Offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater og afgørelser

Justitsminister Lars Barfoed har i dag modtaget betænkning fra Udvalget om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater mv.

Betænkningen indeholder bl.a. en udførlig gennemgang af lovgivningens regler for forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af kontrolresultater og afgørelser, som ikke er anonymiserede.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Regeringen har i lyset af udvalgets anbefaling besluttet, at også fremtidige nye offentliggørelsesordninger i almindelighed bør etableres ved eller i henhold til lov.

Regeringen har herudover besluttet, at udvalgets grundige overvejelser om, hvilke hensyn der fremadrettet bør indgå ved vurderingen af, om der på et område bør indføres en ny offentliggørelsesordning, skal inddrages af de enkelte ministerier, når de udarbejder lovforslag. Justitsministeriet vil herunder i forbindelse med den lovtekniske gennemgang af regeringens lovforslag inddrage udvalgets overvejelser.”

 

Baggrund

Udvalget om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater mv. blev nedsat i januar 2009. Formanden for udvalget var direktør hos Folketingets Ombudsmand Jens Møller. Udvalget bestod ved betænkningens afgivelse desuden af repræsentanter fra Advokatrådet, Beskæftigelsesministeriet, Danske Advokater, Dansk Erhverv, Datatilsynet, DI, Finansrådet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Københavns Universitet, Landbrugsraadet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Rigsadvokaten, Skatteministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Udvalget skulle efter sit kommissorium gennemgå de regler i lovgivningen, som indeholder hjemmel til, at offentlige myndigheder og nævn mv. i ikke-anonymiseret form kan offentliggøre oplysninger om fysiske eller juridiske personer i kontrolresultater og afgørelser mv. på internettet. I forbindelse hermed skulle udvalget overveje, hvilke hensyn der kan begrunde regler af den nævnte karakter, og om der kan opstilles nogle overordnede principper, der kan være vejledende bl.a. for ministeriernes stillingtagen til udformningen af fremtidige offentliggørelsesordninger, herunder i hvilket omfang og hvordan offentliggørelse af oplysninger om kontrolresultater mv. i givet fald skal ske.

Det anføres i betænkningen, at den omstændighed, at offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv., der indeholder oplysninger om overtrædelse af lovgivningen, i almindelighed må betragtes som indgribende for de fysiske eller juridiske personer, det vedrører, efter udvalgets opfattelse taler for, at også fremtidige ny offentliggørelsesordninger etableres ved eller i henhold til lov. Efter udvalgets opfattelse bør der i den forbindelse foretages en konkret afvejning af hensynet til de fysiske eller juridiske personer, som oplysningerne vedrører, over for de hensyn til samfundsmæssige interesser, der søges varetaget med den pågældende ordning. Denne afvejning bør ifølge udvalget afspejles i bemærkningerne til det lovforslag, som indeholder hjemmel til, at offentliggørelsesordningen indføres. Det anføres, at jo mere følsomme oplysninger, der er tale om, jo mere tungtvejende samfundsmæssige hensyn må der efter udvalgets opfattelse kræves.

Udvalget bemærker samtidigt, at spørgsmålet om, hvorvidt en konkret ny offentliggørelsesordning af den omhandlede karakter skal indføres, i almindelighed i sidste ende vil bero på en politisk vurdering.

Udvalget anfører desuden, at de betænkeligheder af retssikkerhedsmæssig karakter mv., der efter omstændighederne kan peges på ved indførelse af ordninger med systematisk offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. i ikke-anonymiseret form, i nogen grad vil kunne håndteres med passende regulering af myndighedernes behandling af sager omfattet af ordningerne.

Udvalget har i betænkningen sammenfattende udarbejdet en ”tjekliste”, som myndighederne efter udvalgets opfattelse bør anvende i forbindelse med overvejelser om ved eller i henhold til lov at indføre nye ordninger med systematisk offentliggørelse af oplysninger om kontrolresultater og afgørelser mv. på internettet i ikke-anonymiseret form.

Betænkningen kan læses her (pdf)

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Mohammed Ahsan, Justitsministeriet, på telefon 7226 8750, eller fuldmægtig Christian Hesthaven, Justitsministeriet, på telefon 7226 8758.