Minister klar med uro-pakke

Justitsminister Brian Mikkelsen vil inden for få uger fremsætte et lovforslag, der indeholder en række tiltag, som giver politiet bedre muligheder for at forhindre og bekæmpe grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden.

Justitsminister Brian Mikkelsen siger: 

”Vi oplever for mange grove tilfælde, hvor der sker omfattende forstyrrelser af den offentlige ro og orden. Det vil jeg have sat en stopper for.  

Vi står lige nu over for et afgørende klimatopmøde i København, hvor der skal træffes meget vigtige beslutninger. Det må ikke drukne i uroligheder og ødelæggelser. Dansk politi er klar til at yde en massiv indsats for at sikre en rolig og fredelig afvikling af topmødet, og regeringen vil nu fremlæg-ge en række initiativer, der yderligere forbedrer mulighederne for at forebygge og sætte en effektiv stopper for eventuelle uroligheder.  

Som led i en styrket retshåndhævelse på området vil jeg inden for kort tid fremsætte et lovforslag om at skærpe straffen for at hindre politiets arbejde og for hærværk i forbindelse med grov forstyr-relse af den offentlige orden og sikkerhed. Forslaget vil også gå ud på at forhøje bøderne for visse overtrædelser af ordensbekendtgørelsen samt at forlænge fristen i politiloven for administrativ fri-hedsberøvelse, der sker for at afværge fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden m.v. 

Jeg håber, at Folketingets partier vil være med til at vedtage lovforslaget hurtigt, så det kan nå at træde i kraft inden klimatopmødet." 

 

Baggrund

Der gælder allerede i dag strenge straffebestemmelser for dem, der står bag omfattende uroligheder m.v. Det kommende lovforslag vil navnlig tage sigte på dem, der på anden måde er med til at op-trappe en tilspidset situation, og vil indeholde følgende hovedpunkter: 

  • Skærpelse af straffen for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 3, om at lægge hindringer i vejen for bl.a. politiets arbejde, så der normalt idømmes frihedsstraf i førstegangstilfælde, når overtrædelsen sker i forbindelse med, at der foregår grov forstyrrelse af den offentlige orden el-ler sikkerhed. 
  • Skærpelse af straffen for hærværk, som begås i forbindelse med, at der foregår grov forstyrrelse af den offentlige orden eller sikkerhed, så der i disse sager sker en betydelig skærpelse af straf-fen i forhold til i dag. 
  • Forlængelse af fristen for administrativ frihedsberøvelse i henhold til politilovens §§ 8 og 9 med henblik på at afværge fare for orden eller sikkerhed m.v. Det vil blive foreslået at forlænge fristen fra 6 til 12 timer. Frihedsberøvelsen må ligesom i dag ikke udstrækkes længere end nødvendigt. 
  • Markant forhøjelse af bøder for visse overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden m.v., og som sker i forbindelse med, at der i et område foregår grov forstyrrelse af den offentlige orden og sikkerhed m.v. 
  • Øget anvendelse hos politiet af mobilt videoudstyr og videodokumentation mv., når der i et område sker grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kommunikationschef Sandy French (tlf. 72 26 84 08) eller kontorchef Jens Røn (tlf. 72 26 87 70).