Kommentar fra Lars Barfoed om afskaffelse af racismeparagraf

Nedenfor kan du læse justitsminister Lars Barfoeds kommentar til CEPOS’s forslag til afskaffelse af racismeparagraffen, der blev omtalt i dag i Berlingske.

”Den såkaldte racismeparagraf, straffelovens paragraf 266 b, har bl.a. til formål at sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser på området.”

”Efter min opfattelse vil det være meget vanskeligt at ændre paragraffen på en måde, som indskrænker dens anvendelsesområde, uden at dette ville rejse spørgsmål om foreneligheden med vores internationale forpligtelser," siger justitsminister Lars Barfoed i en kommentar til forslaget fra tænketanken CEPOS om at lempe den såkaldte racismeparagraf.

”EU-reglerne på området giver ganske vist mulighed for at lægge vægt på, om en ytring har været egnet til at forstyrre den offentlige orden. Det forudsætter imidlertid, at man lemper bestemmelsen, så der ikke kan lægges vægt på, om udtalelsen har været nedgørende eller forhånende. Dertil kommer, at vi samtidig skal leve op til bl.a. FN's konvention om racisme. Hvis man valgte den lovgivningsmodel i Danmark, der er foreslået af CEPOS, ville det ikke være muligt at indskrænke racismeparagraffens nuværende anvendelsesområde, uden at det som udgangspunkt ville stride mod vores samlede internationale forpligtelser, herunder FN’s racismekonvention.”

”I øvrigt synes jeg, at det er vigtigt at understrege, at det allerede i dag er sådan i praksis, at der ved domstolenes anvendelse af racismeparagraffen lægges meget stor vægt på ytringsfriheden, sådan at det kun er grovere tilfælde, der er omfattet. Derfor mener jeg, at bestemmelsen i praksis fungerer godt uden at lægge begrænsninger på ytringsfriheden, der er begrænsende i forhold til at få alle synspunkter frem i den offentlige debat,” fastslår justitsministeren i sin kommentar.