Betænkning om indsatsen mod ungdomskriminalitet

Justitsminister Brian Mikkelsen har i dag modtaget betænkningen fra Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet. Kommissionen har haft til opgave at foretage en samlet gennemgang af indsatsen mod ungdomskriminalitet og på grundlag heraf komme med en indstilling om, hvordan indsatsen kan styrkes med henblik på at gøre den så målrettet og virkningsfuld som mulig.

På baggrund af en omfattende gennemgang af de eksisterende regler og tiltag på området stiller kommissionen en lang række forslag vedrørende forebyggelse af og reaktion på ungdomskriminalitet. 

 

Justitsminister Brian Mikkelsen siger: 

”Jeg er meget glad for at have modtaget kommissionens omfattende betænkning, som både indeholder en grundig gennemgang og vurdering af den eksisterende indsats i forhold til kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge og et stort katalog af ideer, anbefalinger og forslag til, hvordan den fremtidige indsats mod ungdomskriminalitet kan forbedres. 

Regeringen vil i den kommende folketingssamling fremlægge en samlet strategi for en markant styrket indsats mod ungdomskriminalitet, som både angår den forebyggende og den retshåndhævende del, og hvor nøgleordene vil være mere konsekvens, opfølgning og omsorg. 

Med henblik herpå vil regeringen nu vurdere kommissionens mange forslag og anbefalinger grundigt.  

Jeg kan imidlertid allerede nu sige, at regeringen er enig med kommissionen i det grundsynspunkt, at den tidlige kriminalitetsforebyggende indsats har central betydning, og at denne indsats bør rettes bredt mod den enkelte unges konkrete livsvilkår og bygge på tæt koordinering og samarbejde mellem myndigheder og andre aktører. Regeringen er derfor også positiv over for flere af de forslag, som vedrører den tidlige kriminalitetsforebyggende indsats, f.eks. et forslag om at skabe bedre grundlag for en tidlig identifikation af og målrettet indsats over for kriminalitetstruede børn og unge ved at se på typiske risikofaktorer som f.eks. hyppige skoleskift, kriminelle familiemedlemmer eller livsstil, og et forslag om at tilbyde mentorer til kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge.

Blandt de forslag, der vedrører den retshåndhævende del af indsatsen, vil jeg også gerne fremhæve kommissionens forslag om, at det skal være en skærpende omstændighed ved strafudmålingen, hvis nogen medvirker til, at et barn under den kriminelle lavalder begår en kriminel handling. Jeg tror, en sådan skærpelse vil kunne være med til at modvirke, at kriminelle personer ”skubber” børn under den kriminelle lavalder foran sig for selv at undgå pågribelse.

Som sagt vil regeringen snarest muligt her i efteråret fremlægge et samlet udspil på området, og kommissionens betænkning vil så blive sendt i høring hos berørte myndigheder og organisationer m.v. sammen med udspillet.” 

 

Til baggrund 

I december 2007 nedsatte regeringen en kommission vedrørende ungdomskriminalitet, der fik til opgave at foretage en samlet gennemgang af indsatsen mod ungdomskriminalitet og på grundlag heraf komme med en indstilling om, hvordan indsatsen kan styrkes med henblik på at gøre den så målrettet og virkningsfuld som mulig. Kommissionen skulle således gennemgå de eksisterende regler og ordninger, der vedrører forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet og herunder se på de eksisterende kriminalpræventive tiltag, strafferetlige sanktioner og ikke-strafferetlige reaktionsmuligheder. 

Til brug for kommissionens overvejelser vedrørende indsatsen mod ungdomskriminalitet er der blevet udarbejdet en grundig undersøgelse og analyse af udviklingen i kriminaliteten blandt børn og unge, jf. kommissionens udredningsrapport, der er vedlagt betænkningen som bilag 3. Udredningsrapporten indeholder således i del I en gennemgang af de nyeste tilgængelige oplysninger vedrørende udviklingen i kriminaliteten blandt børn og unge, herunder vedrørende særlige sider af kriminaliteten som f.eks. kriminalitet blandt drenge og piger, betydningen af rusmidler, særlige risikofaktorer og beskyttende faktorer mv. I udredningsrapportens del II og del III gennemgås og vurderes en lang række tiltag fra ind- og udland, der knytter sig til indsatsen mod ungdomskriminalitet, med særlig vægt på tiltag, der er blevet evalueret. 

Kommissionens overvejelser og forslag omfatter dels den forebyggende indsats mod ungdomskriminalitet, dels reaktionen på kriminalitet, der begås af børn og unge. På baggrund af erfaringerne fra eksisterende tiltag fremhæver kommissionen den tidlige, helhedsorienterede, tværsektorielle og sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats som det væsentligste, hvis man skal kunne sætte effektivt ind for at begrænse ungdomskriminaliteten.  

Derudover fremhæver kommissionen følgende konkrete forslag som nogle af de væsentligste:

 • Styrkede reaktionsmuligheder i forhold til børn under 15 år, der begår kriminalitet.
 • Udvikling af et værktøj til systematisk risikobaseret identifikation af kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge og miljøer med høj kriminalitetsrisiko.
 • Ydelsesbeskrivelse (kravspecifikation), akkreditering og effektevaluering af behandlingstiltag og sagsbehandling.
 • Styrket reaktion ved bekymrende skolefravær og udskrivning af skolen.
 • Styrket indsats over for børn og unge fra traumatiserede familier.
 • Styrket uddannelsesindsats, udslusning og opfølgende støtte i forhold til anbragte eller fængslede unge.
 • Styrket helhedsorienteret gadeplansindsats.
 • ”Betinget” notering af første strafferetlige afgørelse på unges straffeattest.
 • Landsdækkende udbredelse af såkaldte ungesamråd, der bl.a. rådgiver om vilkårsfastsættelse i straffesager mod unge.
 • Forsøg med anvendelse af konfliktråd som alternativ til straf for unge lovovertrædere.
 • Mentorordninger for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, herunder unge indsatte.
 • Kommissionen foreslår bl.a. også, at der indføres en ny bestemmelse i straffeloven, hvorefter det skal anses som en skærpende omstændighed ved strafudmålingen, hvis en person har medvirket til, at et barn under den kriminelle lavalder begår kriminalitet.

Kommissionen har endvidere overvejet spørgsmålet om den kriminelle lavalder. Et flertal i kommissionen fraråder at sænke den nuværende kriminelle lavalder på 15 år. 

Læs kommissionens betænkning her

Et begrænset antal trykte eksemplarer er tilgængelige for repræsentanter for pressen og kan afhentes i Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, DK-1216 København K. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til afdelingschef Lars Hjortnæs, tlf. 72268701, eller kontorchef Jens Røn, tlf. 72268770.