Bedre beskyttelse af forbrugerne ved boligkøb

Tilstandsrapporten skal indeholde flere oplysninger, og ejerskifteskifteforsikringen skal dække flere forhold. Et nyt lovforslag om huseftersyn sikrer forbrugerne en bedre beskyttelse i forbindelse med ejendomshandler.

Den 2. december 2010 har justitsminister Lars Barfoed fremsat et lovforslag om revision af huseftersynsordningen. Lovforslaget sikrer køber og sælger en bedre beskyttelse ved køb og salg af fast ejendom på primært to områder:

For det første skal tilstandsrapporten indeholde flere oplysninger om ejendommen. Det gælder bl.a. oplysning om elinstallationers funktion og lovlighed i en særskilt elinstallationsrapport samt oplysning om ejendommens fugtniveau.

For det andet skal ejerskifteforsikringen dække flere forhold. Det drejer sig bl.a. om en ny el- og vvs-dækning og en ny særlig fugtskadedækning.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”En ejendomshandel er ofte kompliceret for både køber og sælger, og huseftersynsordningen har i den forbindelse stor praktisk betydning for rigtig mange mennesker. Jeg er derfor tilfreds med, at der med lovforslaget lægges op til en række forbedringer af den gældende ordning, der kan medvirke til at begrænse de problemer, som kan opstå i forbindelse med ejendomshandel, og dermed sikre forbrugerne en bedre beskyttelse.”

 

Baggrund

Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1520/2000, som Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordningen afgav i juni 2010.

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en revision af huseftersyns-ordningen med henblik på, at den nuværende ordning, der med mindre justeringer har eksisteret i ca. 15 år, også fremover vil sikre forbrugere en høj og tidssvarende beskyttelse i forbindelse med aftaler om køb af bolig.

Lovforslaget indeholder bl.a. forslag om, at en potentiel køber som led i en udbygning af den nuværende ordning skal have flere oplysninger om den konkrete ejendom, som den pågældende overvejer at erhverve, herunder f.eks. oplysning om elinstallationers funktion og lovlighed (i en særskilt elinstallationsrapport) samt oplysning om ejendommens fugtniveau og den forventede restlevetid for bygningens tag.

Herudover foreslås der en række ændringer af ejerskifteforsikringens vilkår og dækningsomfang, der – ud over at skabe større klarhed med hensyn til, hvilke forhold forsikringen dækker – samlet set vil medføre en bedre forsikringsdækning for køber. Det drejer sig bl.a. om en ny el- og vvs-dækning, en særlig fugtskadedækning, dækning af forøgede byggeudgifter samt udgifter til teknisk bistand og genhusning.

De foreslåede ændringer af ejerskifteforsikringens vilkår og dækningsomfang, tilstandsrapportens omfang og indhold samt indførelsen af en ny særskilt elinstallationsrapport vil medføre, at ordningen for såvel sælger som køber bliver dyrere at anvende. Det er dog Justitsministeriets vurdering, at de samlede omkostninger ved de foreslåede ændringer ikke kan antages at ville medføre, at ordningen fremover anvendes i væsentligt mindre omfang end i dag.

Læs lovforslag nr. L 89.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Joachim Kromann på telefon 72 26 87 10 eller presserådgiver Emil Melchior på telefon 40 37 67 37.