Vold udløser strengere straffe

Nye tal viser, at domstolene idømmer væsentlig strengere straffe i dag end tidligere. Samlet set gav vold 231 år mere i fængsel i 2009 i forhold til i 2001. Justitsministeren ser det som et positivt udslag af den stramme retspolitik.

Justitsministeriets Forskningskontor har på baggrund af tal fra Danmarks Statistik udarbejdet en opgørelse over antallet af anmeldelser for vold, strafferetlige afgørelser og den gennemsnitlige længde af de ubetingede frihedsstraffe for vold i perioden 2000 til 2009.

Der er sket en markant stigning af strafniveauet siden strafskærpelsen i 2002. Før skærpelsen i 2001 var den gennemsnitlige straflængde for vold 114 dage, mens den i 2009 var på 141 dage. Denne generelle udvikling dækker over tre typer af vold.

  • Straffe for simpel vold er steget fra 69 dage i 2001 til 84 dage i 2009.
  • Alvorlig vold er steget fra 188 dage til 222 dage.
  • Særlig alvorlig vold blev i gennemsnit takseret til 1521 dage i 2001, mens gennemsnittet i 2009 var på 2046 dage.

De mellemliggende år viser dog også visse udsving, som kan relateres til sagernes forskellige sammensætning de enkelte år.

 

Vold giver i dag 231 år mere i fængselsstraf

Væksten i straflængderne koblet med en stigning i antallet af domme giver en vækst i den idømte ”strafmasse” for voldsforbrydelser. Således er der fra 2001 til 2009 sket en stigning på 34 procent i strafmassen, svarende til en forskel på 231 års idømt straf.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Det er positivt, at den stramme retspolitik kontant bliver afspejlet i straffene for vold. Jeg lægger vægt på at fastholde den stramme linje. Samtidig er det vigtigt, at vi arbejder målrettet på at styrke den forebyggende indsats. Det gør vi blandt andet ved at tage det ansvar at styrke den resocialiserende indsats, når de indsatte er fængslet i længere tid. Det overordnede mål må naturligvis være at sikre, at færrest muligt bliver udsat for vold.”

Du kan finde statistikken her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Emil Melchior på telefon 72 26 84 06.