Tidlig rådgivning til adoptivfamilier

Justitsminister Brian Mikkelsen har modtaget midtvejsevalueringen af forsøgsprojektet med tidlig rådgivning til adoptivfamilier.

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler:   

”Midtvejsevalueringen af forsøgsprojektet med rådgivning til adoptivforældre viser, at en tidlig rådgivningsindsats kan bidrage til, at denne gruppe af forældre bedre kan håndtere de problemer, der kan opstå i adoptivfamilier. 

Der tegner sig efter min opfattelse nogle særdeles spændende resultater, og jeg ser derfor meget frem til den endelige evaluering af projektet i 2011.” 

 

Til baggrund

1. Familiestyrelsen gennemfører i perioden 2007-2010 et forsøgsprojekt med gratis rådgivning til adoptivforældre inden for de første tre år efter barnets ankomst til familien (Post Adoption Service – PAS).   

Formålet med forsøgsprojektet er at hjælpe adoptivforældre med at håndtere de udfordringer, der kan opstå i den første tid med et adoptivbarn.  

Forsøgsprojektet indgår som en del af finanslovsaftalen for 2006, hvor der blev afsat i alt 13 mio. kr. til et landsdækkende forsøg med gratis PAS rådgivning i perioden 2007-2010.  

Familiestyrelsen og Rambøll Management Consulting har netop gennemført en midtvejsevaluering af forsøgsprojektet, der er forankret i de fem statsforvaltninger, som har ansat i alt 16 PAS-konsulenter, der står for rådgivningen. I 2011 gennemføres en endelig evaluering af projektet. 

2. Rambøll Management Consulting har udarbejdet en rapport om midtvejsevalue-ringen. Rapporten konkluderer bl.a., at de foreløbige erfaringer viser, at PAS-rådgivningen i høj grad understøtter et positivt udviklingsforløb i adoptivfamilier-ne, hvilket på lang sigt vil gavne hele adoptivfamiliens videre udvikling. 

Rapporten konkluderer således bl.a., at PAS-rådgivningen har haft følgende positive følgevirkninger:

  • 81 pct. af de deltagende forældre har oplevet, at de er blevet mere sikre på de ting, de gør som forældre
  • 77 pct. af de deltagende forældre har oplevet, at de er blevet bedre til at håndtere konflikter med barnet
  • 60 pct. af de deltagende forældre har oplevet, at de er blevet bedre til at forstå barnets adfærd og reaktioner
  • 58 pct. af de deltagende forældre har oplevet, at deres barn er blevet bedre til at vise behov for omsorg
  • 41 pct. af de deltagende forældre er blevet bedre til at samarbejde om barnet

 

Eventuelle spørgsmål om PAS-rådgivningen og midtvejsevalueringen kan rettes til kontorchef i Familiestyrelsen Trine Hede, tlf. 33 92 33 02, eller kommunikationskonsulent i Familiestyrelsen Joan Thaysen, tlf. 33 92 29 15.