Genopretning af politiets økonomi

Partierne bag finansloven for 2009 (Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance) har besluttet at tilføre politiet og anklagemyndigheden et markant bevillingsløft på i alt 651 mio. kr. i 2009 og 2010 for at genoprette politiets økonomi. Genopretningen skal ses i lyset af politiets underskud i 2008.

Justitsminister Brian Mikkelsen siger:

"Jeg er meget glad for, at vi nu skaber ro omkring politiets økonomi og sikrer, at den vigtige politiindsats mod bl.a. bandekriminalitet, røverier og indbrud kan fortsætte med uformindsket styrke trods de problemer, der har været i politiet.  

Vi tilfører nu de penge, der skal til for at sikre, at der er ro omkring økonomien, så politiet fortsat har styrke til at sætte hårdt mod hårdt over for de kriminalitetsproblemer, vi oplever i samfundet.

Samtidig igangsætter vi en gennemgribende analyse af politiet og anklagemyndigheden, hvor vi bl.a. skal se på, hvordan de anvender deres ressourcer, og hvordan vi fremover kan sikre en større gennemsigtighed og bedre styring af politiets og anklagemyndighedens økonomi.

For mig er det helt centralt, at efterårets finanslovsaftale om oprettelse af servicecentre og udvidelse af politistyrken med 300 mand kan gennemføres som planlagt. Samtidig vil vi arbejde for en væsentlig bedre økonomistyring i politiet og anklagemyndigheden i fremtiden.”

 

Baggrund

Politiet og anklagemyndigheden havde i 2008 et merforbrug på 267 mio. kr. Kombineret med et underskud fra tidligere år på i alt 74 mio. kr. viderefører politiet og anklagemyndigheden dermed et samlet underskud på 341 mio. kr. til 2009.

På den baggrund er der i begyndelsen af 2009 foretaget en samlet gennemgang af politiets og anklagemyndighedens økonomiske situation, og der er ansat en ny overordnet økonomidirektør for politiet.

Gennemgangen har vist, at 85 mio. kr. af det samlede underskud skyldes fejl i konteringen af udgifter på navnlig bygningsområdet, som forudsættes rettet i regnskabet for 2009. Den resterende del af underskuddet har imidlertid vist sig ikke at skyldes engangsdispositioner, men et merforbrug i politiet og anklagemyndigheden på flere områder i forhold til bevillingen. En uændret videreførelse af driften må derfor forventes også at føre til større underskud i 2009 og 2010.

Efter en gennemgang af situationen er partierne bag finansloven for 2009 enige om at tilføre politiet og anklagemyndigheden i alt 651 mio. kr.

Merbevillinger 2010 2009 I alt
Samlet bevillingsforhøjelse (mio. kr. 2009-PL) 605 46 651
a. Digital radiokommunikation SINE 40 40 80
b. Husleje Grønland og Færøerne 18 6 24
c. Fremrykning af restbevilling til investeringer 48 - 48
d. Merbevilling i 2009 499 - 499

 

De enkelte tilførsler fremkommer som følger:

a) 80 mio. kr. til det digitale radiosystem, SINE, i 2009 og 2010, som oprindelig var forudsat afholdt inden for politiets rammer.

b) 18 mio. kr. fsva. perioden 2007-2009 og 6 mio. kr. årligt fra 2010 som kompensation for en højere husleje end forudsat på Grønland og Færøerne.

c) 48 mio. kr. i 2009 sfa. ændret periodisering af bevillinger afsat til politireformen. Beløbet modregnes med 16 mio. kr. årligt i 2011-13

d) 499 mio. kr. yderligere i 2009.

 

Som grundlag for en eventuel ny flerårsaftale fra 2011 er der desuden enighed om at igangsætte en gennemgribende budgetanalyse af politiet og anklagemyndigheden.

Budgetanalysen gennemføres af Justitsministeriet og Finansministeriet i fællesskab men med eksternt formandskab. Budgetanalysen skal i forlængelse af de allerede igangværende analyser af politiets organisation og ledelse bl.a. kortlægge politiets og anklagemyndighedens ressourceanvendelse, anvise effektiviseringsmuligheder og føre til større gennemsigtighed og bedre styring af økonomien.

Analysen skal omfatte alle dele af politiet og anklagemyndigheden og vurdere en række spørgsmål vedrørende bl.a. politiets og anklagemyndighedens bevillingsmodel, ressourceudnyttelse, udliciteringsgrad og arbejdstilrettelæggelse. Uafhængigt heraf skal der desuden i 2010 ske udgiftsreduktioner for i alt 80 mio. kr. i Rigspolitiet og på andre områder, hvor det ikke forringer politibetjeningen.

Justitsministeren vil snarest oversende et udkast til aktstykke herom til Folketingets Finansudvalg.

 

Yderligere oplysninger

Sandy French, kommunikationschef, telefon 2213 7384

Thorkild Fogde, afdelingschef, telefon 7226 8420