Tryg trafik-pakke fra justitsministeren

Justitsminister Brian Mikkelsen forstærker indsatsen mod vanvidskørsel, spirituskørsel og narkokørsel med en række nye tiltag:

Mere undervisning om spiritus- og narkokørsel i køreuddannelsen

Den forbyggende indsats mod spiritus- og narkokørsel opprioriteres ved at udvide undervisningen om disse emner i køreuddannelsen. Der vil blive fokuseret mere på oplysningerne om alkohols forbrændingstider, og der vil blive indbygget ny information om narkokørsel. 

 

Alkolåse og alkoholistbehandling

Justitsministeren vil indføre krav om alkolås som betingelse for generhvervelse af førerretten i grove tilfælde af spirituskørsel. Desuden vil ministeren i de mindre grove tilfælde indføre en ordning, hvor de pågældende kan få kørekortet tilbage tidligere end i dag, hvis de til gengæld installerer alkolås i bilen og – hvis de har et behandlingskrævende alkoholmisbrug – samtidig går i alkoholistbehandling. 

 

Skærpet straf for særlig hensynsløs kørsel

Justitsministeren vil gennemføre en markant skærpelse af straffen for overtrædelse af færdselsloven ved særlig hensynsløs kørsel som f.eks. grov væddeløbskørsel, chikanekørsel og flugt fra politiet.

 

Skærpet straf for drab og legemsbeskadigelse ved spirituskørsel, narkokørsel og særlig hensynsløs kørsel

Justitsministeren vil gennemføre en markant skærpelse af straffen for uagtsom betydelig legemsbeskadigelse (straffelovens § 249) og uagtsomt manddrab (straffelovens § 241) i forbindelse med spirituskørsel, narkokørsel og særlig hensynsløs kørsel.  

 

Øget konfiskation af køretøjer

Justitsministeren vil skærpe reglerne om konfiskation af køretøjer, så der i flere tilfælde end i dag skal ske konfiskation af køretøjet, når en fører har gjort sig skyldig i flere grove overtrædelser af færdselsloven.  

 

Ubetinget frakendelse af førerretten ved meget høje hastigheder

I dag kan overskridelse af hastighedsgrænserne som udgangspunkt alene føre til en betinget frakendelse af førerretten, uanset hvor hurtigt man kører, medmindre der er tale om gentagelsestilfælde. Justitsministeren vil indføre en ny ordning, hvor man kan miste kørekortet allerede første gang, man gribes i at køre med meget høj hastighed.  

 

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler: 

Det er fuldstændigt uacceptabelt, at almindelige lovlydige borgere skal miste livet eller førligheden eller opleve det tragiske tab af et familiemedlem, fordi visse personer groft tilsidesætter både færdselslovens regler og hensynet til deres medmennesker. 

Regeringen vil sørge for, at folk, der vælger at spille hasard med andres liv og førlighed ved grov spiritus- eller narkokørsel, kørsel med ekstremt høje hastigheder eller anden hensynsløs kørsel, bliver mødt med nogle meget markante og konsekvente sanktioner.  

Forhåbentlig er det et sprog, som de pågældende kan forstå, så vi i fremtiden ser færre tragiske ulykker af denne karakter. Der er ingen grund til at lægge fingrene imellem – der er ingen undskyldning for den helt uansvarlige adfærd, som vi rammer med de nye skærpelser.  

Som led i den kommende trafik-pakke indføres der desuden krav om, at personer, som i grove tilfælde af spirituskørsel er frataget kørekortet, kun kan generhverve kortet efter frakendelsestidens udløb, hvis de er villige til at få installeret en alkolås i deres bil. I mindre grove tilfælde af spirituskørsel lægger jeg op til en ”noget for noget-ordning”, hvor personer, der er frataget kørekortet, kan få kortet tilbage tidligere end i dag mod til gengæld at få en alkolås i bilen og gå i behandling for et eventuelt alkoholmisbrug.”   

 

Til baggrund 

I løbet af foråret og sommeren har der været en række tilfælde, hvor blandt andet groft hensynsløs kørsel og spirituskørsel har ført til voldsomme trafikulykker og tragiske dødsfald.  

Med de nye initiativer tager justitsministeren skridt til at gennemføre en række skærpelser af sanktionerne på færdselsområdet, som navnlig tager sigte på sådan kørsel. Endvidere vil ministeren give spiritusbilister et større incitament til at tage imod alkoholistbehandling. Der vil blive fremsat lovforslag om de pågældende tiltag, som er beskrevet nærmere nedenfor, i den kommende folketingssamling. 

Herudover vil der – som endnu et forebyggende element – administrativt blive gennemført en udvidelse af undervisningen vedrørende spiritus- og narkokørsel i køreuddannelsen. 

 

Alkolåse og alkoholistbehandling

Justitsministeren vil i det kommende lovforslag indføre alkolåse i sanktionssystemet vedrørende spirituskørsel. Ordningen vil indebære, at personer, der frakendes førerretten ubetinget som følge af spirituskørsel, fremover skal deltage i en alkolåsordning i 2 år efter frakendelsestidens udløb som en (obligatorisk) betingelse for at generhverve førerretten. 

Undtaget er dog

– førstegangstilfælde af spirituskørsel med en promille på op til 2,00 og

– andengangstilfælde af spirituskørsel med en promille på op til 1,20,

hvor der i stedet indføres en (valgfri) mulighed for at generhverve førerretten 1 år før den oprindelige frakendelsesperiodes udløb på betingelse af, at man dels lader sig undersøge for et eventuelt behandlingskrævende alkoholmisbrug og i givet fald går i alkoholistbehandling, dels deltager i en alkolåsordning i 2 år.  

Det bemærkes, at spiritusbilister med et behandlingskrævende alkoholmisbrug allerede i dag tilbydes alkoholistbehandling i forskellige sammenhænge. Står vedkommende til en frihedsstraf, kan straffen i nogle tilfælde gøres betinget med vilkår om alkoholistbehandling, og i de tilfælde, hvor spiritusbilisten får en ubetinget fængselsstraf, skal vedkommende tilbydes behandling af et eventuelt alkoholmisbrug. Herudover tilbyder kommunen helt generelt vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.  

Den ovennævnte frivillige alkolåsordning skal give de pågældende et ekstra incitament til at tage imod alkoholistbehandling. 

 

Skærpet straf for overtrædelse af færdselsloven ved særlig hensynsløs kørsel

Overtrædelse af færdselsloven ved særlig hensynsløs kørsel som f.eks. grov væddeløbskørsel og chikanekørsel samt flugt fra politiet straffes i henhold til lovens forarbejder som udgangspunkt med fængsel i 10-14 dage. Justitsministeren vil i det kommende lovforslag lægge op til, at straffen skal skærpes til fængsel i 30-40 dage. 

Skærpet straf for drab og legemsbeskadigelse ved spirituskørsel, narkokørsel og særlig hensynsløs kørsel

Justitsministeren vil i det kommende lovforslag lægge op til, at straffen for uagtsom betydelig legemsbeskadigelse (straffelovens § 249) i forbindelse med spirituskørsel eller særlig hensynsløs kørsel forhøjes fra 2-5 måneders fængsel til 6-8 måneders fængsel i normaltilfældene. Det forudsættes i den forbindelse, at også straffen i de groveste tilfælde – som i dag ligger på op til 8-10 måneders fængsel – vil komme op på et højere niveau. 

Lovforslaget vil samtidig lægge op til, at straffen for uagtsomt manddrab (straffelovens § 241) i forbindelse med spirituskørsel eller særlig hensynsløs kørsel forhøjes fra 10-12 måneders fængsel til 16-18 måneders fængsel i normaltilfældene. Det forudsættes endvidere, at straffen i de groveste tilfælde – som i dag ligger på op til 2½-3 års fængsel – fremover vil ligge på op til 5 års fængsel. 

Lovforslaget vil endvidere have til formål at sikre, at uagtsom betydelig legemsbeskadigelse og uagtsomt manddrab i forbindelse med kørsel under påvirkning af narko straffes på samme niveau, som når der er tale om uagtsom betydelig legemsbeskadigelse og uagtsomt manddrab i forbindelse med spirituskørsel eller særlig hensynsløs kørsel, jf. ovenfor. 

 

Øget konfiskation af køretøjer

Efter færdselslovens § 133 a, stk. 1, kan der ved grove eller gentagne overtrædelser af færdselsloven ske konfiskation af den pågældendes køretøj, hvis det må anses for påkrævet for at forebygge yderligere overtrædelser af færdselsloven.  

Efter § 133 a, stk. 2, skal køretøjet konfiskeres, hvis føreren tre gange på tre år gør sig skyldig i spirituskørsel med en promille over 1,20, eller i narkokørsel af en sådan grovhed[1], at kørslerne hver især begrunder en ubetinget frakendelse af førerretten.  

Justitsministeren vil i det kommende lovforslag lægge op til, at konfiskation fremover skal være en obligatorisk følge i alle tilfælde, hvor en fører tre gange på tre år har gjort sig skyldig i forseelser, som hver især begrunder en ubetinget frakendelse af førerretten. Det gælder, uanset om der er tale om tre gange spirituskørsel med en promille over 1,20 eller en kombination af to eller tre forskellige forseelser, f.eks. ét tilfælde af spirituskørsel med en promille over 1,20, ét tilfælde af særlig hensynsløs kørsel og én overskridelse af en hastighedsgrænse med mere end 100 pct., hvor den pågældende samtidig kører mere end 100 km i timen (den kommende ”100+100-regel”, som er omtalt nedenfor). Det vil samtidig blive præciseret, at konfiskation skal ske, uanset om de pågældende forseelser er til samtidig pådømmelse. 

Ordningen med obligatorisk konfiskation vil samtidig blive skærpet fsva. spiritus- og narkokørsel, så der indføres obligatorisk konfiskation af køretøjet allerede anden gang føreren inden for en periode på tre år gør sig skyldig i spirituskørsel med en promille over 1,20 eller i grov narkokørsel, hvis den anden kørsel er sket i frakendelsestiden.  

Rigsadvokaten har endvidere oplyst, at man for at sikre, at den almindelige regel om konfiskation i færdselslovens § 133 a, stk. 1, udnyttes i videst muligt omfang, vil understrege over for anklagemyndigheden, at konfiskationspåstand skal overvejes i alle sager om grove eller gentagne overtrædelser af færdselsloven. 

Ubetinget frakendelse af førerretten ved kørsel med meget høje hastigheder

I dag frakendes førerretten betinget, hvis man

  1. kører med en hastighed på 160 km/t eller derover eller
  2. overskrider en hastighedsgrænse med mere end 60 pct. 

Justitsministeren vil i det kommende lovforslag lægge op til en ordning, hvor førerretten frakendes ubetinget, hvis man

  1. kører med en hastighed på 200 km/t eller derover
  2. overskrider en hastighedsgrænse med mere end 100 pct., dog kun hvis man samtidig kører over 100 km/t (dvs. at meget lave hastighedsgrænser på f.eks. 30 og 40 km/t skal overskrides med mere end 100 pct.) 

 

Spørgsmål kan rettes til kommunikationskonsulent Sandy French på 72 26 84 08 eller kontorchef Anette Arnsted på 72 26 85 80.