Befolkningens syn på politiet i 2008 og offerundersøgelserne 2005-2008

Justitsministeren har modtaget rapporten ”Politireformen år to – Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008” og resultatet af offerundersøgelserne 2005-2008.

Rapporten om politireformen er udarbejdet af Københavns Universitet som led i den løbende opfølgning på gennemførelsen af politireformen, der blev aftalt med forligspartierne i udmøntningsplanen for politiets fler-årsaftale.

Rapporten konkluderer, at borgernes tilfredshed med og tillid til politiet er faldet i 2008, selvom tre ud af fire borgere fortsat udtrykker stor eller meget stor tillid til politiet.

Offerundersøgelsen for 2008 foreligger også nu. Undersøgelsen som bl.a. vedrører tyveri, hærværk og vold, viser en stigning i risikoen for at blive udsat for tyveri og hærværk fra 2007 til 2008. Ifølge rapporten var 20 procent af befolkningen i 2008 udsat for tyveri, hærværk eller vold, mens tallet i 2007 var 17 procent og i 2006 19 procent. Kriminaliteten i 2008 ligger dog stadig under niveauet for de offerundersøgelser, der er gennemført i perioden 1987-2002, hvor andelen af befolkningen, der var udsat for kriminalitet, har ligget på omkring 25 procent.

Risikoen for at blive udsat for vold er uforandret og har været nogenlunde uforandret i de seneste 20 år, idet omkring 2-3 procent af befolkningen hvert år angiver at have været udsat for vold. Men tendensen mod grovere vold med flere gerningsmænd og anvendelse af våben og redskaber er fortsat i 2008.

Endelig viser rapporten, at der er en stigning i befolkningens frygt for at blive udsat for kriminalitet.

Justitsminister Brian Mikkelsen siger: 

”Traditionelt har Danmark i international sammenhæng ligget i top hvad angår befolkningens tillid til politiet. Det gør vi heldigvis stadigvæk. Men det bekymrer mig naturligvis, at den netop udarbejdede undersøgelse af befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet viser en fortsat negativ tendens.

Den negative udvikling er imidlertid ikke overraskende i lyset af de problemer, politiet har haft i 2008. Men det ligger fast, at vi alle arbejder benhårdt for at genoprette tilfredsheden med og tilliden til dansk politi.

Jeg tager samtidig den nye offerundersøgelse for 2008 meget alvorligt. Undersøgelsen viser, at forekomsten af en række kriminalitetsformer er steget, hvilket selvfølgelig ikke er tilfredsstillende. Det berører mig naturligvis også, at rapporten viser, at ængstelsen for kriminalitet er stigende.

Undersøgelsen bekræfter imidlertid, at vi skal fortsætte arbejdet med at styrke politiet og få politireformen i mål. Regeringen er meget opmærksom på undersøgelsens konklusioner, og undersøgelsen vil indgå i det fortsatte arbejde med at styrke politiet og bekæmpe den utrygheds-skabende kriminalitet – tyveri, røveri, hærværk og vold.”

 

Baggrund

Rapporten ”Politireformen år to – Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008” er den anden rapport, der er udarbejdet i overensstemmelse med den aftale Rigspolitiet har indgået med Københavns Universitet om udarbejdelse af en uafhængig evaluering af politireformen. Rapporten er udarbejdet på grundlag af repræsentative interviews foretaget med befolkningen i november og december måned 2008 samt interviews med politiets samarbejdspartnere.

Den første rapport blev offentliggjort i september 2007. Der vil i 2010 blive gennemført yderligere en undersøgelse af denne type.

Læs hele rapporten ”Politireformen år to – Befolkningens og samarbejdsparternes syn på politiet november/december 2008” her (pdf).

Offerundersøgelsen er finansieret af Det Kriminalpræventive Råd, Rigspolitichefen og Justitsministeriet. Den er udarbejdet af Flemming Balvig, Københavns Universitet, og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningskontor.

Siden 2005 er der løbende gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16–74 åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. I 2008 blev offerundersøgelserne suppleret med spørgsmål om udsathed for røveri og tvangssamleje. Tidligere er der også gennemført offerundersøgelser, hvoraf nogle svarer til nærværende undersøgelse. Hovedvægten i offerundersøgelsen er lagt på en sammenligning dels med tidligere undersøgelser dels mellem undersøgelserne fra 2005-2008 med henblik på at belyse udviklingen i risikoen for at blive udsat for kriminalitet.

Læs rapporten om offerundersøgelserne 2005–2008 her (pdf).

Læs et resumé af hovedkonklusionerne her (pdf).

 

Yderligere oplysninger om rapporten ”Politireformen år to – Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008”:

Flemming Balvig, professor ved Københavns Universitet, telefon 3532 3325.


Yderligere oplysninger om offerundersøgelserne 2005-2008:

Flemming Balvig, professor ved Københavns Universitet, telefon 3532 3325

Britta Kyvsgaard, forskningschef i Justitsministeriet, telefon 7226 8440

Merete Djurhuus, konsulent i Det Kriminalpræventive Råd, telefon 4515 3661