PET-kommissionen afgiver beretning

PET-kommissionen afgiver sin beretning til justitsminister Brian Mikkelsen onsdag den 24. juni 2009 kl. 10.00.

Justitsministeriet forventer at offentliggøre kommissionens beretning samme dag kl. 11.30. Beretningen vil være tilgængelig på hjemmesiden www.petkommissionen.dk.

En trykt udgave af beretningen vil kunne afhentes den 24. juni 2009 i perioden fra kl. 11.30-13.30 i Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Materialet er foreløbigt optrykt i et begrænset antal eksemplarer. Der vil derfor alene kunne udleveres ét eksemplar af beretningen til hver person. Beretningen vil tillige kunne bestilles hos Schultz.

For så vidt angår repræsentanter for pressen, vil hvert medie højst kunne få udleveret i alt to eksemplarer af beretningen og derudover fem eksemplarer af resumébindet. Det er oplyst, at beretningen er på ca. 4.600 sider (fordelt på 16 bind).

 

Til baggrund 

Kommissionen om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed (PET-kommissionen), blev nedsat i henhold til lov nr. 359 af 2. juni 1999.

Kommissionen har haft fem medlemmer med landsdommer Leif Aamand som formand.

Undersøgelseskommissionens opgave er nærmere fastlagt i lovens § 3, der er sålydende:

”§ 3. Undersøgelseskommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for

1) politiets efterretningsvirksomhed i perioden 1945-1989 i forhold til politiske partier, faglige konflikter og politisk-ideologisk prægede grupperinger og bevægelser i Danmark og

2) karakteren af de aktiviteter i politiske partier mv., der i den nævnte periode var baggrunden for politiets efterretningsvirksomhed på dette område. 

Stk. 2. Undersøgelseskommissionen skal endvidere, for så vidt angår perioden 1968-1989, vurdere politiets efterretningsvirksomhed set i forhold til de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, og herunder belyse, om virksomheden er udøvet i overensstemmelse med de regler og retlingslinjer, som har været fastsat af Folketinget eller regeringen. 

Stk. 3. Undersøgelseskommissionen kan inden for de rammer, der i øvrigt er fastsat i stk. 1 og 2, beslutte, at dens opgave også skal omfatte nærmere angivne forhold, der vedrører perioden efter 1989. Undersøgelseskommissionens beslutninger herom kan ikke påkæres.”

Eventuelle spørgsmål vedrørende PET-kommissionens afgivelse af beretning kan rettes til Justitsministeriet, kommunikationschef Sandy French, (tlf: 72-268408, mobil: 22137384, e-mail: [email protected]).