Rocker- og bandemedlemmer får skræddersyet vej ud af kriminalitet

Regeringen lancerer i dag en rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer, der ønsker en vej ud af miljøet. Personer, der allerede er tilknyttet bande- og rockermiljøet og er motiverede for at komme ud af miljøet, kan nu få myndighedernes hjælp til et skræddersyet exit-program.

Justitsministeren har netop sammen med beskæftigelsesministeren og socialministeren præsenteret den politiske følgegruppe vedrørende bandeindsatsen for en rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer, der ønsker en vej ud af miljøet.

Med rammemodellen sættes fokus på et styrket myndighedssamarbejde gennem etableringen af særlige exit-enheder, som kan målrette og skræddersy et exit-program for det enkelte bande- og rockermedlem. Bande- og rockermedlemmet, der ønsker en vej ud af miljøet, får tilknyttet én fast kontaktperson på tværs af myndighederne, og der indgås en detaljeret kontrakt, der tager udgangspunkt i hver enkelt persons individuelle behov og muligheder for så vidt angår uddannelse, arbejde, ny bopæl og behandling mv.

 

Justitsminister Lars Barfod udtaler:

”Regeringen har sikret en massiv politiindsats mod bande- og rockermiljøet og en konsekvent strafforfølgning af medlemmerne. Det har været en succes, og over 300 bande- og rockermedlemmer sidder i dag fængslet.

Indførelsen af målrettede exit-programmer er et afgørende led i regeringens forebyggende indsats. Regeringen sikrer nu, at der i hele landet kan tilbydes hjælp og støtte til medlemmer af bande- og rockergrupper, som er motiverede for et liv uden for miljøet og uden kriminalitet.”

 

Socialminister Benedikte Kiær udtaler:

”Regeringen har taget en række initiativer for at forhindre, at børn og unge ender i kriminalitet. Hvis vi skal have færre rockere og bandemedlemmer, er det vigtigt, at vi sikrer en vej ud af banderne for de, der allerede er kommet ind i miljøet. Og det er desuden meget vigtigt, at de relevante aktører samarbejder om indsatsen både med hensyn til sociale indsatser, misbrugsbehandling, beskæftigelse, uddannelse samt bolig og lignende. Med rammemodellen for exitprogrammer peger vi på en god model for organisering af indsatsen og en samlet oversigt over relevante tiltag.”

 

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg udtaler:

”Det at få et fast arbejde er den bedste vej ud af kriminalitet. Derfor er jeg glad for, at vi i dag kommer med en rammemodel for exitprogrammer, som kan motivere kriminelle til at droppe kriminaliteten og hjælpe dem videre i job og uddannelse. 

Vi skal for eksempel hjælpe unge ud på arbejdsmarkedet ved at skabe kontakt mellem unge og arbejdspladserne. På den måde hjælper vi unge kriminelle til at få fodfæste på arbejdsmarkedet”.

Det er en central prioritet for regeringen at bekæmpe den alvorlige kriminalitet, der udspringer af bande- og rockermiljøerne.

 

Konsekvent strafforfølgelse

Indsatsen går på to ben: på den korte bane fokus på hurtige og konsekvente reaktioner over for bande- og rockermedlemmer gennem massiv polititilstedeværelse og intensiv efterforskning; på den lange bane fokus på forebyggende og kriminalpræventive tiltag for at bryde fødekæden til bande- og rockergrupperingerne.

Indsatsen mod bande- og rockerkriminalitet omfatter bl.a. en massiv intensivering af politiindsatsen og konsekvent strafforfølgelse. Med regeringens bandepakke er der bl.a. indført markant skærpede straffe på våbenområdet, samtidig med at muligheden for varetægtsfængsling i disse sager er blevet udvidet. Med bandepakken er der også gennemført en styrket brug af Al Capone-modellen, fordobling af straffen for kriminalitet begået i tilknytning til bandeopgør, udvidet mulighed for udvisning af bandemedlemmer og adgang for politiet til at udstede zoneforbud i bestemte områder. Der er endvidere oprettet en særlig task force i politiet, der har til opgave at efterforske rocker- og bandemiljøet.

Samtidig er der som led i indsatsen blevet etableret særlige banderåd og iværksat flere andre forebyggende tiltag med henblik på bl.a. at målrette og udvikle indsatsen for at dæmme op for rekrutteringen til bande- og rockermiljøet.

 

Målrettet forebyggelse via exitprogrammer

En helstøbt indsats over for bande- og rockerkriminalitet omfatter endvidere et styrket fokus på mulighederne for at hjælpe personer, der vil ud af bande- og rockermiljøet. Personer, som allerede er tilknyttet bande- og rockermiljøet og er motiverede for at komme ud af miljøet, skal sikres den hjælp og støtte, der er behov for.

Regeringen har derfor udarbejdet en rammemodel ”En Vej Ud”, der kan bruges i hele landet i forbindelse med etablering af exit-programmer til bande- og rockermedlemmer, så de kan hjælpes ud af miljøet.

Med rammemodellen etableres et styrket myndighedssamarbejde, der som et centralt element indebærer, at der i de enkelte politikredse etableres lokale exit-enheder med repræsentanter fra politiet, kriminalforsorgen og kommunerne.

Exit-enhedernes opgaver bliver i første omgang at vurdere, om et bande- eller rockermedlem er egnet og motiveret til at indgå i et exit-forløb. Hvis dette er tilfældet, skal exit-enheden skræddersy et individuelt tilpasset exit-pro­gram i samarbejde med de relevante myndigheder, herunder især de sociale myndigheder. Enheden vurderer i den forbindelse, hvilke af de tilgængelige tilbud inden for de respektive myndigheders ressortområde der er relevante og egnede i forhold til den pågældende. Det kan f.eks. dreje sig om en ny bopæl, uddannelse, misbrugsbehandling mv. I tilknytning hertil vurderer politiet, om der i forhold til den pågældende er behov for at supplere exit-programmet med tiltag omkring vidnebeskyttelse.

Herudover udpeges der i exit-enheden en kontaktperson for det enkelte bande- eller rockermedlem. Kontaktpersonen kommer som udgangspunkt til at stå for al kontakt mellem det enkelte bande- eller rockermedlem og exit-enheden samt myndighederne.

Rammemodellen kan findes her.

Rammemodellen er målrettet de rocker- og bandemedlemmer, som Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) har registreret. Målgruppen er således en snæver kreds af de allermest kriminelle personer i Danmark. Det vurderes samtidig, at kun et mindre antal personer ønsker og kan motiveres til at indgå i et exit-program med henblik på at bryde ud af bande- og rockermiljøet.

Det bemærkes i den forbindelse, at exit-programmer naturligvis ikke kun er relevante i forhold til de bande- og rockermedlemmer, som NEC er bekendt med. Også personer i andre kriminelle miljøer eller personer, der er på vej ind i bande- og rockermiljøet, kan have behov for støtte og hjælp til at komme ud af miljøet. Tilbud til denne gruppe af personer vil fortsat være forankret i det almindelige kriminalitetsforebyggende arbejde i eksisterende fora. Der kan være tale om mere overordnede fora i forbindelse med kriminalitetsforebyggende arbejde som f.eks. kredsrådene, lokalrådene, banderådene, SSP-samarbejdet mv., eller der kan være tale om fora, der – som f.eks. Københavns Kommunes exit-programmer for kriminelle og kriminalitetstruede unge over 18 år – i højere grad er målrettet indsatsen i forhold til at hjælpe personer ud af kriminelle miljøer.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Emil Melchior på telefon 4037 6737.