Notits om forholdet mellem aftalen om toldkontrol og Danmarks EU-retlige forpligtelser

Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller indgik i maj 2011 aftalen ”Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)”.

1. Aftalen lægger op til en styrkelse af indsatsen på toldområdet. Det skal bl.a. sikres ved betydelige investeringer i nye kontrolanlæg, der bemandes med toldere. Aftalen indebærer også markant flere toldere, således at der vil være permanent tilstedeværelse af toldere ved nogle af de interne danske grænser.

Som et andet element i aftalen lægges der op til en styrkelse af den politimæssige indsats, bl.a. således at der sikres hurtig bistand fra politiet, hvis toldere opdager kriminalitet.

 

2. Det er vurderingen, at aftalen om permanent toldkontrol er i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser i henhold til Schengen-samarbejdet og EU traktaten.

Det følger af artikel 77 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 20 i Schengen-grænsekodeks, at EU’s indre grænser skal kunne passeres overalt, uden at der foretages personkontrol.

Aftalen om toldkontrol indebærer ikke, at politiet skal foretage personkontrol ved de danske grænser, ligesom der heller ikke er tale om, at der indføres paskontrol i forhold til de lande, der er med i Schengensamarbejdet.

Endvidere vil aftalen blive gennemført på en måde, der sikrer en smidig afvikling af trafikken ved overgangsstederne ved de indre grænser. Der vil således alene skulle foretages hastighedsnedbringelse i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at kontrollen i forhold til trafikanter og personale kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det følger tillige af EU traktaten, at der gives mulighed for, at medlemslande kan indføre undtagelsesbestemmelser til det overordnede princip om varernes fri bevægelighed, hvis det er begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed og beskyttelse af menneskers og dyrs liv. Danmark har - som andre medlemslande – nationale bestemmelser, der udgør sådanne undtagelser, og for så vidt angår toldkontrol har sådanne bestemmelser været en integreret del af den danske toldlov i mange år.

Aftalen om den styrkede toldkontrol holder sig inden for rammerne af de allerede gældende danske bestemmelser, og der har ikke tidligere været stillet spørgsmålstegn ved, om de danske bestemmelser i toldloven er i overensstemmelse med EU retten.

Skatteministeriet
Justitsministeriet