Udtalelse om politiets økonomi

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler: ”Det er ikke rigtigt, når Politiken i dag skriver, at Justitsministeriet i 2008 havde kendskab til, at politiet ville gå ud af året med et stort underskud.

Statsinstitutioner af politiets størrelse har naturligvis altid løbende bevillingssager. I mit svar til Finansudvalget omtales fire sådanne sager vedrørende politiets udgifter til klimatopmødet, fingeraftryk i pas, ”stærekasseforsøget” og Prüm-traktaten.

Sagerne vedrører i alt væsentligt udgifter i 2009 og de kommende år, og de har således kun haft meget begrænset betydning for politiets samlede økonomi på 7,6 mia. kr. i 2008.

Når politiets særlige merbevilling til materielanskaffelser i 2008 på 10 mio. kr. fradrages, skønnes sagerne samlet set at have påvirket politiets budget i 2008 negativt med i størrelsesordenen ca. 10 mio. kr. Sagerne har med andre ord kun haft meget begrænset betydning for politiets økonomi i 2008, og der er ikke belæg for en påstand om, at Justitsministeriet som følge heraf burde have forudset det store underskud på 265 mio. kr., som Rigspolitiet først selv konstaterede og orienterede ministeriet om i begyndelsen af 2009.

Svaret er derfor stadig det simple, at når politiet ikke selv opdagede og forudså underskuddet, så kunne ministeriet heller ikke gøre det.

Som det fremgår af svaret til Finansudvalget, forventes bevillingssagerne vedrørende klimatopmødet og fingeraftryk i pas forelagt Finansudvalget efter sommerferien. Udgifterne til ”stærekasseforsøget”, der blev igangsat i januar 2009, er forudsat dækket ved den politiske aftale af 10. juni 2009 om genopretning af politiets økonomi, mens Prüm-traktaten fortsat er under overvejelse. De relevante dele traktaten vedrørende elektronisk udveksling af data mellem EU-landene træder først i kraft i august 2011.

Justitsministeriet har naturligvis også haft kendskab til politiets merudgifter i forbindelse med den intensiverede bandeindsats, hvor politiet ved aktstykke i december 2008 blev tilført en merbevilling på 25 mio. kr. Herudover har politiet som alle andre statsinstitutioner skullet budgettere med de lønstigninger, der følger af overenskomst 2008, og som er forudsat kompenseret ved efterfølgende finanslove.”

Pressekontakt

Sandy French, kommunikationschef, tlf. 2213 7384