Udvidet varetægtsfængsling i sager om seksuelt misbrug af børn

Justitsminister Lene Espersen er parat til at udvide mulighederne for varetægtsfængsling i sager om seksuelt misbrug af børn mv.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Seksuelle overgreb mod børn hører til blandt de mest modbydelige af alle forbrydelser, og vi skal som samfund tage den største afstand fra disse overgreb. 

Efter min opfattelse er det i en række tilfælde stødende, at personer, der er mistænkt for grove seksuelle overgreb mod børn, kan være på fri fod, mens sagen verserer, og at personer, der er dømt for sådanne forbrydelser, på fri fod kan vente på at skulle afsone deres straf.

Jeg er derfor meget glad for at have modtaget Strafferetsplejeudvalgets betænkning om såkaldt retshåndhævelsesarrest i sædelighedssager. Betænkningen er nu sendt i høring, og jeg vil senere i denne folketingssamling fremsætte et lovforslag med henblik på at udvide mulighederne for varetægtsfængsling i sager om seksuelt misbrug af børn.”

 

Baggrund

Der kan allerede i dag ske varetægtsfængsling bl.a. i sager om seksuelt misbrug af børn, hvis der f.eks. er grund til at frygte, at den sigtede vil begå ny kriminalitet eller vil forsøge at påvirke efterforskningen i sagen.

Strafferetsplejeudvalgets lovudkast indebærer en udvidelse af mulighederne for varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen (såkaldt retshåndhævelsesarrest) i sager om:

  • Samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje med et barn under 15 år (straffelovens § 222, herunder jf. §§ 224 og 225)
  • Blufærdighedskrænkelse (straffelovens § 232) begået over for et barn under 15 år
  • Udbredelse af børnepornografi (straffelovens § 235, stk. 1)
  • Seksuel udnyttelse af sindssyge og mentalt retarderede (straffelovens § 218, stk. 1, herunder jf. §§ 224 og 225)

På samme måde som det i dag gælder i voldssager mv., vil retshåndhævelsesarrest i givet fald kunne ske, hvis der foreligger en særligt bestyrket mistanke, og lovovertrædelsen efter oplysningerne om forholdets grovhed kan ventes at ville medføre en ubetinget dom på fængsel i mindst 60 dage og hensynet til rets­hånd­hævelsen skønnes at kræve, at sigtede ikke er på fri fod. En sådan udvidet adgang til retshåndhævelsesarrest vil kunne anvendes både før og efter dom.

Betænkningen er sendt i høring hos en række myndigheder og organisationer mv. Høringsfristen udløber den 6. marts 2008.

Strafferetsplejeudvalgets betænkning kan læses på Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk). 

Spørgsmål kan rettes til kommunikationskonsulent Morten Langager på telefon 20 27 87 71 eller kontorchef Jens Røn på telefon 72 26 87 70.