Nyt udvalg ser på ægtefællers formueforhold

Justitsministeriet har netop nedsat et udvalg, der skal foretage en samlet gennemgang af reglerne om ægtefællers formueforhold og overveje om reglerne bør ændres.

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler i den forbindelse:

”Fra regeringens side lægger vi stor vægt på at sikre, at den familieretlige lovgivning er tidssvarende, og at reglerne i videst muligt omfang afspejler de nutidige familiemønstre. Den gældende lov om ægteskabets retsvirkninger stammer i vidt omfang helt tilbage fra 1925, og det er derfor nu aktuelt at foretage en grundig gennemgang af dette vigtige område, som har stor betydning for mange danske familier.”

 

Til baggrund
 

Udvalget skal foretage en samlet gennemgang af reglerne om ægtefællers formueforhold og overveje, om reglerne bør ændres. I den forbindelse skal udvalget gennemgå og overveje reglerne i retsvirkningsloven samt overveje en revision af de bestemmelser i lov om skifte af fællesbo, der regulerer materielle spørgsmål om ægtefællers formueforhold. Herudover skal udvalget overveje de ægteskabs- og skifteretlige spørgsmål samt tilsvarende spørgsmål for ugifte samlevende, som den såkaldte bortvisningsordning  kan give anledning til.

Formand for udvalget er landsdommer Anne Louise Bormann, Østre Landsret. Udvalget består herudover af repræsentanter for Dommerforeningen, Dommerfuldmægtigforeningen, Danske Advokater, Advokatrådet, universiteterne, statsforvaltningerne, Justitsministeriet, Familiestyrelsen, ligesom en særlig sagkyndig i familieret tilknyttes udvalget.

 

Kontakt
 

Familiestyrelsen, kontorchef Malene Vestergaard tlf.   33 92 27 83  , fuldmægtig Nikolaj Krohn-Rasmussen tlf.   33 92 29 28   eller kommunikationskonsulent Joan Thaysen tlf.   51 72 03 97  .