Regeringen klar med lovforslag om ændring af knivloven

Straffen for overtrædelse af knivforbuddet skal målrettes tilfælde, hvor der er behov for en markant straf. Samtidig skal bøderne hæves. Det mener justitsminister Morten Bødskov, der er klar med nyt lovforslag.

Justitsminister Morten Bødskov er klar med et lovforslag, der gør op med den automatik, som ligger i den såkaldte knivlov fra 2008. I den nuværende lovgivning er der en altovervejende hovedregel om, at der i førstegangstilfælde skal fastsættes en ubetinget straf på 7 dages fængsel for overtrædelse af knivforbuddet. Der indsættes i stedet i lovgivningen en sanktionsbestemmelse, som betyder, at førstegangstilfælde som udgangspunkt straffes med bøde. Hvis der foreligger skærpende omstændigheder, skal der stadig kunne idømmes frihedsstraf i førstegangstilfælde.  

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Regeringen ønsker at fastholde en stærk og konsekvent indsats mod knive på offentligt tilgængelige steder, men der er behov for at gøre op med den automatik, som ligger i den såkaldte knivlov fra 2008.

Det skal naturligvis ikke være tilladt offentligt at bære kniv, medmindre man har et anerkendelsesværdigt formål, men der skal bedre balance mellem den idømte sanktion og den begåede forseelse. Regeringen vil derfor foreslå en sanktionsbestemmelse i våbenloven, som betyder, at førstegangstilfælde af overtrædelse af knivforbuddet som udgangspunkt straffes med bøde. Hvis der foreligger skærpende omstændigheder, skal der stadig kunne idømmes en frihedsstraf.

Samtidig ønsker regeringen at hæve bødeniveauet for at markere, at det helt generelt er meget væsentligt, at knivforbuddet overholdes, og at det også gælder, selv om der ikke foreligger skærpende omstændigheder.”

Lovforslaget om ændring af straffen for overtrædelse af knivforbuddet er sendt i høring med henblik på, at lovforslaget kan fremsættes inden jul.

 

Baggrund

I 2008 blev der foretaget en ændring af våbenloven, der indebar en betydelig skærpelse af strafniveauet for navnlig førstegangstilfælde af ulovlig besiddelse af kniv på offentligt tilgængelige steder mv. Selv om denne ændring indgik som et element i et samlet lovinitiativ, der bl.a. også styrkede indsatsen mod ulovlig besiddelse af skydevåben, omtales den pågældende lov af mange som ”knivloven”.

Før lovændringen i 2008 kunne man ikke straffes med mere end en bøde, første gang man overtrådte forbuddet mod at bære eller besidde kniv på offentligt tilgængelige steder mv. Der var således efter våbenloven først mulighed for frihedsstraf, anden gang man overtrådte forbuddet.

Med lovændringen i 2008 blev det imidlertid forudsat, at der i førstegangstilfælde som altovervejende hovedregel fastsættes en ubetinget frihedsstraf på 7 dages fængsel, medmindre særlig formildende omstændigheder begrunder en bødestraf.

Regeringen ønsker at fastholde en stærk og konsekvent indsats mod knive på offentligt tilgængelige steder mv., som kan bidrage til at forhindre nye voldsepisoder og knivoverfald. Det er stadigvæk afgørende bl.a. at undgå, at unge tager kniv med, når de bevæger sig ud i aften- og nattelivet. Regeringen vil derfor heller ikke lægge op til at indsnævre knivforbuddet, der som nævnt heller ikke blev udvidet ved lovændringen i 2008.

Det er imidlertid regeringens opfattelse, at der i forlængelse af Højesterets to principielle domme af 15. december 2009 om rækkevidden af lovændringen fra 2008 er behov for i lovgivningen at gøre klart op med forudsætningen om, at der i førstegangstilfælde som altovervejende hovedregel skal fastsættes en ubetinget frihedsstraf på 7 dages fængsel.

Regeringen vil derfor ophæve lovgivningsforudsætningen om ubetinget frihedsstraf og i stedet indsætte en mere afbalanceret sanktionsbestemmelse i våbenloven.

Den nye sanktionsbestemmelse vil betyde, at førstegangstilfælde af overtrædelse af knivforbuddet som udgangspunkt straffes med bøde, således at der i førstegangstilfælde kun kan udmåles en frihedsstraf, hvis der foreligger skærpende omstændigheder. Denne bestemmelse vil efter regeringens opfattelse understøtte domstolenes frihed til at målrette frihedsstraffe til de sager, hvor der er skærpende omstændigheder og dermed behov for en mere markant sanktion end bøde.

Der lægges med lovforslaget ikke op til at føre sanktionsniveauet tilbage til retstilstanden før lovændringen i 2008.

For det første bør muligheden for at idømme frihedsstraf i førstegangstilfælde – som det fremgår – efter regeringens opfattelse bevares for at fastholde en stærk og konsekvent indsats mod ulovlige knive, herunder af hensyn til den præventive effekt. Det er således væsentligt, at domstolene fortsat – også i førstegangstilfælde – kan idømme en markant straf, når der i den enkelte sag foreligger skærpende omstændigheder, f.eks. fordi personen har båret kniven i nattetimerne i en situation, hvor der er en nærliggende risiko for, at der kan opstå en tilspidset situation af potentiel voldelig karakter.

For det andet finder regeringen, at det aktuelle bødeniveau for overtrædelse af knivforbuddet bør hæves. Der må ikke herske tvivl om, at det helt generelt er meget væsentligt, at knivforbuddet overholdes, og at det også gælder, selv om der ikke foreligger skærpende omstændigheder. Dette ønsker regeringen at markere ved at hæve bødeniveauet.

Læs hele lovforslaget her (pdf)

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Emil Melchior på telefon 40 37 67 37.