Åbning for udstedelse af spillekasinobevillinger

Justitsministeriet åbner op for udstedelse af yderligere spillekasinobevillinger

Justitsministeriet har besluttet at give mulighed for, at der i medfør af lov om spillekasinoer kan udstedes yderligere 1-2 landbaserede spillekasinobevillinger og 2 spillekasinobevillinger til danske skibe i rutefart.

Alle interesserede parter opfordres derfor til at indgive ansøgning til Justitsministeriet. Ansøgning skal være ministeriet i hænde senest 8 uger fra dags dato. Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning. 

Alle modtagne ansøgninger vil blive sendt til udtalelse hos den lokale kommune, den stedlige politidirektør, Skatteministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Ansøgninger kan indsendes til:

Justitsministeriet
Civilkontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

eller pr. e-mail: [email protected], att. Civilkontoret

 

Baggrund

Det følger af lov om spillekasinoer § 1 (lov nr. 861 af 10. oktober 1994 med senere ændringer), at justitsministeren kan meddele tilladelse til oprettelse og drift af spillekasinoer. Tilladelse meddeles for indtil 10 år ad gangen. Ved afgørelsen af, om en tilladelse kan meddeles, skal der lægges vægt på, om den, der ønsker en tilladelse, må antages at ville drive spillekasinoet på fuldt forsvarlig måde.

Ved vurderingen af de modtagne ansøgninger vil Justitsministeriet navnlig lægge vægt på følgende:

  • At ansøgeren må antages at være i stand til at drive et spillekasino på fuldt forsvarlig måde, herunder om ansøgeren har de fornødne økonomiske forudsætninger for oprettelse og drift af et spillekasino.
  • At ansøgeren udarbejder og medsender et detaljeret projekt for kasinovirksomheden, herunder bl.a. henset til at kasinodrift kræver store anlægsudgifter og særlig indsigt i denne type erhvervsudøvelse, ligesom der må stilles særlige krav til personalets uddannelse, lokalernes indretning mv.
  • At spillekasinoet må formodes at have et tilstrækkeligt kundegrundlag, herunder ved besøg af et større antal turister.

Der er i dag meddelt 6 bevillinger til kasinodrift i medfør af lov om spillekasinoer. Kasinoerne er beliggende i henholdsvis København, Helsingør, Odense, Vejle, Århus og Aalborg.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til kontorchef Birgit Thostrup Christensen på telefonnummer 76 26 85 10.