Bredt forlig fastholder styrket politiindsats i 2011

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne har indgået en ny etårig aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011

Aftalen fastholder det politifaglige aktivitetsniveau og de senere års styrkelse af politiets borgerbetjening, intensiverede bande- og rockerindsats og forstærkede terrorbekæmpelse. Den etårige aftale er samtidig første fase af en flerårig omstillingsproces frem mod 2015, der skal resultere i et endnu bedre og mere effektivt politi.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Jeg glæder mig over, at vi har fået en bred aftale om at fastholde det politifaglige aktivitetsniveau samtidig med, at politiet skal gennemføre effektiviseringer i 2011 og de kommende år.

Samtidig giver vi politiets ledelse friere rammer til mere fleksibelt at tilrettelægge politiindsatsen i forhold til de aktuelle lokale udfordringer i kredsene.

Jeg er særlig tilfreds med, at vi med aftalen viderefører de senere års intensiverede indsats mod bande- og rockerkriminalitet og politiets forbedrede borgerbetjening med servicecentrene.”

 

Videreførelse af bandeindsats mv.

Med aftalen afsættes der 239 millioner kroner i 2011, som sikrer videreførelse af de senere års tiltag i forhold til:

Den intensiverede bande- og rockerindsats med en særlig tværgående bande task force, hvis fremadrettede efterforskning mod bande- og rockermiljøet har resulteret i beslaglæggelse af et stort antal våben og store mængder narkotika og ført til adskillige anholdelser, varetægtsfængslinger og fængselsstraffe.

Politiets servicecentre, som har medvirket til en markant forbedring af politiets telefonbetjening ved de over 10 millioner opkald, som modtages hvert år, og hvor 96 pct. af opkaldene i dag besvares inden for 2 minutter.

Styrkelserne af PET, som er sket i takt med, at terrortruslen mod Danmark er blevet skærpet.

 

Omstilling og effektiviseringer

Der er over de senere år sket en markant styrkelse af politiet og anklagemyndigheden, som gør, at politiet og anklagemyndigheden i dag står bedre rustet til at løse fremtidens udfordringer end tidligere. Politireformen er ved at være færdigimplementeret, og politiet er kommet over de udfordringer, som implementeringen af reformen gav i de første år.

Politiets og anklagemyndighedens samlede resultater er i dag bedre end før politireformen – f.eks. er politiet væsentligt hurtigere fremme ved hastende alarmopkald end nogensinde før.

Der er gennemført en omfattende budgetanalyse med henblik på at skabe grundlaget for en øget gennemsigtighed, forbedret styring og mere effektiv opgavevaretagelse i politiet og anklagemyndigheden.

Sammen med de senere års styrkelser af politiet gør de effektiviseringspotentialer, som budgetanalysen har identificeret, det muligt at nedbringe politiets omkostningsniveau, uden at det går ud over politibetjeningen. Forudsætningen for effektiviseringerne er, at politiet nu får frie ledelsesmæssige rammer til at tilrettelægge arbejdet mest hensigtsmæssigt, herunder gennem ophævelse af styrkemålet.

Den etårige aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi giver politiet tid til at etablere de nødvendige organisatoriske ændringer til at kunne styre og implementere forandringerne af politiets virksomhed.

Aftalen indebærer, at politiet og anklagemyndigheden kan arbejde videre med at optimere ressourceanvendelsen gennem implementering af budgetanalysens forslag om bl.a.:

 • En mere effektiv udnyttelse af polititjenestemændenes arbejdstid
 • En professionel HR-administration
 • Bedre drift og projektstyring på IT-området
 • Sammenlægning af 112-alarmcentraler
 • Konsolidering af bygningsmassen
 • En optimeret vognpark
 • Et effektivt indkøb
 • Optimering af servicefunktioner (facility management)
 • Reorganisering af Københavns Politi
 • Modernisering af politiuddannelsen
 • Ændret aflønning af politiskoleeleverne
 • Effektiviseringer i den centrale anklagemyndighed

Aftalen betyder, at det politifaglige aktivitetsniveau fastholdes, samtidig med at politiet påbegynder første fase af implementeringen af effektiviseringsforslagene fra budgetanalysen.

Læs aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011 (pdf).

Yderligere information fås hos pressechef Troels Krog på tlf. 72 26 84 08 eller mobil 50 76 11 19.