Dyreforsøgstilsynets årsberetning for 2008

Dyreforsøgstilsynets årsberetning beskriver de dyreforsøgsaktiviteter, der er blevet tilladt i 2008.

Det fremgår af beretningen, at der i 2008 var 430 personer, som havde tilladelse til at foretage dyreforsøg.

Dyreforsøgstilsynet har aflagt 37 besøg i form af inspektioner og demonstrationer på institutioner og i virksomheder. 21 inspektionsbesøg var uanmeldte. I de fleste tilfælde er flere tilladelsesindehaveres aktiviteter blevet inspiceret ved samme besøg. 

Beretningen indeholder endvidere statistiske oplysninger om dyreforsøg, der er udført eller påbegyndt i 2008. Statistikken angiver antallet af dyr, som er indgået i forsøg, der er igangsat i 2008, uanset om tilladelsen er meddelt i 2008 eller i tidligere år. Af statistikken for 2008 fremgår, at der i alt er anvendt 297.568 dyr til forsøg, mens tallet for 2007 var 320.745 og for 2006 var 338.285.  

Antallet af anvendte dyr til forsøg er således fra 2007 til 2008 faldet med 23.177, hvilket svarer til et fald på 7,2 pct.  

Ca. 82 pct. af forsøgsdyrene er mus og rotter. Herudover udgør fisk, grise, fugle, kaniner, marsvin og andre gnavere de største grupper. I de forsøg, der blev igangsat i 2008, blev der anvendt 271 hunde og 154 katte. Der er sket en stigning i antallet af katte fra 39 i 2007 til 154 i 2008. Dette skyldes, at der blev anvendt 133 privatejede katte til veterinærmedicinske kliniske forsøg (hvor den enkelte ejer var fuldt orienteret om formålet og havde givet sit samtykke hertil).  Af de 271 hunde, der blev anvendt til forsøg i 2008, var de 21 privatejede hunde, der blev anvendt til veterinærmedicinske kliniske forsøg med ejerens informerede samtykke.  

Dyreforsøgstilsynet har i forbindelse med indsamlingen af de statistiske oplysninger for 2008 tillige indhentet oplysninger om, hvilke og hvor mange af de anvendte forsøgsdyr der var transgene/genmodificerede. Samlet drejer det sig om 15.563 mus. Der blev endvidere i beretningsåret fremstillet 99 genmodificerede musestammer og 81 genmodificerede grise samt født 3 klonede grise.  

Årsberetningen indeholder ikke en gengivelse af de afgørelser, der i årets løb er truffet vedrørende ansøgninger om tilladelse til at udføre dyreforsøg, da disse siden den 1. januar 2003 løbende er offentliggjort på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.  

Afgørelserne og de tilhørende ansøgninger kan ses på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside: www.dyreforsoegstilsynet.dk, hvor også årsberetningen kan læses.