Kommentar til Rigsrevisionens beretning om digital tinglysning

Udtalelse i anledning af Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt, som er blevet offentliggjort i dag, tirsdag den 17. august 2010.

I anledning af Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt, som er blevet offentliggjort i dag, tirsdag den 17. august 2010, udtaler justitsminister Lars Barfoed:

"Det er meget tilfredsstillende, at der med Rigsrevisionens beretning nu foreligger en grundig gennemgang af dette meget omfattende projekt, der desværre i opstartsfasen har medført alt for lange ekspeditionstider for mange borgere.

Beretningen indeholder på flere punkter kritik af projektets forberedelse og planlægning. Samtidig tegner beretningen også et billede af den store indsats, som Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten har gjort for at forberede, planlægge og gennemføre projektet.

For så vidt angår Justitsministeriet rettes der i beretningen navnlig kritik af, at Justitsministeriet for tidligt har høstet digitaliseringsprojektets effektiviseringsgevinst – det vil sige besparelsen ved nedlæggelsen af 200 tinglysningsstillinger ved byretterne samtidig med idriftsættelsen af det nye digitale tinglysningssystem. 

Som det fremgår af beretningen, er Justitsministeriet ikke enig i dette kritikpunkt. Der var således ikke grundlag for at opretholde de 200 tinglysningsstillinger ved byretterne efter idriftsættelsen. Tinglysning efter idriftsættelsen af det nye digitale system kunne kun ske fra Tinglysningsretten i Hobro, og det ville ikke have været muligt for det hidtidige tinglysningspersonale ved byretterne rundt om i landet at deltage i tinglysningen i det nye digitale system.

Et herfra forskelligt spørgsmål er spørgsmålet om størrelsen af det ekstrapersonale, der var afsat til at bistå det faste tinglysningspersonale ved Tinglysningsretten i Hobro i projektets indkøringsfase.

I lyset af de lange ekspeditionstider i indkøringsperioden må man i dag konstatere, at der i de første måneder efter projektets idriftsættelse viste sig problemer, som ikke kunne klares af det personale, herunder det ekstrapersonale, der var til rådighed. Dette spørgsmål om beredskabets størrelse er imidlertid noget andet end spørgsmålet om nedlæggelsen af de hidtidige tinglysningsstillinger ved byretterne.

Jeg er i øvrigt bekendt med, at Domstolsstyrelsen for sin del selv vil kommentere Rigsrevisionens beretning, idet det er Domstolsstyrelsen, der har stået for projektets nærmere planlægning og gennemførelse. I den forbindelse vil Domstolsstyrelsen også komme ind på, hvordan styrelsen vurderer mulighederne for at forudse behovet for et større ekstrapersonale end det, der var afsat i projektets indkøringsperiode.

Kammeradvokaten er tidligere blevet bedt om at vurdere, hvorvidt ekspeditionstiden i det digitale tinglysningssystem kan medføre et erstatningsansvar for staten. Rigsrevisionens beretning vil nu blive sendt til Kammeradvokaten med henblik på, at den kan indgå i vurderingen af erstatningsspørgsmålet.

Jeg forventer, at Kammeradvokatens vurdering vil foreligge inden for kort tid.

I lyset af Statsrevisorernes bemærkninger vil jeg naturligvis sende en redegørelse til Statsrevisorerne inden for den angivne frist på to måneder."

 

Læs rigsrevisionens beretning.

Læs Statsrevisorernes bemærkning.