Kommissorium for Skattesagskommissionen

Justitsministeriet har udarbejdet et udkast til kommissorium for den undersøgelseskommission, der skal undersøge sagen om behandlingen af Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag. Udkastet til kommissorium er i dag sendt til Folketinget.

Justitsminister Morten Bødskov har i dag sendt et udkast til kommissorium for Skattesagskommissionen til Folketinget.

Justitsministeriet lægger i udkastet til kommissorium op til, at undersøgelseskommissionen skal undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til, hvad statslige forvaltningsmyndigheder har foretaget sig i forbindelse med SKAT Københavns behandling af den pågældende skattesag.

Undersøgelseskommissionen skal bl.a. undersøge og redegøre for, i hvilket omfang personer uden for SKAT København har været involveret i SKAT Københavns behandling af skattesagen.

Undersøgelseskommissionen skal endvidere undersøge og redegøre for, i hvilket omfang der er videregivet eller forsøgt videregivet fortrolige oplysninger fra skattesagen.

På baggrund af den beskrevne undersøgelse og redegørelse skal undersøgelseskommissionen komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen kan begrunde. Undersøgelseskommissionen skal endvidere foretage

retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar.

Det er hensigten, at kommissionen skal bestå af 3 medlemmer med en landsdommer som formand. Formanden udpeges efter fælles indstilling fra præsidenterne for Østre og Vestre Landsret. De 2 yderligere medlemmer vil være henholdsvis en advokat, der udpeges efter indstilling fra Advokatsamfundet, og en universitetsjurist med særlig indsigt i offentligretlige

spørgsmål.

Læs hele udkastet til kommissorium her (pdf)

 

Til baggrund:

Kommissionen nedsættes af justitsministeren i henhold til reglerne i lov om undersøgelseskommissioner.

 

Undersøgelseskommissionens medlemmer skal være uvildige og uafhængige af de myndigheder, personer mv., hvis forhold undersøges.

 

Undersøgelseskommissionen skal undersøge og klarlægge det faktiske hændelsesforløb i sagen.

 

Til brug for undersøgelsen kan kommissionen indhente alt relevant materiale hos berørte myndigheder mv., ligesom kommissionen kan indkalde alle relevante personer til at afgive vidneforklaring.

 

På baggrund heraf skal kommissionen bl.a. udtale sig om, hvorvidt det kan antages, at nogen har begået fejl eller forsømmelser af en karakter, som kan give anledning til, at et retligt ansvar efterfølgende søges gennemført overfor de pågældende. Undersøgelseskommissionen har således ikke til opgave at afsige en egentlig dom eller lignende i sagen.

 

Med hensyn til ministres rolle i sagen gælder efter loven, at undersøgelseskommissionen alene kan undersøge og redegøre for de faktiske omstændigheder vedrørende en ministers rolle i sagen. En undersøgelseskommission kan således ikke udtale sig om, hvorvidt en minister har begået eventuelle fejl eller forsømmelser. Det skyldes, at det tilkommer Folketinget at tage stilling til sådanne spørgsmål. Folketingets vurdering vil imidlertid bl.a. kunne ske på grundlag af den redegørelse for og vurdering af sagens faktiske omstændigheder, som kommissionen har foretaget.

 

Når undersøgelsen er afsluttet, vil kommissionen afgive en beretning om resultatet af undersøgelsen. Denne beretning vil blive offentliggjort.

 

Links:
www.skattesagskommissionen.dk