Lovforslag om ændring af dyreværnsloven

Justitsminister Brian Mikkelsen har netop sendt et udkast til lovforslag om ændring af dyreværnsloven i høring.

Lovforslaget indeholder en række elementer, der har til formål at gennemføre dele af det forlig om veterinærområdet, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre den 22. august 2008.  

Herudover indebærer lovforslaget, at det gældende forbud mod hold og fremvisning af vilde dyr i cirkus ophæves, og at justitsministeren i stedet bemyndiges til at fastsætte regler om hold og fremvisning af dyr i cirkus. Denne ændring sker som opfølgning på den rapport om hold og fremvisning af dyr i cirkus, som blev afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet i november 2008.

Lovforslaget indebærer herudover bl.a., at det gældende forbud mod salg af elhalsbånd til brug på hunde og katte, udvides, så det fremover også bliver forbudt at sælge sådanne produkter til brug for andre dyr. Endvidere indføres der et forbud mod udstilling af ørekuperede hunde, ligesom justitsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at alle personer, der beskæftiger sig erhvervsmæssigt med dyr, skal besidde en relevant faglig uddannelse.

 

Justitsminister Brian Mikkelsen siger:

”Dyrevelfærd er et aktuelt og vigtigt emne, som vi i regeringen prioriterer højt. Jeg er derfor glad for, at vi med denne ændring opdaterer dyreværnsloven på en række områder, så vi sikrer en høj velfærd for vores dyr.

Jeg kan i den forbindelse bl.a. nævne, at det med det foreliggende lovforslag bliver forbudt at sælge elhalsbånd mv. til brug på dyr – forbudet gælder altså uanset om halsbåndene skal bruges på hunde og katte eller på andre dyr. Jeg synes også, at det bør nævnes, at vi med lovforslaget forbyder udstilling af ørekuperede hunde. Det er allerede i dag forbudt at foretage ørekupering af hunde i Danmark, og jeg håber, at vi med dette udstillingsforbud kan fjerne incitamentet til at tage til udlandet for at lade sin hund ørekupere.   

Lovforslaget sendes nu i høring hos de berørte parter med henblik på, at det kan fremsættes for Folketinget i næste måned.”

 

Til baggrund

Lovforslaget indeholder en række elementer, der har til formål at gennemføre dele af det forlig om veterinærområdet, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre den 22. august 2008. Det drejer sig om følgende:

 

  • Andre ansatte under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri end dyrlæger – f.eks. teknikere fra Plantedirektoratet – kan bemyndiges til at udføre kontroller af besætninger og andre dyrehold med henblik på beskyttelse af dyrs velfærd.
  • Ansatte under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri skal som led i velfærdskontrollen skal kunne medtage dokumenter mv. samt udtage prøver fra dyr med henblik på at undersøge og dokumentere overtrædelser af dyreværnslovgivningen.
  • Fødevareregionen skal kunne meddele en besætningsejer påbud om at træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for at overholde dyreværnslovgivningen. 
  • Justitsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at den ansvarlige for en landbrugsbesætning pålægges at modtage rådgivning, uddannelse mv. for at udbedre dyrevelfærdsmæssige problemer i besætningen.
  • Der indføres gebyrer for opfølgende besøg, der finder sted i forbindelse med egenkontrollen eller som opfølgning på et påbud udstedt af fødevareregionen. Endvidere indføres regler om, at besætningsejerne skal betale et fast beløb til dækning af udgifterne i forbindelse med dyrevelfærdsrejseholdets tematiserede kontroller.
     

Herudover har lovforslaget til formål at gennemføre anbefalingerne fra Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv.  

Det indebærer, at det det gældende forbud mod hold og fremvisning af vilde dyr i cirkus ophæves, og at justitsministeren i stedet bemyndiges til at fastsætte regler om hold og fremvisning af dyr i cirkus. Med hjemmel i denne bestemmelse vil der administrativt blive udstedt regler om hvilke dyr, der må fremvises i cirkus mv., samt regler om under hvilke betingelser disse dyr må holdes og fremvises. 

Lovforslaget indebærer herudover en udvidelse af forbudet mod at reklamere for og sælge genstande, der ikke må anvendes ved behandlingen af dyr, og et forbud mod udstilling af ørekuperede hunde. Endvidere bemyndiges justitsministeren til at fastsætte regler om, at personer, der beskæftiger sig erhvervsmæssigt med dyr, skal besidde en relevant faglig uddannelse.

Læs lovudkastet her pdf.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kommunikationschef Martin Østergaard-Nielsen (tlf. 72268408) eller kontorchef Cristina A. Gulisano (tlf. 72268540).