Offentlighedskommissionens betænkning afleveret

Justitsminister Brian Mikkelsen har i dag modtaget betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven fra formanden for Offentlighedskommissionen, Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

Kommissionen har haft til opgave at komme med forslag til en ny samlet offentlighedslov, hvis overordnede sigte skal være at udbygge lovens grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning og i den forbindelse tilpasse loven til nutidens forhold. 

På baggrund af bl.a. en omfattende gennemgang og beskrivelse af de nugældende regler i offentlighedsloven har Offentlighedskommissionen udarbejdet et udkast til en ny samlet offentlighedslov.

Justitsminister Brian Mikkelsen siger:

”Jeg er meget glad for at have modtaget Offentlighedskommissionens omfattende betænkning, som foruden en grundig gennemgang af de nugældende regler i offentlighedsloven også indeholder et udkast til en ny samlet offentlighedslov.

Offentlighedsloven har stor principiel og praktisk betydning for det danske samfund, og jeg hilser det velkomment, at Offentlighedskommissionen på en række punkter lægger op til at udbygge lovens grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol.

Offentlighedskommissionens betænkning har været ventet med stor interesse, og betænkningen vil nu blive sendt i en bred høring blandt myndigheder og organisationer, så også dem, der ikke har været en del af Offentlighedskommissionen, kan få lejlighed til at komme med synspunkter og kommentarer til betænkningen.”

 

Til baggrund

1. Regeringen nedsatte i 2002 en Offentlighedskommission. Formanden for kommissionen var Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen. Kommissionen bestod i øvrigt af bl.a. repræsentanter for en række statslige og kommunale myndigheder samt af repræsentanter for medierne.

Kommissionen har haft til opgave at fremkomme med forslag til en ny samlet offentlighedslov.

Det overordnede sigte skulle være at udbygge lovens grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning og i den forbindelse tilpasse loven til nutidens forhold, herunder i relation til den udvikling, der har fundet sted med hensyn til bl.a. statslige selskaber, udlicitering, digitalisering samt nye og ændrede samarbejdsstrukturer i forvaltningen.

2. Til brug for kommissionens overvejelser har kommissionen foretaget en grundig gennemgang af de nugældende regler i offentlighedsloven samt inddraget erfaringer fra andre relevante lande, herunder Norge og Sverige.

Som et resultat af sine overvejelser har kommissionen udarbejdet et udkast til en ny samlet offentlighedslov. Der er bortset fra enkelte elementer enighed i kommissionen om det foreslåede lovudkast.

Kommissionens lovudkast – der udbygger offentlighedslovens princip om åbenhed i den offentlige forvaltning – indeholder bl.a. følgende væsentlige forslag til ændringer af den gældende offentlighedslov:

 • Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte KL og Danske Regioner samt selskaber, institutioner mv., i det omfang de træffer afgørelse i det offentliges sted og selskaber, hvor det offentlige ejer mere end 75 pct. af ejerandelene, dog ikke børsnoterede selskaber.
 • Ophævelse af det såkaldte subjektive identifikationskrav, der erstattes med et krav om angivelse af temaet for aktindsigtsanmodningen.
 • Ret til at få foretaget en sammenstilling af oplysninger ved brug af enkle kommandoer i myndighedernes databaser (dataudtræk) samt ret til at få indsigt i den databeskrivelse, der knytter sig til en database.
 • Pligt for myndighederne til af egen drift at overveje meroffentlighed samt udvidelse af meroffentlighedsprincippet til også at omfatte sager undtaget fra aktindsigt.
 • Lovmæssig regulering af myndighedernes pligt til at foretage journalisering.
 • Etablering af et forsøg med en postlisteordning.
 • Pligt for myndighederne til løbende at give information om deres virksomhed samt etablering af en såkaldt offentlighedsportal.
 • Aktindsigt i bødeforelæg, der er vedtaget af en juridisk person.
 • Indsigt i den øverste ledelseskontrakt for så vidt angår oplysninger om de overordnede prioriteringer for den pågældende myndighed.
 • Undtagelse af alle sager om førelse af en kalender fra retten til aktindsigt (der foreligger en mindretalsudtalelse).
 • Bemyndigelsesbestemmelse om aktindsigt i visse kommunale og regionale interne arbejdsdokumenter.
 • Undtagelse af interne oplysninger og dokumenter, der udveksles mellem myndigheder i forbindelse med ministerbetjening.
 • Undtagelse af interne oplysninger og dokumenter, der udveksles mellem KL, Danske Regioner, kommunerne og regionerne i forbindelse med bl.a. økonomiske eller politiske forhandlinger med staten.
 • Undtagelse af dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces (der foreligger en mindretalsudtalelse).
 • Ret til indsigt i interne faglige vurderinger i endelig form, der indgår i et fremsat lovforslag mv.
 • Indførelse af en 7-arbejdsdages sagsbehandlingsfrist for den myndighed, der modtager en anmodning om aktindsigt mv., men som dog efter omstændighederne kan fraviges.
 • Ret til at påklage en aktindsigtsafgørelse mv. direkte til den øverste klageinstans.
 • Indførelse af en 20-arbejdsdages sagsbehandlingsfrist for klageinstansen, som dog efter omstændighederne kan fraviges.
 • Pligt til i visse tilfælde at vejlede om muligheden for at indbringe kommunale og regionale aktindsigtsafgørelser mv. for den kommunale og regionale tilsynsmyndighed.
 • Ret til særskilt at påklage sagsbehandlingstiden.

Der henvises i øvrigt til betænkningens kapitel 2, der indeholder en sammenfatning af kommissionens overvejelser og forslag.

Læs hele kommissionens betænkning her.

Et begrænset antal trykte eksemplarer er tilgængelige for repræsentanter for pressen og kan afhentes i Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til lovråd Jens-Christian Bülow, tlf. 72268702, eller kontorchef Mohammed Ahsan, tlf. 72268750.