Et professionelt og veldrevet dansk politi

Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 har afsluttet sit arbejde med en rapport, der nu er afleveret til regeringen. I rapporten fremlægger udvalget en række forslag til initiativer, der vil kunne bidrage til at sikre et professionelt og veldrevet politi.

Justitsminister Lars Barfoed takker udvalget for rapporten og siger:

”Rapporten indeholder mange spændende forslag til, hvordan vi sikrer et stærkt og effektivt politi gennem den bedst mulige udnyttelse af politiets ressourcer. Udvalgets anbefalinger vil indgå i regeringens overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af regeringens oplæg til forhandlingerne om en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden fra 2011.”

 

Baggrund

I lyset af politiets betydelige underskud i 2008 og for at sikre ro om politiets økonomi i den resterende del af flerårsaftaleperioden (dvs. til og med 2010) besluttede regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i juni 2009 at tilføre politiet og anklagemyndigheden i alt 651 mio. kr. i 2009 og 2010.

Samtidig blev det aftalt at igangsætte en gennemgribende budgetanalyse af politiet og anklagemyndigheden. Regeringen nedsatte derfor et udvalg, der bl.a. skulle komme med anbefalinger til, hvordan politiets og anklagemyndighedens ressourceanvendelse kan effektiviseres, og hvordan der kan sikres en større gennemsigtighed og bedre styring af politiets og anklagemyndighedens økonomi fremover.

Udvalgets rapport indeholder bl.a. forslag om:

  • En mere effektiv udnyttelse af politibetjentenes arbejdstid gennem bl.a. en bedre og mere systemunderstøttet arbejdstidsplanlægning
  • En bedre og mere effektiv organisering af politiets administrative opgaver fx intern service, indkøb og HR
  • En forbedret styring af politiets forbrug på køretøjer og bygninger
  • En bedre styring af IT-drift og -projekter i politiet
  • En ændret organisering af Københavns Politi, herunder en centralisering og en re-dimensionering af beredskabet
  • En modernisering af politiuddannelsen, herunder en ændret organisering af beredskabsuddannelsen
  • En ændret aflønning af politielever, så politieleverne fremover får SU i skoleperioden og løn i praktikperioderne
  • En ny økonomistyringsmodel, der styrker den finansielle styring og i højere grad kobler politiets opgaveløsning med forbruget af ressourcer
  • En øget styring efter mål og resultater i politiet frem for styring efter antallet af politibetjente

Leo Larsen (adm. direktør i Sund & Bælt) har fungeret som ekstern formand for udvalget, der herudover består af Helge Israelsen (tidligere adm. direktør i Post Danmark) og Hanne Foss Hansen (professor ved Københavns Universitet) samt embedsmænd fra Justitsministeriet, Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Finansministeriet.

Læs PDF'erne her:

Et professionelt og veldrevet dansk politi

Kommissorium for analyse af politiet

Oversigt over udvalgets medlemmer

Budgetanalyse af politiet 2009-2010

Arbejdstiden for politibetjente

Analyse af ændret aflønning af politielever

Analyse af politiets økonomistyring

Sammenligning af den centrale og lokale arbejdstidsaftale