Forbedret beskyttelse af ofre for fredskrænkelse, chikane og stalking

Justitsminister Lars Barfoed har i dag modtaget en betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning fra Strafferetsplejeudvalget.

I betænkningen foreslås et nyt regelsæt med henblik på at styrke indsatsen for at beskytte personer mod at blive udsat for fredskrænkelse, forfølgelse og chikane, herunder stalking. I tilknytning hertil foreslår udvalget også en række andre initiativer for at forbedre mulighederne for at håndhæve regelsættet og styrke indsatsen på området.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan styrke indsatsen for at beskytte personer, som bliver udsat for chikane eller forfølgelse fra en tidligere samlever. Og jeg mener også, at vi må se på, hvordan vi sikrer, at straffen til gerningsmanden kan forhøjes, hvis der er tale om stalking – altså systematisk og vedvarende chikane eller forfølgelse.

Jeg er på den baggrund meget glad for at have modtaget Strafferetsplejeudvalgets betænkning. Betænkningen vil nu blive sendt i høring, og herefter er det min plan efter sommerferien at komme med et samlet forslag til en markant styrkelse af indsatsen på området.”

 

Baggrund

Strafferetsplejeudvalget foreslår i betænkning nr. 1526/2011 et nyt regelsæt med henblik på at styrke indsatsen for at beskytte personer mod at blive udsat for fredskrænkelse, forfølgelse og chikane, herunder stalking. I tilknytning hertil foreslår udvalget også en række andre initiativer for at forbedre mulighederne for at håndhæve regelsættet og styrke indsatsen på området.

Med det foreslåede regelsæt samles reglerne om tilhold og bortvisning i en ny lov. Der foretages en modernisering af reglerne om tilhold og en systematisering af det samlede regelsæt om tilhold og bortvisning. Endvidere foreslår udvalget, at der i den nye lov indføres mulighed for at udstede opholdsforbud (geografisk bestemte tilhold) også uden for bortvisningstilfælde, samt at reglerne om bortvisning integreres i et samlet regelsæt.

Udvalget har været opmærksom på, at stalking udgør et særligt problem, og de problemstillinger, som stalking rejser, har været inddraget i alle aspekter af udvalgets arbejde. Udvalget har således nøje gennemgået og tilpasset reglerne om tilhold og opholdsforbud med henblik på at sikre, at reglerne udgør et hensigtsmæssigt og effektivt værn mod stalking. I den forbindelse har udvalget foreslået en udtrykkelig bestemmelse om, at stalking – defineret som systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane – skal være en skærpende omstændighed ved fastsættelse af straf for overtrædelse af tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Udvalgets forslag til et nyt regelsæt indeholder i øvrigt navnlig følgende nye elementer:

 • Der foreslås en objektivering af tilholdets indhold, hvorved i princippet enhver kontakt forbydes, så overtrædelser bliver lettere at fastslå.
   
 • Det foreslås, at betingelserne for tilhold optages i loven, hvorved det tilsigtes at styrke anvendelsen af tilhold og at klargøre retstilstanden.
 • Der foreslås en særlig regel om tilhold, når en person har været udsat for grov personfarlig kriminalitet, så det sikres, at den forurettede eller dennes nærmeste ikke skal tåle kontakt mv. med gerningsmanden, og at det i sådanne tilfælde som følge af reglernes udformning let kan konstateres, at betingelserne for tilhold er opfyldt.
   
 • Der foreslås en almindelig bestemmelse om opholdsforbud (geografisk bestemte tilhold). Ved et sådant opholdsforbud forbydes det krænkeren at opholde sig eller færdes i et nærmere afgrænset område i nærheden af offerets bolig, arbejds-, uddannelses- eller opholdssted eller andet område, hvor offeret ofte færdes.
 • Det foreslås, at betingelserne for at give et opholdsforbud skal være strengere end for almindeligt tilhold. Samtidig foreslås der indført en særlig hurtig og let adgang til domstolsprøvelse af afgørelser om opholdsforbud.
   
 • Der foreslås en regel om, at tilhold og opholdsforbud kan udstrækkes til at omfatte et medlem af forurettedes husstand.
 • Retsplejeloven foreslås ændret med henblik på at sikre, at der i tilholdssager mv. kan indhentes oplysninger (edition), f.eks. om hvem der er indehaver af en kendt e-mail-adresse, og at adgangen til teleoplysning udvides, således at såvel edition som teleoplysning kommer til at omfatte ikke kun gentagne krænkelser, men også enkeltstående krænkelser af grov beskaffenhed.
   
 • Med henblik på at fortsætte og styrke politiets anvendelse af formaninger, vejledning og medvirken til en løsning i mindelighed foreslås indført en særlig regel herom. Politiets vejledning bør bl.a. omfatte forbyggende tiltag og sikring af beviser i sager om tilhold.
 • Offererstatningsloven foreslås ændret, så der fortsat vil være samme mulighed som i dag for erstatning mv. for personskade, der forvoldes ved overtrædelse af et tilhold, ligesom der også vil blive mulighed for erstatning i anledning af overtrædelse af opholdsforbud og bortvisning.
   

Herudover foreslår udvalget øgede muligheder for håndhævelse af regelsættet og styrke indsatsen på området, herunder følgende:

 • Udvalget foreslår, at behandlingen af en underliggende konflikt i tilholdssager mv. bør kunne ske i konfliktråd, hvis der er udsigt til, at konflikten kan løses på den måde. Det vil være frivilligt for de involverede, om de ønsker at deltage i konfliktråd.
 • Det sikres, at et tilhold kan udstedes af en anden politikreds end den, hvor den forurettede opholder sig, hvis der er behov for ikke at afsløre over for krænkeren, i hvilken politikreds den forurettede opholder sig.
   
 • Udvalget påpeger, at det vil være nærliggende, at behandlingen af sager om tilhold mv. ses i sammenhæng med samlivsrelaterede forbrydelser og eventuelt forankres i særlige enheder i politikredsene.
 • Udvalget finder, at der er behov for, at der i forbindelse med gennemførelse af udvalgets forslag fra politiets side udarbejdes informationsmateriale, der kan udleveres til anmeldere, med de centrale regler om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og råd til, hvorledes ofre for forfølgelse og chikane bør forholde sig.
   
 • Udvalget bemærker, at det vil kunne bidrage til øget anvendelse af reglerne om tilhold og bortvisning, at der udarbejdes pjecer om tilhold, opholdsforbud og bortvisning til politiet, andre offentlige myndigheder og fagfolk fra organisationer mv., som de kan anvende i deres rådgivning.

Betænkningen kan findes her: Betænkning nr. 1526 i pdf-format

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Benedicte Strøm på telefon 40 37 67 47 eller kontorchef Anette Arnsted på telefon 72 26 87 70.