Skærpelse af regler om dyretransport

Justitsministeriet har i dag udstedt en bekendtgørelse, der skærper kravene til transport af nedslidte og udtjente søer – de såkaldte udsættersøer.

Bekendtgørelsen indebærer, at muligheden for at forlænge transporter af udsættersøer ved ophold på samlesteder begrænses.

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler i den anledning:

”Justitsministeriet har foretaget en evaluering af de gældende regler om transport af søer til slagtning. Evalueringen har vist, at søerne under opstaldning på samlesteder udsættes for fysik krævende og stressende forhold.  

En stor andel af søerne vil således ikke under normale omstændigheder kunne opnå et reelt hvil under ophold på samlesteder, og de vil blive belastet af de aggressioner og kampe, som er mellem søer, der bringes sammen og derfor skal etablere en rangorden.  

Jeg har derfor valgt at skærpe de gældende regler om transport af såkaldte udsættersøer, idet jeg begrænser muligheden for at forlænge transporter af udsættersøer ved ophold på samlesteder.” 

 

Til baggrund

Efter den gældende § 7 i bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport (transportbekendtgørelsen) anses søer, som flyttes fra besætninger efter at have indgået i en produktion af smågrise (udsættersøer), ikke for egnede til transporter på mere end 8 timer.  

Bestemmelsen i § 7 skal ses i sammenhæng med artikel 2, litra r, i Rådets forordning nr. 1/2005/EF af 22. december om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter mv. (transportforordningen) om, at et samlested i visse tilfælde anses for et nyt afgangssted, således at udsættersøer kan transporteres i 8 timer efter ophold på et samlested. Dette er tilfældet, hvis afstanden mellem første pålæsningssted og samlestedet er under 100 km, eller hvis afstanden er over 100 km, og dyrene har været opstaldet under visse nærmere angivne betingelser i mindst 6 timer inden tidspunktet for afgang fra samlestedet.  

Et samlested er et sted som f.eks. en bedrift, en indsamlingscentral eller et marked, hvor dyr fra forskellige bedrifter samles i grupper med henblik på forsendelse.  

Ved at benytte sig af reglen i transportforordningens artikel 2, litra r, kommer transporten til at bestå af to særskilte transporter: Transport nr. 1 fra besætningen til samlested og transport nr. 2 fra samlested til endeligt bestemmelsessted (slagteriet). Som følge af den gældende transportbekendtgørelses § 7 må hverken transport nr. 1 eller transport nr. 2 overstige 8 timer.  

Bekendtgørelsen, som Justitsministeriet har udstedt i dag, indebærer, at der indføres begrænsninger i muligheden for at forlænge udsættersøernes transporttid ved ophold på samlesteder. 

Ændringen indebærer, at et samlested alene kan betragtes som et nyt afgangssted, hvis afstanden mellem første pålæsningssted og samlestedet er under 100 km. I tilfælde, hvor udsættersøerne opholder sig mere end 2 timer på samlestedet, anses dyrene dog alene for egnede til transporter på 8 timer regnet fra udløbet af den anden time efter ankomsten til samlestedet. Der gives således alene mulighed for at benytte indtil 2 timer til omlæsning af udsættersøerne, uden at omlæsningstiden medregnes i den samlede transporttid.  

Endvidere indebærer ændringen, at et samlested ikke længere vil kunne betragtes som et nyt afgangssted i de tilfælde, hvor afstanden mellem første pålæsningssted af udsættersøerne og samlestedet er over 100 km. Der vil fortsat være mulighed for at omlæsse dyrene på et samlested, men opholdet på samlestedet medregnes i de 8 timer, i det omfang opholdet overstiger 2 timer. Der gives således også i dette tilfælde alene mulighed for at benytte indtil 2 timer til omlæsning af udsættersøerne, uden at omlæsningstiden medregnes i den samlede transporttid. 

Ændringen træder i kraft den 1. januar 2010, således at vognmændene har en vis periode til at indrette sig på de nye regler.  

Eksempler på virkningen af den nye bekendtgørelse: 

Hvis afstanden mellem første pålæsningssted og samlestedet er under 100 km, og udsættersøerne opholder sig på samlestedet i f.eks. 3 timer, vil de efterfølgende alene kunne transporteres i 7 timer. Det skyldes, at der trækkes 1 time fra den tilladte transporttid på 8 timer, da opholdet på samlestedet har varet 3 timer, dvs. én time mere end de 2 timer, der ifølge de nye regler ikke medregnes i transporttiden. Hvis søerne derimod kun opholder sig på samlestedet i f.eks. 1 time, vil de efterfølgende kunne transporteres i 8 timer.   

Hvis afstanden mellem første pålæsningssted og samlestedet er over 100 km, og udsættersøerne efter en transport på f.eks. 4 timer opholder sig på et samlestedet i f.eks. 3 timer, vil de efterfølgende alene kunne transporteres i 3 timer. Det skyldes, at der trækkes 1 time fra den samlede tilladte transporttid på 8 timer (4 + 4), da opholdet på samlestedet har varet 3 timer, dvs. 1 time mere end de 2 timer, der ifølge de nye regler ikke medregnes i transporttiden. Hvis søerne derimod kun opholder sig på samlestedet i f.eks. 1 time, vil de efterfølgende kunne transporteres i 4 timer. 

 

Yderligere oplysninger kan fås hos souschef Jens Teilberg Søndergaard, Justitsministeriet, tlf. 72 26 85 43.