Nyt lovforslag om forældelse på erhvervssygdomsområdet

Det skal fremover være udelukket, at krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom forældes, før sygdommen er konstateret hos den pågældende. Det fremgår af et lovforslag, som justitsministeren i dag har sendt i høring.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler i den anledning:

”Det er ikke rimeligt, at en person kan miste retten til erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom på grund af forældelse, inden sygdommen overhovedet har udviklet sig hos den pågældende.

Derfor er jeg også meget glad for i dag at sende et lovforslag i høring, som sikrer, at personer, der først efter mange år får konstateret en erhvervssygdom, ikke risikerer, at deres krav på erstatning eller godtgørelse er forældet.”

 

Baggrund:

Med forældelsesloven, der blev vedtaget i 2007 og trådte fuldt ud i kraft den 1. januar 2011, er der indført en absolut forældelsesfrist på 30 år for fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af personskade, herunder for fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom.

Den absolutte forældelsesfrist medfører bl.a., at en person, der udvikler en erhvervssygdom mere end 30 år efter ophør af det skadegørende forhold (det vil sige mere end 30 år efter ophør af den skadeforvoldende påvirkning, som har forårsaget skaden), vil være afskåret fra at gøre et krav på erstatning eller godtgørelse gældende over for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og/eller en erstatningsansvarlig arbejdsgiver eller dennes forsikringsselskab.

Der har i den senere tid i den offentlige debat været rejst kritik af, at der gælder denne forældelsesfrist på 30 år i sager om erhvervssygdomme. Spørgsmålet har navnlig været rejst i forhold til personer, der mange år efter at have været udsat for asbest i forbindelse med deres arbejde udvikler lungehindekræft.

Med lovforslaget foreslås forældelsesloven ændret således, at den 30-årige absolutte forældelsesfrist ophæves for så vidt angår krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom. Lovforslaget indebærer dermed, at der fremover ikke vil gælde nogen absolut 30-årig forældelsesfrist for sådanne krav.

Hvis lovforslaget vedtages, vil krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom alene være underlagt forældelsesfristen i arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 3. Forældelsesfristen efter denne bestemmelse er 5 år og regnes først fra den dag, da vedkommende bliver bekendt med sit krav (eller fra den dag, da vedkommendes manglende kendskab til kravet kan tilregnes denne som groft uagtsomt).

Det foreslås endvidere, at ophævelsen af den 30-årige forældelsesfrist for krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom også skal omfatte krav på erstatning eller godtgørelse, der som følge af den gældende 30-årige forældelsesfrist eventuelt måtte forældes i perioden fra den 1. januar 2011, hvor den gældende forældelseslov trådte fuldt ud i kraft, og indtil denne lovs ikrafttræden.

Udkast til lovforslag er tilgængeligt i her.

 

Kontakt: Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Emil Melchior (telefon 40 37 67 37) eller kontorchef Joachim Kromann (telefon 72 26 87 10).