Evaluering af tværfaglige møder i samværssager med højt konfliktniveau

Justitsminister Brian Mikkelsen har modtaget den endelige evaluering af forsøgsprojektet med tværfaglige møder i samværssager med højt konfliktniveau.

Justitsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Evalueringen af forsøgsprojektet med tværfaglige møder viser bl.a., at denne mødeform hjælper forældre med et højt konfliktniveau til at blive bedre til at finde en løsning i samværssager, der er til barnets bedste.

Det er derfor efter min opfattelse meget glædeligt, at der som et resultat af de seneste satspuljeforhandlinger blev afsat 10 mio. kr. årligt i 2010 – 2011 til en forlængelse af projektet frem til evalueringen af forældreansvarsloven”.

 

Til baggrund

1. Familiestyrelsen har i perioden 2007-2009 gennemført et forsøgsprojekt i statsforvaltningerne med tværfaglige møder i ansøgningssager om samvær vedrørende særligt udsatte børn. I et tværfagligt møde deltager både en sagsbehandler og en børnesagkyndig. Målet med forsøgsprojektet har været at styrke kvaliteten i statsforvaltningernes sagsbehandling i de nævnte sager gennem en ensartet og helhedsorienteret tilgang til forældrenes konflikt.

Det tværfaglige møde skal sikre, at barnets perspektiv får en mere central plads ved afgørelsen af samværssager. Mødet skal gøre forældrene opmærksomme på barnets behov og dermed også hjælpe forældrene med at finde frem til den løsning, der er bedst for barnet. Samtidig er mødet med til at styrke statsforvaltningens afgørelsesgrundlag i de tilfælde, hvor forældrene ikke selv når frem til en aftale. Målet med de tværfaglige møder er således at skabe faste rammer for barnet og at reducere konflikten mellem forældrene, hvilket har betydning for barnets trivsel.

Målgruppen for forsøgsprojektet har været sager, hvor forældrene har et vedvarende højt konfliktniveau, og hvor konfliktniveauet overskygger fokus på barnet. Samtidig kan målgruppen have en række andre problemer, eksempelvis psykiske problemer, misbrugsproblemer, sociale problemer, eller der kan være særlige behov hos barnet.

Forsøgsprojektet er en del af finanslovsaftalen for 2006, hvor der blev afsat 5 mio. kr. årligt over perioden 2006-2009 til i alle statsforvaltninger at gennemføre tværfaglige møder i samværssager med særligt udsatte børn.

2. Rambøll Management har udarbejdet en rapport om evalueringen af forsøgsprojektet. Rapporten konkluderer, at de tværfaglige møder hjælper forældrene med at finde den løsning, der er bedst for barnet, og at møderne også styrker grundlaget for statsforvaltningernes afgørelser i de sager, hvor forældrene ikke når til enighed.

Rapporten peger bl.a. på, at brugen af de tværfaglige møder har indfriet målsætningerne bag projektet, og at metoden har medvirket til at tilvejebringe forlig i samværssager med et højt konfliktniveau. Der opnås således enighed i 68 pct. af sagerne, hvor målsætningen var at opnå enighed i 2/3 af sagerne.

Medarbejderne i statsforvaltningerne angiver ifølge rapporten, at det er inddragelse af både det børnesagkyndige og det juridiske element i det tværfaglige samarbejde, som øger kvaliteten i sagsbehandlingen og medvirker til bedre og mere holdbare løsninger.

Rapporten konkluderer endvidere, at forældrene er meget positive overfor tværfagligheden i mødet og det forhold, at både en jurist og en børnesagkyndig deltager. Dog har hovedparten af de deltagende forældre ikke oplevet en væsentlig reduktion i deres indbyrdes konfliktniveau. Der er imidlertid en mindre gruppe på 18 pct. af forældrene, der angiver, at de er blevet bedre til at samarbejde om barnet efter afholdelsen af det tværfaglige møde.

Hent den fulde rapport her (pdf)

Der er med de seneste satspuljeforhandlinger afsat 10 mio. kr. årligt i 2010-2011 til videreførelse af projektet med tværfaglige møder i de 5 statsforvaltninger. Der skal hvert år gennemføres ca. 1.200 tværfaglige sagsforløb på hver 10 timer.

 

Eventuelle spørgsmål om evalueringen af forsøgsprojektet og om tværfaglige møder kan rettes til kontorchef i Familiestyrelsen Malene Vestergaard, tlf. 33 92 33 02, eller kommunikationskonsulent i Familiestyrelsen Joan Thaysen, tlf. 33 92 29 15.