Ungdomskommissionens delbetænkning om forældreansvar

Formanden for Ungdomskommissionen, politidirektør Johan Reimann, har i dag afleveret kommissionens udtalelse om forældres juridiske ansvar for deres børns skadevoldende handlinger.

Justitsminister Brian Mikkelsen siger:

”Jeg lægger stor vægt på at øge forældres tilskyndelse til at påtage sig et aktivt ansvar for, at deres børn ikke begår kriminalitet som f.eks. deltagelse i hærværk.  Jeg er derfor meget glad for at have modtaget Ungdomskommissionens grundige vurdering af de forskellige aspekter ved at indføre regler om forældres erstatningsansvar for skader, som forvoldes af deres børn.

Udtalelsen vil nu blive sendt i høring med henblik på, at der kan fremsættes et lovforslag om forældreansvar i løbet af efteråret.”

 

Baggrund

Justitsministeriet har anmodet Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet om at overveje spørgsmålet om forældres juridiske ansvar for kriminalitet begået af børn eller unge og afgive en deludtalelse om spørgsmålet.

I udtalelsen overvejer kommissionen en række forskellige muligheder for udvidelse af forældres juridiske ansvar for kriminalitet begået af børn eller unge.

Kommissionen anfører, at en række væsentlige hensyn taler imod f.eks. at indføre regler om, forældre på objektivt grundlag kan straffes, hvis deres børn begår kriminalitet. Kommissionen har derfor navnlig overvejet muligheden for at pålægge forældre et udvidet erstatningsansvar for skader forvoldt af børn og unge, herunder i forbindelse med kriminelle handlinger.

Forældre kan i dag pådrage sig et erstatningsansvar, hvis de tilsidesætter en pligt til at føre et forsvarligt tilsyn med barnet. I praksis er der sjældent grundlag herfor, medmindre det drejer sig om helt små børn.

Et flertal af kommissionens medlemmer (9) anbefaler, at der indføres en ordning, som i en årrække har været gældende i Norge, hvorefter forældre hæfter op til et begrænset beløb for skader forvoldt forsætligt eller uagtsomt af hjemmeboende børn under 18 år, som forælderen har forældremyndigheden over. Hæftelsen er i Norge begrænset til 5.000 kr. pr. skadegørende handling. Efter disse medlemmers opfattelse er der en god mulighed for, at en sådan begrænset hæftelse, der kan siges at have karakter af et økonomisk ”rap over fingrene”, vil kunne få flere forældre til at påtage sig et større ansvar for at undgå, at deres børn begår skadevoldende og kriminelle handlinger.  

Et mindretal (7) kan ikke anbefale, at der indføres regler om et udvidet erstatningsansvar for forældre. Efter disse medlemmers opfattelse er der ikke grundlag for at tro, at en sådan skærpelse samlet set vil virke kriminalpræventivt.  

Endvidere anbefaler kommissionen en bredere oplysningsindsats om de gældende regler om børns eget erstatningsansvar, idet det formentlig er ret ukendt i befolkningen, at børn, der f.eks. deltager i omfattende hærværk, kan pådrage sig et meget stort erstatningsansvar, der kan følge dem resten af livet.

Kommissionens samlede betænkning forventes at foreligge i løbet af første halvår 2009.