Bandepakke sendt i høring

Justitsminister Brian Mikkelsen har i dag sendt et udkast til lovforslag om styrket indsats mod bandekriminalitet i høring.

Lovudkastet, der er en del af udmøntningen af regeringens bandepakke, lægger op til skærpede straffe, bedre efterforskningsredskaber for politiet samt en række andre tiltag med henblik på at genskabe sikkerheden og trygheden for borgerne i de områder, der har været berørt af bandeopgøret.

 

Justitsminister Brian Mikkelsen siger:  

”Som bekendt har der siden sensommeren 2008 været et voldeligt opgør i navnlig hovedstadsområdet mellem forskellige grupper, der tilhører rocker- og bandemiljøet. Et opgør, der bl.a. har resulteret i, at der i en række tilfælde er blevet skudt på offentligt tilgængelige steder, og som bl.a. har medført, at mennesker uden nogen tilknytning til rocker- og bandemiljøet er blevet chikaneret og i nogle tilfælde helt meningsløst og tragisk er blevet skudt på og dræbt. Opgøret har således udviklet sig til at være en trussel mod det normale samfundsliv i de berørte områder. 

Regeringen finder, at det i denne situation er nødvendigt at gribe til ekstraordinært skrappe midler over for de stridende grupper og samtidig styrke den langsigtede indsats for at stoppe og hindre fremtidige banderelaterede opgør. Regeringen præsenterer derfor nu et udkast til lovforslag, der bl.a. vil medføre en fordobling af straffen ved visse typer af grov kriminalitet, der begås i forbindelse med bandeopgør.

Derudover foreslås også en betydelig skærpelse af straffen for grove våbenlovsovertrædelser. Det foreslås bl.a., at straffen for besiddelse af ulovlige skydevåben med tilhørende ammunition på åben gade fordobles i forhold til i dag. Dansk Folkeparti har over for mig givet udtryk for, at man finder det rigtigt med en hård kurs over for enhver, der bevæger sig rundt med ulovlige skydevåben i det offentlige rum. Det er jeg enig i, og derfor er forslaget efter drøftelse med Dansk Folkeparti udformet sådan, at denne markante strafskærpelse ikke kun gælder i banderelationer, men generelt. Det foreslås samtidig, at der indføres en minimumsstraf på 1 års fængsel ved besiddelse af skydevåben m.v. med tilhørende ammunition på offentligt tilgængeligt sted under særlig skærpende omstændigheder.

Endvidere medfører forslaget bl.a. også udvidede muligheder for varetægtsfængsling og telefonaflytning i sager, der vedrører grove våbenlovsovertrædelser.”

 

Til baggrund

Lovforslagets indhold

I lovforslaget foreslås det at indføre en særlig bestemmelse om fastsættelsen af straffen, hvorefter straffen forhøjes indtil det dobbelte for visse meget alvorlige forbrydelser, der har baggrund i et gensidigt opgør, som foregår mellem grupper af personer, hvor der bl.a. anvendes skydevåben eller eksplosivstoffer.

Endvidere foreslås det at indføre en generel bestemmelse i straffeloven om overtrædelse af våbenloven under særlig skærpende omstændigheder med en strafferamme på fængsel indtil 6 år. Hensigten med bestemmelsen er bl.a. at skærpe straffen betydeligt for ulovlig indførelse af og handel med skydevåben samt for besiddelse mv. af skydevåben, uanset om skydevåbnet besiddes på et offentligt tilgængeligt sted, på bopælen eller et andet ikke offentligt tilgængeligt sted. For så vidt angår besiddelse af skydevåben m.v. med tilhørende ammunition på offentligt tilgængeligt sted foreslås det at indføre en minimumsstraf på 1 års fængsel. 

I forbindelse med forslaget om at indføre disse meget markante strafskærpelser i den nuværende situation har justitsministeren endvidere besluttet at anmode Straffelovrådet om fremadrettet at vurdere det principielle spørgsmål om, på hvilken måde lovgivers ønske om at tilkendegive, hvordan straffen for visse lovovertrædelser bør være i typesituationer, mest hensigtsmæssigt kan udtrykkes i lovgivningen med respekt for domstolenes rolle som den dømmende magt, der har den endelige afgørelse om skyld og straf i hver enkelt konkrete sag. Straffelovrådet vil i den forbindelse skulle vurdere spørgsmålet om minimumsstraffe.

I tilknytning til den foreslåede straffelovsbestemmelse om overtrædelser af våbenloven, foreslås det, at der skal kunne foretages varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen efter retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 2, i alle sager om våbenlovsovertrædelser, der er omfattet af den foreslåede bestemmelse i straffeloven. Den foreslåede strafferamme med et maksimum på 6 års fængsel vil også indebære, at der efter omstændighederne vil kunne foretages bl.a. telefonaflytning i sager om overtrædelse af våbenloven omfattet af den foreslåede straffelovbestemmelse.

Herudover foreslås det at forhøje strafferammen i de tilfælde, hvor nogen på anden måde end ved vold eller trussel om vold lægger hindringer i vejen for, at politi, redningsfolk mv. kan udføre deres hverv. Strafmaksimum foreslås forhøjet fra fængsel i 6 måneder til fængsel i 1 år og 6 måneder.

Endelig foreslås det, at der kan idømmes frihedsstraf for overtrædelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsen. Med et zoneforbud, der vil blive reguleret i den såkaldte ordensbekendtgørelse, vil politiet kunne forbyde personer at færdes frem og tilbage eller tage ophold i et bestemt område med en radius på 500 meter. Sådanne zoneforbud vil bl.a. kunne bruges over for bandevagter, der chikanerer forbipasserende og skaber frygt og utryghed.

Der henvises i øvrigt til pressemeddelelse udsendt den 29. marts 2009 om regeringens initiativer med henblik på at sikre, at dømte rockere og bandemedlemmer m.v. kommer til at starte afsoningen af idømte fængselsstraffe hurtigst muligt. Det drejer sig bl.a. om en regel om adgang til varetægtsfængsling efter fældende dom af rockere og bandemedlemmer m.v., når den pågældende rockergruppe eller bande deltager i voldelige konflikter, hvor der bruges skydevåben m.v. Og det drejer sig desuden om en ændring af reglerne om straffuldbyrdelse, så rockere og bandemedlemmer m.v. indkaldes til afsoning i en særlig hasteprocedure, og sådan at rockere og personer med tilknytning til bander m.v., der begår omfattende kriminalitet, ikke kan få tilladelse til at afsone fængselsstraffe på bopælen med elektronisk fodlænke. De initiativer, som kræver lovgivning, vil blive indarbejdet i lovforslaget om en styrket indsats mod bandekriminalitet m.v., inden forslaget fremsættes for Folketinget.  

 

Andre tiltag

I lovforslagets bemærkninger er også nærmere omtalt den forventede udmøntning af de dele af regeringens bandepakke, som ikke kræver ny lovgivning. Det drejer sig bl.a. om følgende tiltag:

Rigspolitiet har siden efteråret 2008 sat ekstra ressourcer ind på at være synligt til stede i de områder, der er berørt af rocker- og bandeopgøret. Regeringen har afsat yderligere midler til, at der kommer endnu mere synligt politi i de pågældende områder.

Som led i den kriminalpræventive indsats vil der blive oprettet særlige banderåd i de berørte lokalområder. Banderådet skal medvirke til yderligere at målrette og udvikle indsatsen for at bryde ”fødekæden” til banderne. Banderådets primære fokus skal derfor være på de helt unge potentielle bandemedlemmer – den såkaldte ”lillebrorgruppe”.

Politi og SKAT har som led i bandepakken intensiveret brugen af ”Al Capone-modellen” til at gå målrettet efter bande- og rockermedlemmernes penge. Dette sker f.eks. ved at gennemgå alle rocker- og bandemedlemmers økonomi med henblik på at undersøge, om der er grundlag for at starte en straffesag om overtrædelse af afgifts- og skattelovgivningen eller f.eks. socialt bedrageri.

Bandemedlemmer, som udgør en særlig risiko i kriminalforsorgens institutioner, anbringes i særligt sikrede fængsels- og arrestafdelinger i bl.a. Statsfængslet Østjylland, Politigårdens Fængsel og Nyborg Statsfængsel.

Regeringen har drøftet lovudkastet og bandepakken med Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti er i den forbindelse kommet med en række forslag og ønsker, hvoraf flere vil blive indarbejdet i den samlede pakke:

Det gælder det ovenfor omtalte forslag om en strafskærpelse for grove våbenlovsovertrædelser, således at skærpelsen kommer til at gælde generelt og ikke alene i de tilfælde, hvor overtrædelsen sker som led i en verserende banderelateret konflikt. Som nævnt foreslås det ligeledes, at der indføres en minimumsstraf på 1 års fængsel ved besiddelse af skydevåben m.v. med tilhørende ammunition på offentligt tilgængeligt sted under særlig skærpende omstændigheder.

Herudover har Dansk Folkeparti peget på, at der bør iværksættes yderligere tiltag for at sikre, at vidner, der har overværet bandekriminalitet, står frem og vidner. I den forbindelse er det væsentligt at beskytte vidnerne effektivt mod trusler og chikane. Regeringen er enig og vil iværksætte følgende tiltag på området:

Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte i forbindelse med finansloven for 2007 at øge sikkerheden i retsbygningerne ved øget anvendelse af detektorkarme i byretter og landsretter, etablering af vidneventerum mv. i landsretterne samt ansættelse af retsbetjente. Der er endvidere i forbindelse med domstolsreformen afsat midler til at etablere vidneventerum i byretterne. Justitsministeriet vil nu sammen med domstolene og anklagemyndigheden overveje, hvilke yderligere mere generelle sikkerhedsforanstaltninger der er behov for.

Endvidere vil Justitsministeriet sammen med domstolene, anklagemyndigheden og politiet overveje, hvilke yderligere særlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger der er behov for ved gennemførelsen af straffesager om forbrydelser, der udspringer af bandeopgør. Det vil navnlig dreje sig om effektivt at sikre, at vidner, der opfylder betingelserne i retsplejeloven for at kunne afgive forklaring anonymt, kan føle sig helt sikre på reelt at forblive anonyme i forbindelse med, at den pågældende afgiver forklaring for retten.

Endelig vil Justitsministeriet efter ønske fra Dansk Folkeparti give politiet mulighed for at kunne udlove markant større dusører end hidtil til personer, som kommer med oplysninger, der kan føre til opklaring af forbrydelser.

Dansk Folkeparti har endvidere rejst spørgsmål om beslaglæggelse og konfiskation af biler, hvori der findes ulovlige skydevåben, og om tidsbegrænsede udgangsforbud til kriminelle børn og unge. Det sidstnævnte spørgsmål vil blive drøftet med velfærdsministeren i forbindelse med hendes aktuelle lovforslag om indførelse af ungepålæg og øget forældreansvar. Det førstnævnte spørgsmål om beslaglæggelse og konfiskation af biler handler efter Dansk Folkepartis opfattelse om at sende et vigtigt signal til bander, der bruger deres biler til at skyde mod sagesløse borgere. Justitsministeriet vil overveje spørgsmålet nærmere med henblik på yderligere drøftelser med Dansk Folkeparti. 

Læs hele udkastet til lovforslaget her (pdf)

Yderligere oplysninger

Lars Hjortnæs, afdelingschef, telefon: 7226 8701

Mohammed Ahsan, konsulent, telefon 7226 8773

Pia Brügger, kommunikationsmedarbejder, telefon 2550 1030