Udvalg skal se på tilhold og GPS-overvågning

Justitsminister Brian Mikkelsen har bedt Strafferetsplejeudvalget se på tilholdsreglerne og vurdere, om der bør indføres en ordning med GPS-overvågning af voldelige mænd.

Justitsminister Brian Mikkelsen siger: 

”Jeg ser meget alvorligt på tilfælde, hvor en person bliver udsat for chikane og forfølgelse. Det er en meget ubehagelig og utryg situation for ofret, og det er vigtigt, at der reageres hurtigt og konsekvent.

Efter straffeloven kan der gives et tilhold, som er et strafsanktioneret forbud mod at kontakte ofret. Hvis det handler om vold og trusler i hjemmet, er der også mulighed for i en periode at bortvise den voldelige person fra det fælles hjem.

Det er vigtigt, at vi løbende ser på, om vi kan styrke indsatsen på dette vigtige område. Jeg har derfor bedt Strafferetsplejeudvalget om at gennemgå reglerne om tilhold og bortvisning og overveje, om der er behov for ændringer for at sikre en bedre beskyttelse af og en øget tryghed for ofrene.

Vi skal også være parate til at se på de muligheder, som teknologien giver os i disse sager. Udvalget skal derfor også overveje, om der bør indføres en ordning med GPS-overvågning af voldelige eller truende mænd, der f.eks. efter et samlivsophør fortsat forfølger kvinden.

Jeg lægger stor vægt på, at udvalget i sit arbejde inddrager overvejelser og erfaringer fra andre lande, herunder Norge, som har besluttet at iværksætte en forsøgsordning med GPS-overvågning.”

 

Baggrund

Regeringen har stor fokus på indsatsen mod vold og trusler mod kvinder og mod vold i familien. Regeringen er i gang med at udarbejde en ny national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer, som skal afløse den seneste handlingsplan på området.

Det er også et område, som politi og anklagemyndighed har fokus på, og Rigspolitiet har f.eks. i 2007 udarbejdet en strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser.

Tilhold indebærer efter straffeloven, at politiet giver en person en advarsel mod at trænge sig ind på, forfølge med skriftlige henvendelser eller på anden lignende måde at forulempe en anden person. Det er strafbart at overtræde et tilhold. Efter bortvisningsloven kan politiet i visse tilfælde i en periode bortvise en voldelig eller truende person mv. fra det fælles hjem med henblik på at hindre (yderligere) vold mv. mod andre medlemmer af husstanden. Der er i 2006 foretaget en evaluering af bortvisningsloven, og en ny evaluering fra Justitsministeriets Forskningskontor forventes at foreligge i løbet af 2009.

Strafferetsplejeudvalget er anmodet om samlet at gennemgå gældende regler og praksis samt de indhøstede erfaringer vedrørende meddelelse af tilhold og på baggrund heraf vurdere behovet for ændringer navnlig med henblik på at sikre, at brug af tilhold er et praktisk og effektivt middel til at beskytte den forurettede.

Udvalget skal endvidere overveje spørgsmålet om at indføre adgang til at iværksætte elektronisk kontrol med overholdelsen af tilhold, f.eks. via GPS-overvågning. Udvalget skal bl.a. indhente oplysninger om relevante udenlandske ordninger og erfaringer med at anvende elektronisk kontrol, herunder bl.a. i Norge.

Læs Strafferetsplejeudvalgets kommissorium her (pdf).

Spørgsmål kan rettes til kommunikationschef Sandy French (tlf. 72 26 84 08) eller kontorchef Jens Røn (tlf. 72 26 87 70).