Kommissorium for undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer

Justitsministeriet har udarbejdet et udkast til kommissorium for den undersøgelseskommission, der skal undersøge sagen om indfødsret til statsløse personer. Udkastet til kommissorium er i dag sendt til Folketinget.

Der er i udkastet til kommissorium lagt op til, at kommissionen skal undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til statslige forvaltningsmyndigheders administration af ansøgninger om indfødsret til statsløse personer omfattet af FN’s konvention fra 1961 om begrænsning af statsløshed og FN’s konvention fra 1989 om barnets rettigheder.

Undersøgelsen og redegørelsen skal omfatte perioden fra ændringen af indfødsretsloven i 1999 til Integrationsministeriet i januar 2010 orienterede Folketingets Indfødsretsudvalg om sagen.

Undersøgelseskommissionen kan, i det omfang den finder det relevant, også inddrage forhold, der vedrører, hvordan Integrationsministeriet – som opfølgning på orienteringen af Folketingets Indfødsretsudvalg i januar 2010 – efterfølgende har administreret det pågældende sagsområde.

På baggrund af sin undersøgelse og redegørelse skal kommissionen foretage retlige vurderinger, der belyser, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar.

Det er hensigten, at kommissionen skal bestå af 3 medlemmer med en landsdommer som formand. Formanden udpeges efter fælles indstilling fra præsidenterne for Østre og Vestre Landsret. De 2 yderligere medlemmer vil være henholdsvis en advokat, der udpeges efter indstilling fra Advokatsamfundet, og en universitetsjurist med særlig indsigt i forvaltningsretlige spørgsmål.

Læs hele udkastet til kommissorium her.

 

Til baggrund

Kommissionen nedsættes af justitsministeren i henhold til reglerne i lov om undersøgelseskommissioner.

Undersøgelseskommissionens medlemmer skal være uvildige og uafhængige af de myndigheder, personer mv., hvis forhold undersøges.

Undersøgelseskommissionen skal undersøge og klarlægge det faktiske hændelsesforløb i sagen.

Til brug for undersøgelsen kan kommissionen indhente alt relevant materiale hos berørte myndigheder mv., ligesom kommissionen kan indkalde alle relevante personer til at afgive vidneforklaring.

På baggrund heraf skal kommissionen udtale sig om, hvorvidt det kan antages, at nogen har begået fejl eller forsømmelser af en karakter, som kan give anledning til, at et retligt ansvar efterfølgende søges gennemført overfor de pågældende. Undersøgelseskommissionen har således ikke til opgave at afsige en egentlig dom eller lignende i sagen.

Med hensyn til ministres rolle i sagen gælder efter loven, at undersøgelseskommissionen alene kan undersøge og redegøre for de faktiske omstændigheder vedrørende en ministers rolle i sagen. En undersøgelseskommission kan således ikke udtale sig om, hvorvidt en minister har begået eventuelle fejl eller forsømmelser. Det skyldes, at det tilkommer Folketinget at tage stilling til sådanne spørgsmål. Folketingets vurdering vil imidlertid bl.a. kunne ske på grundlag af den redegørelse for og vurdering af sagens faktiske omstændigheder, som kommissionen har foretaget.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil kommissionen afgive en beretning om resultatet af undersøgelsen. Denne beretning vil blive offentliggjort.