Udtalelse vedrørende sag om hobbyknive

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler: ”Jeg forstår så udmærket, at mange er optaget af sagen, hvor en ung mand i Østre Landsret fik en dom på 7 dages fængsel for at have et par hobbyknive i sin bil uden for et diskotek om natten.

Jeg har dog forstået, at den pågældendes forsvarer vil ansøge Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke sagen til Højesteret, og jeg har endvidere fået oplyst fra Rigsadvokaten, at man fra anklagemyndighedens side vil støtte, at sagen indbringes for Højesteret.

Jeg er naturligvis altid parat til at mødes med medlemmer af Folketinget, men i denne sag mener jeg nu, at det rigtige er at afvente Procesbevillingsnævnets og eventuelt Højesterets afgørelse, så vi kender domstolenes endelige fortolkning af loven, inden vi begynder at overveje en lovændring.”

 

Baggrund

Våbenlovens § 4, stk. 1, indeholder et generelt forbud mod at besidde kniv på offentligt tilgængelige steder. Forbuddet gælder alene, hvor kniven ikke har et anerkendelsesværdigt formål, f.eks. erhvervsudøvelse, jagt, fiskeri eller sport. Forbuddet gælder ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.

Straffen for overtrædelse af loven blev skærpet i sommeren 2008, så ulovlig besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted som udgangspunkt skal straffes med 7 dages ubetinget fængsel, medmindre særlig formildende omstændigheder begrunder en bødestraf.

Særligt formildende omstændigheder kan efter lovens forarbejder navnlig foreligge i tilfælde, hvor personen oprindelig har haft et anerkendelsesværdigt formål med kniven, men f.eks. pga. af et svinkeærinde eller en forglemmelse efterfølgende er kommet i en situation, hvor det ikke længere er lovligt at have kniven, f.eks. hvor en person efter en arbejdsdag, eller en fisketur, foretager et restaurantbesøg med kniven i lommen eller i tasken i stedet for at tage direkte hjem. Der vil sjældent være formildende omstændigheder, hvis kniven bæres under sådanne forhold, at der kan opstå tilspidsede situationer af potentiel voldelig karakter (f.eks. i værtshusmiljøet i aften- eller nattetimerne). 

Rigsadvokaten har i juli 2009 orienteret Justitsministeriet om erfaringerne med strafskærpelsen i perioden fra den 1. januar til og med den 30. juni 2009. Der er i perioden afsagt 71 domme, hvoraf de 47 er afgjort med fængselsstraf i 7 dage, herunder i 15 tilfælde betinget. I 21 af dommene var tiltalte ikke tidligere straffet eller straffet af betydning for sagen. 9 af de 71 domme er afgjort med bødestraf pga. formildende omstændigheder.  

Læs redegørelsen her (pdf)

Yderligere oplysninger

Sandy French, kommunikationschef, telefon: 2213 7384

Anette Arnsted, kontorchef, telefon 7226 8580