Udvalg foreslår regler for cirkusdyr

Justitsminister Brian Mikkelsen har i dag modtaget en rapport om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv. fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet. Arbejdsgruppen foreslår, at der fastsættes regler om opstaldning, træning, transport mv. af dyr, der fremvises i cirkus.

I den anledning udtaler justitsminister Brian Mikkelsen:

”Dyrevelfærd er et aktuelt og vigtigt emne, som vi i regeringen prioriterer højt. På trods af de helt specielle forhold, der gør sig gældende for cirkusdyr, er der imidlertid lavet meget få undersøgelser af de dyrevelfærdsmæssige aspekter, der knytter sig til brugen af dyr i cirkus. Jeg er derfor glad for at modtage arbejdsgruppens rapport, som indeholder en grundig gennemgang af forholdene for dyr i cirkus, og som herudover indeholder forslag til regler, der skal sikre disse dyr en god velfærd.

Jeg vil nu sende arbejdsgruppens rapport i høring, og regeringen vil herefter tage stilling til, hvordan arbejdsgruppens forslag bedst muligt kan gennemføres.”

Baggrund

Arbejdsgruppen vedrørende hold og fremvisning af dyr i cirkus mv. blev nedsat af Justitsministeriet i marts 2007. Arbejdsgruppen har haft til opgave at foretage en vurdering af forholdene for dyr, som anvendes i cirkus mv., og udarbejde forslag til regler om hold og fremvisning af disse dyr.   

Arbejdsgruppen blev nedsat bl.a. på baggrund af en henvendelse fra Rådet vedrørende hold af særlige dyr, som anbefalede, at der fremover ikke skulle gives dispensation fra dyreværnslovens forbud mod fremvisning af vilde dyrearter – som f.eks. elefanter og søløver – i cirkus.

Ifølge den gældende dyreværnslov må vilde dyr ikke anvendes ved forestillinger i cirkus, varietéer og lignende virksomheder. Justitsministeren kan dog meddele undtagelse fra dette forbud, hvis det er ubetænkeligt.

Alle arbejdsgruppens medlemmer er enige om, at dyr, der fremvises i cirkus, skal sikres en god velfærd, og at regler om hold og fremvisning af dyr i cirkus vil være et egnet instrument til at sikre dette.

Arbejdsgruppen foreslår derfor i sin rapport, at dyreværnsloven ændres, således at det gældende forbud mod at anvende vilde dyr ved forestillinger i cirkus mv. erstattes af en bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter justitsministeren kan fastsætte regler om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv.

Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at der udstedes en bekendtgørelse, der fastsætter regler om, hvilke dyr der må holdes og fremvises i cirkus, samt regler om, under hvilke betingelser disse dyr må holdes og fremvises. Der foreslås således generelle regler om bl.a. opstaldning, træning og transport, som skal finde anvendelse i forhold til alle dyr, der holdes og fremvises i cirkus. Endvidere foreslås en række specifikke regler om opstaldningen af de dyrearter, der oftest fremvises i cirkus.

Der er i arbejdsgruppen forskellige holdninger til, om det bør være tilladt at fremvise vilde dyr i cirkus.

Tre af arbejdsgruppens medlemmer (medlemmerne udpeget efter indstilling fra Det Dyreetiske Råd, Rådet vedrørende hold af særlige dyr og Dyrenes Beskyttelse) finder grundlæggende, at det er etisk uacceptabelt at dressere og fremvise vilde dyr i cirkus. Disse medlemmer finder herudover ikke, at det i praksis er muligt at opstalde elefanter og søløver på en måde, der i tilstrækkelig grad tilgodeser dyrenes adfærdsmæssige behov, i den periode, hvor cirkus turnerer. Endvidere kan elefanter efter disse medlemmers opfattelse ikke holdes og fremvises på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde i omrejsende cirkus. Disse medlemmer finder derfor, at hvis de nævnte vilde dyr skal kunne fremvises i cirkus, bør det alene ske i cirkus med fast stade og ikke i omrejsende cirkus.

Arbejdsgruppens øvrige medlemmer (arbejdsgruppens formand, Justitsministeriets medlem og medlemmerne udpeget efter indstilling fra Rigspolitiet, Cirkusdirektørforeningen, Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) finder ikke, at der er videnskabeligt belæg for at antage, at elefanter, søløver og andre vilde dyr ikke vil kunne sikres en acceptabel velfærd i cirkus, herunder i omrejsende cirkus. Disse medlemmer anerkender, at hold og fremvisning af elefanter kan være forbundet med en sikkerhedsrisiko, men finder, at denne risiko er så begrænset, at den ikke i sig selv kan begrunde et forbud mod elefanter i omrejsende cirkus. I øvrigt minimeres risikoen ved opstilling af krav til, hvorledes elefanter må holdes.

Læs hele rapporten (pdf)

Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Jens Teilberg Søndergaard (tlf. 72 26 85 43) eller fuldmægtig Mette Johansen (tlf. 72 26 85 42).