Krav til ombytning af kørekort lettes

Justitsminister Lars Barfoed vil lette kravet om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort.

Udlændige, som bosætter sig i Danmark, får mulighed for at køre længere tid på deres udenlandske kørekort, inden de vil skulle søge om ombytning til et dansk kørekort.

Justitsminister Lars Barfoed siger:

”Nogle udlændinge, som flytter til Danmark, oplever det som byrdefuldt, at de inden for 14 dage skal indgive ansøgning om ombytning af deres udenlandske kørekørt til et dansk kørekort, hvis de fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet. Jeg er enig i, at fristen er meget kort – og også for kort. Jeg vil derfor i forbindelse med en ændring af kørekortbekendtgørelsen i efteråret forlænge 14-dages fristen til 90 dage.”

 

Baggrund

Det følger i dag af kørekortbekendtgørelsen, at personer, der bosætter sig i Danmark, og som har et kørekort udstedt i et land uden for EU/EØS (eller Færøerne), kan køre bil med dette kørekort i indtil 14 dage efter, at de har etableret sædvanlig bopæl her i landet, jf. kørekortbekendtgørelsens § 93, stk. 2, jf. § 6. Fortsat kørsel her i landet kræver, at de pågældende erhverver dansk kørekort, hvilket kan ske ved ombytning af det udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Ved indgivelse af ansøgning til kommunen om ombytning af udenlandsk kørekort udsteder kommunen et midlertidigt kørekort til ansøgeren, jf. kørekortbekendtgørelsens § 95, stk. 8. Udlændinge, som har indgivet ansøgning om ombytning af kørekort, vil altså fortsat have mulighed for at køre bil i Danmark – også selv om der er gået mere end 14 dage efter, at vedkommende har fået sædvanlig bopæl i Danmark.

Det er som udgangspunkt et krav, at indehavere af kørekort udstedt i et land uden for EU/EØS består en kontrollerende køreprøve (bestående af en teoriprøve og en praktisk køreprøve), hvis kørekortet ønskes ombyttet, jf. kørekortbekendtgørelsens § 98, stk. 2.

Justitsministeren kan dog efter indstilling fra Rigspolitichefen bestemme, at kravet om kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytning ikke finder anvendelse, hvis kravene til erhvervelse af kørekort i det pågældende land eller delstat ikke er klart lempeligere end i Danmark, og såfremt det pågældende lands eller delstats trafikmæssige forhold i øvrigt berettiger dertil, jf. bekendtgørelsens § 99, stk. 1.

På dette grundlag er Australian Capital Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz og Ukraine undtaget fra kravet om kontrollerende køreprøve.

Endvidere behandler Justitsministeriet i øjeblikket en ansøgning fra den amerikanske ambassade om, at to stater, North Carolina og Californien, undtages fra kravet om kontrollerede køreprøve. De to stater er udvalgt som prøvestater for bl.a. at få større klarhed over, hvilke oplysninger om køreuddannelsen der er nødvendige for at vurdere, om kravene til erhvervelse af kørekort i den pågældende stat er klart lempeligere end i Danmark.