PET-kommissionen har afgivet sin beretning

Undersøgelseskommissionen vedrørende Politiets Efterretningstjeneste – den såkaldte PET-kommission – har i dag afgivet beretning til justitsminister Brian Mikkelsen.

Kommissionen har haft til opgave at undersøge og redegøre for politiets efterretningsvirksomhed i perioden 1945-1989 i forhold til politiske partier, faglige konflikter og politisk-ideologisk prægede grupperinger og bevægelser i Danmark.

Kommissionen skulle desuden undersøge og redegøre for karakteren af de aktiviteter i politiske partier mv., der i perioden 1945-1989 var baggrunden for politiets efterretningsvirksomhed på dette område.

Herudover har kommissionen haft til opgave for så vidt angår perioden 1968-1989 at vurdere politiets efterretningsvirksomhed set i forhold til de nævnte aktiviteter i politiske partier mv., og herunder belyse, om politiets efterretningsvirksomhed er udøvet i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som har været fastsat af Folketinget eller regeringen.

Resultatet af kommissionens arbejde er sammenfattet i et resumébind (beretningens bind 16).

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med i dag at have modtaget beretningen fra PET-kommissionen.

Beretningen rummer en bred historisk undersøgelse af nogle meget væsentlige forhold i det danske samfund i perioden 1945-1989. Der er tale om et omfattende værk, som det i sagens natur vil kræve tid at tilegne sig i detaljer. Jeg er imidlertid ikke i tvivl om, at kommissionens beretning vil komme til at stå som et helt centralt bidrag til eftertidens forståelse af denne vigtige periode i nyere danmarkshistorie.

I forhold til beretningens indhold har jeg med tilfredshed noteret mig, at kommissionens overordnede billede er, at PET har overholdt regler og retningslinjer i den undersøgte periode 1968-1989.

Jeg har i den forbindelse hæftet mig ved, at selv om kommissionen i beretningen omtaler eksempler på, at PET har overtrådt eller omgået gældende regler og retningslinjer, så vurderer kommissionen overordnet set, ”at der var tale om forholdsvis få forhold, og at de som oftest var af mindre graverende karakter og derfor i den historiske sammenhæng må tillægges mindre betydning.”

Når det gælder Blekingegade-sagen, vil jeg gerne slå fast, at jeg lægger stor vægt på, at der ikke henstår uafklarede spørgsmål med hensyn til, om centrale myndigheder skulle have modvirket opklaringen og strafforfølgningen af sagen.

Jeg har derfor noteret mig, at kommissionen har foretaget en grundig undersøgelse af de påstande, der har været fremme med hensyn til PET’s og Justitsministeriets rolle i sagen om det såkaldte Lyngby-røveri i 1983. Det er kommissionens konklusion, at der ikke er grundlag for at kritisere PET eller Justitsministeriet.

Jeg vil nu gennemgå de relevante dele af beretningen i lyset af den hidtidige debat om Blekingegade-sagen, så der hurtigt kan tages stilling til, om der måtte være uafklarede forhold, der er behov for at undersøge.

Jeg vil invitere Folketingets partier til en drøftelse i august måned af dette spørgsmål.”

Justitsministeriet har nu sendt kommissionens beretning til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen og Folketingets Retsudvalg.

Beretningen er tilgængelig på hjemmesiden www.petkommissionen.dk. En trykt udgave af beretningen vil desuden kunne afhentes i dag i perioden fra kl. 11.30-13.30 i Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Materialet er foreløbigt optrykt i et begrænset antal eksemplarer. Der vil derfor alene kunne udleveres ét eksemplar af beretningen til hver person. For så vidt angår repræsentanter for pressen, vil hvert medie højst kunne få udleveret i alt to eksemplarer af beretningen og derudover fem eksemplarer af resumébindet.

 


Til baggrund

PET-kommissionen blev nedsat ved lov nr. 359 af 2. juni 1999 om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed.

Kommissionen har ved afgivelsen af beretningen bestået af landsdommer Leif Aamand som formand samt lektor, ph.d. Johnny Laursen, adjunkt, ph.d. Regin Schmidt, professor, dr. jur. et phil., dr.h.c., Ditlev Tamm og professor, dr. jur. Jens Vedsted-Hansen som medlemmer.

Kommissionens opgave er fastlagt i lovens § 3, der lyder således:

”§ 3. Undersøgelseskommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for

1) politiets efterretningsvirksomhed i perioden 1945-1989 i forhold til politiske partier, faglige konflikter og politisk-ideologisk prægede grupperinger og bevægelser i Danmark og

2) karakteren af de aktiviteter i politiske partier mv., der i den nævnte periode var baggrunden for politiets efterretningsvirksomhed på dette område. 

Stk. 2. Undersøgelseskommissionen skal endvidere, for så vidt angår perioden 1968-1989, vurdere politiets efterretningsvirksomhed set i forhold til de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, og herunder belyse, om virksomheden er udøvet i overensstemmelse med de regler og retlingslinjer, som har været fastsat af Folketinget eller regeringen. 

Stk. 3. Undersøgelseskommissionen kan inden for de rammer, der i øvrigt er fastsat i stk. 1 og 2, beslutte, at dens opgave også skal omfatte nærmere angivne forhold, der vedrører perioden efter 1989. Undersøgelseskommissionens beslutninger herom kan ikke påkæres.”

Det følger af bestemmelsen i § 56 i Folketingets Forretningsorden, at kommissionens beretning nu skal behandles af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen.

Yderligere oplysninger kan fås hos kommunikationschef Sandy French, Justitsministeriet (telefon 72-268408, mobil 22-137384, e-mail: [email protected]).