Arbejdsgruppe foreslår regler for malkekvæg

Justitsminister Brian Mikkelsen har i dag modtaget en rapport om hold af malkekvæg fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet.

Arbejdsgruppen foreslår, at der fastsættes regler om opstaldning, fodring, malkning, kloveftersyn mv. af malkekøer, ligesom arbejdsgruppen foreslår visse regler for kalve og ungdyr. 

 

I den anledning udtaler justitsminister Brian Mikkelsen:

”Dyrevelfærd er et vigtigt emne, som vi i regeringen prioriterer meget højt. På baggrund af en anbefaling fra Det Dyreetiske Råd nedsatte Justitsministeriet i 2007 en arbejdsgruppe, som skulle foretage en vurdering af forholdene for malkekvæg og udarbejde forslag til regler for hold af malkekvæg. Jeg er glad for nu at modtage arbejdsgruppens rapport, som indeholder en grundig gennemgang af forholdene for malkekvæg, og som herudover indeholder anbefalinger til regler, der skal sikre disse dyr en god velfærd.

Jeg vil nu sende arbejdsgruppens rapport i høring, og regeringen vil herefter tage stilling til, hvordan arbejdsgruppens anbefalinger bedst muligt kan gennemføres.”

 

Til baggrund

Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg blev nedsat af Justitsministeriet i januar 2007. Arbejdsgruppen har haft til opgave at undersøge og vurdere behovet for at fastsætte nærmere regler for hold af malkekvæg, herunder for staldes indretning, miljøberigelse, anvendelse af bindestalde, mulighed for afgræsning og krav vedrørende klovbeskæring. Endvidere skulle arbejdsgruppen udarbejde forslag til regler for hold af malkekvæg.

Arbejdsgruppen blev nedsat på baggrund af en udtalelse af 28. februar 2006 fra Det Dyreetiske Råd, som anbefalede, at en lovforberedende arbejdsgruppe skulle komme med forslag til nærmere regler for hold af malkekvæg.

Arbejdsgruppen foreslår i sin rapport, at der indføres regler for hold af malkekvæg. Arbejdsgruppen foreslår bl.a., at der stilles krav vedrørende opstaldning af malkekvæg, herunder til totalarealet pr. ko, bredden af gangarealer, gulves skridsikkerhed, sygebokse, kælvningsfaciliteter samt antallet og dimensionerne af sengebåse i sengebåsestalde. Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at der stilles krav vedrørende fodring og malkning, herunder krav om en beredskabsplan for maskinmalkningsanlæg i tilfælde af strømsvigt og alarmsystemer til automatiske malkningssystemer. Arbejdsgruppen anbefaler i øvrigt, at bindestalde (dvs. stalde, hvor kreaturer står opbundet) forbydes, og at der stilles krav om kloveftersyn.

Herudover anbefaler arbejdsgruppen, at der på sigt indføres et system med velfærdsindikatorer, der indebærer, at det løbende skal registreres, at udvalgte velfærdsindikatorer ikke overskrider nærmere fastsatte grænseværdier.

For så vidt angår kalve og ungdyr foreslår arbejdsgruppen, at der ligeledes stilles krav vedrørende totalareal pr. dyr, antallet og dimensionerne af sengebåse, sygebokse, fodring mv. Arbejdsgruppen foreslår desuden, at fuldspaltegulv til kalve og ungdyr forbydes.

Spørgsmålet om afgræsning for malkekøer og kvier har delt arbejdsgruppens medlemmer.

For så vidt angår afgræsning for malkekøer har arbejdsgruppen delt sig i et flertal og et mindretal. Flertallet (alle medlemmer af arbejdsgruppen med undtagelse af medlemmet udpeget efter indstilling fra Dyrenes Beskyttelse) anbefaler, at der ikke indføres krav om afgræsning. Mindretallet (Dyrenes Beskyttelse) anbefaler et krav om afgræsning i 150 dage om året, dog med mulighed for at holde køerne på stald ved sygdom, insemination og kælvning.

For så vidt angår spørgsmålet om afgræsning for kvier har arbejdsgruppen delt sig i et flertal og to mindretal. Et flertal i arbejdsgruppen (formanden, medlemmerne udpeget efter indstilling fra Dyreværnsrådet, Det Dyreetiske Råd, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet) og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevarestyrelsen) og Justitsministeriet) anbefaler, at der indføres krav om afgræsning for kvier ud fra en model, hvorefter besætningens kvier samlet set skal være på græs 120 dage pr. kvie. Modellen sikrer, at den ansvarlige for bedriften har en større grad af fleksibilitet ved planlægningen af insemination, kælvning mv.

Medlemmerne udpeget efter indstilling af Landbrugsraadet, Dansk Kvæg og Den Danske Dyrlægeforening kan ikke støtte et krav om afgræsning for kvier, men er af den opfattelse, at den ansvarlige for bedriften frit skal kunne vælge, om kvierne skal på græs.

Medlemmet udpeget efter indstilling af Dyrenes Beskyttelse anbefaler, at der indføres et krav om afgræsning, som svarer til medlemmets anbefaling for køer, dvs. 150 dage om året med mulighed for undtagelse i visse nærmere angivne situationer.

Med henblik på at sikre allerede etablerede bedrifter rimelig tid til at indrette sig på de foreslåede krav anbefaler alle arbejdsgruppens medlemmer, at der fastsættes rimelige overgangsregler. Bl.a. foreslår arbejdsgruppen, at bindestalde udfases over en periode på 15 år.

Arbejdsgruppens rapport med bilag kan findes her (pdf)

Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Jens Teilberg Søndergaard (tlf. 72 26 85 43) eller fuldmægtig Michelle Argir (tlf. 72 26 85 44).