhedsvæsen foruden de særlige teams og centre for misbrugte børn i Århus og København.”

 

Baggrund

Indsatsen mod seksuelt misbrug af børn har lige siden regeringens tiltræden i 2001 været et meget højt prioriteret indsatsområde. Der er således taget en lang række lovgivningsmæssige og administrative initiativer for yderligere at styrke såvel den sociale og forebyggende indsats som den strafferetlige og politimæssige indsats mod seksuelt misbrug af børn.

Regeringen fremlagde i 2003 en handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, der indeholdt en lang række konkrete initiativer til styrkelse af indsatsen på området. Handlingsplanen har indtil nu udgjort den overordnede ramme for myndighedsindsatsen på de centrale indsats-områder, og mange af regeringens konkrete tiltag i perioden fra 2003 og frem til nu er taget med afsæt i handlingsplanen. Regeringen lægger i den forbindelse stor vægt på, at der arbejdes videre med de utallige gode tiltag, som allerede er iværksat gennem de senere år.

Formålet med den nye samlede strategi er derfor at samle op på de mange iværksatte tiltag og fastlægge de overordnede fokusområder for indsatsen til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Strategien sammenfatter således de overordnede principper for myndighedernes indsats på området og fastsætter på den måde rammerne for det fremtidige arbejde. Strategien vil samtidig kunne danne afsæt for nye tiltag på området.

Strategien er udarbejdet i samarbejde med bl.a. en lang række frivillige organisationer mv., og det skal sikres, at de forskellige aktører også inddrages i det fremadrettede arbejde på området. Regeringen nedsætter derfor en bredt sammensat følgegruppe med deltagelse af de involverede myndigheder og relevante organisationer, der på regelmæssige statusmøder vil få mulighed for at følge arbejdet med gennemførelsen af strategien og drøfte eventuelle nye initiativer.

Det er i de enkelte afsnit angivet, hvilke ministerier der har ansvaret for at gennemføre de konkrete initiativer og følge op på indsatsen inden for de udpegede fokusområder.

Strategien kan findes her: Handling bag ord

 

Nedenfor kan du finde en oversigt over nogle af de initiativer, regeringen har taget i de senere år:

 • Markante strafskærpelser for seksuelle overgreb mod børn (2002 og 2008)
 • Handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn (2003)
 • Udtrykkelig hjemmel til brug af videoafhøring som bevis (2003)
 • Indførelse af børneattestordning (2005)
 • Udvikling og indførelse af børnepornofilter (2005)
 • Kampagne mod børnesexturisme (2008)
 • Nedsættelse af tværministerielt kontaktudvalg til bekæmpelse af it-relaterede seksuelle krænkelser af børn (2009)
 • Iværksættelse af revision af straffelovens sædelighedskapitel (2009)
 • Specialfunktioner i sygehusvæsenet på området (2009-10)
 • Task force vedrørende hjælp til ofre for misbrug (2010)
 • Løbende styrkelse af SISO – Videnscenteret for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn – og opjustering af den økonomiske støtte til centeret

Journalister kan kontakte presseansvarlig Jesper Termansen i Socialministeriet på 33 92 47 49, pressechef Niels Ditlev i Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 40 82 06 37 og presserådgiver Emil Melchior i Justitsministeriet på 40 37 67 37.