Styrket indsats mod stofmisbrug i fængslerne

Stofmisbrug i fængslerne er med til at fastholde indsatte i kriminalitet. Derfor er der nu sat yderligere 26 millioner kroner af til behandling af misbrugere i landets fængsler. Justitsministeren ser initiativet som et vigtigt bidrag til at sikre, at alle med behov for misbrugsbehandling i fængslerne kan få den relevante behandling.

Det er påvist, at der er sammenfald mellem stofmisbrug og kriminalitet. Samtidig er en stor andel af indsatte i danske fængsler og arresthuse desværre stofmisbrugere. For at bekæmpe både narkotikamisbrug og narkotikarelateret kriminalitet har regeringen og de øvrige satspuljepartier nu – som et led i den årlige satspuljeaftale – afsat 26,4 millioner kroner fra 2011 til 2014 til behandlingen af indsattes stofmisbrug.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Stofmisbrug er ofte et problem i fængslerne og er central kilde til, at de indsatte fortsætter i en kriminel løbebane efter afsoningen. Vi vil derfor styrke behandlingstilbuddene og dermed skride ind overfor den negative spiral, som narkotika i fængslerne bidrager til.”

 

Den styrkede indsats handler om fire konkrete initiativer:

  • Etablering af behandlingstilbud til sædelighedsdømte
  • Etablering af efterbehandlingstilbud i udvalgte åbne fængsler
  • Etablering af dagbehandlingstilbud til kokainmisbrugere
  • Permanent tilbud om afgiftning forud for primær behandling

Ud over at der bliver afsat 26,4 millioner kroner over de næste fire år, vil der fra 2015 blive øremærket 8,4 millioner kroner årligt til misbrugsbehandlingen af indsatte i landets fængsler.

Styrkelsen af behandlingen af misbrugere i fængslerne skal ses i lyset af en generel styrkelse i den kriminalpræventive indsats i blandt andet landets fængsler.

”Vi har igennem de seneste år strammet retspolitikken. Det har været helt nødvendigt og har resulteret i, at der bliver dømt længere straffe i dag. Nu vil vi også gerne se på, hvordan vi kan styrke den forebyggende indsats i fængslerne, for det kan på den lange bane være med til at nedbringe kriminaliteten,” siger justitsminister Lars Barfoed.

Læs mere i regeringens handlingsplan ”Kampen mod narko II”.

 

 

Baggrund

Den styrkede indsats mod narkotikamisbrug i landets fængsler er konkretiseret i fire initiativer:

  • Etablering af behandlingstilbud til sædelighedsdømte: Initiativet har til formål at sikre misbrugsbehandling til en særlig målgruppe af indsatte, som er dømt for sædelighedskriminalitet. Denne gruppe afsoner typisk på særlige afsondrede afdelinger, og de eksisterende behandlingstilbud benyttes ikke af denne gruppe, da de frygter for deres sikkerhed fra det øvrige klientel.
  • Etablering af efterbehandlingstilbud i udvalgte åbne fængsler: Efter den primære behandlingsfase skal de indsatte have mulighed for efterbehandling i en mindre intensiv form med fokus på tilbagefaldsforebyggelse og udslusning kombineret med fængslets indsats i relation til undervisning/uddannelse og beskæftigelse.
  • Etablering af dagbehandlingstilbud til kokainmisbrugere: Indsatte med misbrug af kokain bliver i dag ikke opfanget af de eksisterende behandlingstilbud, idet denne målgruppe sjældent identificerer sig med det øvrige klientel på behandlingsafdelingerne. Der skal tilbydes et dagbehandlingskoncept, som er skræddersyet til denne gruppe.
  • Permanent tilbud om afgiftning forud for primær behandling: Forinden den primære behandling kan påbegyndes, skal de indsatte være afgiftet. Initiativet har til formål at yde den fornødne intensive støtte i denne periode. 

Kontakt: Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Troels Krog (tlf. 7226 8408).