Udlevering til strafforfølgning i Indien

Justitsministeriet har i dag truffet beslutning om udlevering af en dansk statsborger til strafforfølgning i Indien.

Sagen drejer sig om nedkastning af en betydelig mængde våben over den indiske delstat Vestbengalen i 1995.

Justitsministeriet har på baggrund af en nøje gennemgang af den indiske begæring om udlevering fundet, at udleveringslovens betingelser er opfyldt. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at hensynet til retshåndhævelsen vejer tungest i denne sag, der angår særdeles alvorlig kriminalitet.

Justitsministeriet har behandlet sagen i længere tid, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at det har været nødvendigt, at de indiske myndigheder accepterer en række betingelser.  Det drejer sig bl.a. om følgende betingelser:

  • Dødsstraf må ikke fuldbyrdes for den pågældende handling.
  • Den pågældende danske statsborger skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter endelig dom overføres til Danmark med henblik på fuldbyrdelse af en eventuel fængselsstraf eller anden frihedsberøvende foranstaltning. Fuldbyrdelsen i Danmark skal ske efter princippet om omsætning af retsfølgen, jf. artikel 11 i Den Europæiske Konven­tion af 21. marts 1983 om overførelse af domfældte.
  • Ved frihedsberøvelse af den pågældende danske statsborger som led i strafforfølgningen i Indien skal den pågældende ufortøvet fremstilles for en dommer. Den pågældende skal under frihedsberøvelsen behandles i overensstemmelse med artikel 7, 9 og 10 i FN’s internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og skal således bl.a. behandles humant og med respekt for menneskets naturlige værdighed og må ikke underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Frihedsberøvelse skal i øvrigt ske under iagttagelse af FN’s standard minimumsregler for behandlingen af fanger.
  • De danske myndigheder, herunder den danske ambassade i New Delhi og det danske konsulat i Kolkata (Calcutta), skal have uhindret adgang til at besøge den pågældende danske statsborger under eventuel frihedsberøvelse i Indien. Den pågældende skal endvidere have adgang til jævnlige besøg fra sine berørende.
  • Den pågældende danske statsborger skal have uhindret adgang til at       kontakte den danske ambassade i New Delhi og det danske konsulat i Kolkata (Calcutta), og de indiske myndigheder skal straks kontakte ambassaden/konsulatet, hvis den pågældende anmoder herom.
  • Straffesagen mod den pågældende danske statsborger skal fremmes med størst mulig hurtighed, og de indiske myndigheder skal den første dag i hver måned underrette det danske justitsministerium via den danske ambassade i New Delhi om status i sagen, herunder om sagens efterforskning og indlevering til retslig behandling, og hvornår sagen forventes afsluttet.

Der er efter udleveringsloven mulighed for, at den danske statsborger kan indbringe Justitsministeriets beslutning for domstolene.